Thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-cp ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiệntải về 6.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích6.87 Kb.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc

_______________________
Mẫu ĐD1 ban hành theo Quyết định số 385/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/5/2001

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN

VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỂ LÀM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
Kính gửi: …………………………………………

Tôi là (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)………………….nam/nữ………

Sinh ngày……/…./…..Dân tộc……….….Quốc tịch…………………

CMND (hoặc hộ chiếu) số……………...…………ngày cấp………

Nơi cấp:………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………

Chỗ ở hiện tại……………………………………….

Đại diện cơ sở kinh doanh:……………

Địa chỉ cơ sở………….……………

Thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đề nghị……………………………………

cấp “ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự” để kinh doanh ngành nghề……………....

cho………………………………………………………………

Tại địa điểm:……………………………………………Điện thoại:…………………
……..,ngày…tháng……năm 200.....

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ KINH DOANH

(Ký tên, đóng dấu)Hồ sơ gửi kèm:
: news -> uploads -> Files -> pub dir
pub dir -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
pub dir -> Nghị quyết củA Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
pub dir -> Bm-hapi-13-09 Dïng trong tr­êng hîp dù ¸n ®Çu t­ g¾n víi thµnh lËp Chi nh¸nh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
pub dir -> BỘ TÀi chính số: 11660 /btc-tct v/v chính sách thuế tndn đối với lĩnh vực xã hội hoá. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
pub dir -> QuyếT ĐỊnh của thống đỐc ngân hàng nhà NƯỚc việt nam số 03/2006/QĐ-nhnn ngàY 18 tháng 01 NĂM 2006 VỀ việc kinh doanh vàng trên tài khoảN Ở NƯỚc ngoàI
pub dir -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
pub dir -> Quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh
pub dir -> CỦa ngưỜi làm ngàNH, nghề kinh doanh có ĐIỀu kiệN
pub dir -> Thông tư 825/2000/tt-bkhcnmt (03/05/2000)
uploads -> Số thứ tự theo danh sách lớp học phần
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương