CỦa ngưỜi làm ngàNH, nghề kinh doanh có ĐIỀu kiệNtải về 36.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích36.66 Kb.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc

_______________________


Mẫu ĐD2 ban hành theo Quyết định số 385/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/5/2001

BẢN KHAI LÝ LỊCH

CỦA NGƯỜI LÀM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

1. Họ và tên……………………Bí danh……………

2. Sinh ngày…….tháng…..năm……………….Nam/nữ………..

3. Nguyên quán:…………………………………………………………………

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………..

5. Nơi đăng ký tạm trú hiện nay(nếu có):………………………………………..

6. CMND(hoặc hộ chiếu) số:…………………ngày cấp………………

Cơ quan cấp……………………………………………………………………

7.Dân tộc……………Tôn giáo……………………..Quốc tịch………………….

8. Ngày vào Đảng CSVN hoặc ngày vào Đoàn TNCSHCM……………………..

9. Trình độ chính trị:……………………………………………………………...

10.Trình độ văn hóa:…………………….Trình độ chuyên môn:………………..

11. Chức vụ trong cơ sở kinh doanh:…………………………………………….

12. Tên cơ sở:…………………………………………………………………….

13. Ngành, nghề kinh doanh:…………………………………………………….

14. Hiện nay biên chế cơ quan nào: ……………………………………………..


I. QUAN HỆ GIA ĐÌNH
(Gồm cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột)

STT

HỌ VÀ TÊN

QUAN HỆ

NĂM SINH

NƠI ĐĂNG KÝ HKTT

NGHỀ NGHIỆP

Nam

Nữ


I. TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN


1.Thời gian, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc (kể cả làm việc cho chế độ cũ nếu có)…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Tiền án, tiền sự (Nếu có- ghi rõ loại tiền án, tội danh, thời gian, cơ quan xử lý)…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tôi cam đoan bản thân không thuộc diện quy định tại Điều 4 Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ; những nội dung khai trong bản lý lịch này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.…, ngày……..tháng……..năm…….

(Người khai ký tên)


CHỨNG NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG/ XÃ/ THỊ TRẤN:

(Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan, đơn vị đang công tác)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
: news -> uploads -> Files -> pub dir
pub dir -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
pub dir -> Nghị quyết củA Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
pub dir -> Bm-hapi-13-09 Dïng trong tr­êng hîp dù ¸n ®Çu t­ g¾n víi thµnh lËp Chi nh¸nh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
pub dir -> BỘ TÀi chính số: 11660 /btc-tct v/v chính sách thuế tndn đối với lĩnh vực xã hội hoá. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
pub dir -> QuyếT ĐỊnh của thống đỐc ngân hàng nhà NƯỚc việt nam số 03/2006/QĐ-nhnn ngàY 18 tháng 01 NĂM 2006 VỀ việc kinh doanh vàng trên tài khoảN Ở NƯỚc ngoàI
pub dir -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
pub dir -> Quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh
pub dir -> Thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-cp ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện
pub dir -> Thông tư 825/2000/tt-bkhcnmt (03/05/2000)
uploads -> Số thứ tự theo danh sách lớp học phần
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương