Bm-hapi-13-09 Dïng trong tr­êng hîp dù ¸n ®Çu t­ g¾n víi thµnh lËp Chi nh¸nh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 14.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích14.46 Kb.

BM-HAPI-13-09

________________________________________________________________________Dïng trong tr­êng hîp dù ¸n ®Çu t­ g¾n víi thµnh lËp Chi nh¸nh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

________________________
b¶n ®¨ng ký / ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t­

[01]

KÝnh göi:

[02]

Nhµ ®Çu t­:

§¨ng ký ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ víi néi dung sau:

I. Néi dung ®¨ng ký ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh:

[03]

1. Tªn Chi nh¸nh :

[04]

2. §Þa chØ:

[07]

3. Ng­êi ®øng ®Çu Chi nh¸nh:

[08]

4. Ngµnh nghÒ kinh doanh:

II. Néi dung dù ¸n ®Çu t­:

[11]

1. Tªn dù ¸n ®Çu t­:

[12]

2. §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n: ;DiÖn tÝch ®Êt dù kiÕn sö dông:

[13]

3. Môc tiªu vµ quy m« cña dù ¸n:

[14]

4. Vèn ®Çu t­ thùc hiÖn dù ¸n:

[15]

Trong ®ã: Vèn gãp ®Ó thùc hiÖn dù ¸n

[16]

5. Thêi h¹n ho¹t ®éng:

[17]

6. TiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n:

[18]

7. KiÕn nghÞ ®­îc h­ëng ­u ®·i ®Çu t­:

III. Nhµ ®Çu t­ cam kÕt:

1. VÒ tÝnh chÝnh x¸c cña néi dung hå s¬ ®Çu t­;

2. ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh cña GiÊy chøng nhËn ®Çu t­

.. ..., ngµy …... th¸ng ...... n¨m …....
[19]

Nhµ ®Çu t­

[20]

Hå s¬ kÌm theo:: news -> uploads -> Files -> pub dir
pub dir -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
pub dir -> Nghị quyết củA Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
pub dir -> BỘ TÀi chính số: 11660 /btc-tct v/v chính sách thuế tndn đối với lĩnh vực xã hội hoá. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
pub dir -> QuyếT ĐỊnh của thống đỐc ngân hàng nhà NƯỚc việt nam số 03/2006/QĐ-nhnn ngàY 18 tháng 01 NĂM 2006 VỀ việc kinh doanh vàng trên tài khoảN Ở NƯỚc ngoàI
pub dir -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
pub dir -> Quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh
pub dir -> Thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-cp ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện
pub dir -> CỦa ngưỜi làm ngàNH, nghề kinh doanh có ĐIỀu kiệN
pub dir -> Thông tư 825/2000/tt-bkhcnmt (03/05/2000)
uploads -> Số thứ tự theo danh sách lớp học phần
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương