Biểu 01cs-khcn thông tin chung về ĐƠn vị BÁo cáOtải về 351.54 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích351.54 Kb.
#713
  1   2   3
Phụ lục I

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02 tháng 07 năm 2010
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Biểu 01CS-KHCN
THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Tính đến ngày 31/12 năm ….)
Ngày gửi báo cáo: .........................

(trước 28/02 theo dấu bưu điện)
Đơn vị báo cáo: ........................

Đơn vị nhận báo cáo:

□ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

□ Sở KH&CN tỉnh, tp. trực thuộc TƯ

□ Bộ/ngành chủ quản


1. Tên đơn vị báo cáo:2. Tên giao dịch viết tắt (nếu có):

3. Tên tiếng Anh (nếu có):4. Địa chỉ:

Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương:5. Phương tiện liên lạc:

Điện thoại: Fax:

Email: Website:


6. Số quyết định thành lập: 7. Ngày thành lập:

8. Mã số thuế:

9. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN: Số: Ngày cấp:

Nơi cấp:


10. Cấp quyết định thành lập:

 Chính phủ  Thủ tướng Chính phủ

 Bộ/ngành  Tỉnh, Tp. trực thuộc TƯ

 Cơ quan TƯ của đoàn thể  Cơ sở11. Cơ quan quản lý trực tiếp:

12. Bộ/ngành, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chủ quản:

13. Loại hình của đơn vị/tổ chức:

 Hành chính (quản lý nhà nước)  Đơn vị nghiên cứu và phát triển

 Trường đại học, cao đẳng, học viện  Đơn vị dịch vụ KH&CN

 Doanh nghiệp KH&CN  Doanh nghiệp14. Thành phần kinh tế:

 Nhà nước  Tập thể

 Tư nhân  Có vốn đầu tư nước ngoài


15. Tổng giá trị tài sản cố định (triệu đồng):

16. Tổng giá trị vốn lưu động (triệu đồng):

17. Mô tả lĩnh vực nghiên cứu chính của đơn vị (Ghi đến cấp 2 trong Bảng phân loại Lĩnh vực nghiên cứu KH&CN Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


18. Thông tin về số liệu trong các biểu mẫu báo cáo:

 Bao gồm số liệu của toàn bộ đơn vị/tổ chức, kể cả các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân;

 Chỉ bao gồm số liệu của các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân. Không có bao gồm số liệu của các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng (Những đơn vị này có báo cáo riêng).


19. Nếu có các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, đề nghị lập danh sách các đơn vị đó:

STT

Tên đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân

Họ và tên thủ trưởng

Địa chỉ, Điện thoại, Fax, Email

1


2


...

Người lập biểu

.........., ngày ......... tháng . .....năm .....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)Phụ lục II

SỐ LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Biểu 02CS-KHCN
SỐ LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Có đến ngày 31/12 năm.....)
Ngày gửi báo cáo: ...........................................

(trước 28/02 theo dấu bưu điện)
Đơn vị báo cáo: ........................

Đơn vị nhận báo cáo:

□ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

□ Sở KH&CN tỉnh, tp. trực thuộc TƯ

□ Bộ/ngành chủ quảnĐơn vị tính: Người
Mã số

Tổng số

Chia theo trình độ chuyên môn

Chức danh GS, PGS


Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Khác

Giáo sư

Phó GS

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. TỔNG SỐ

01
Trong đó số Nữ

02
2. Chia theo dân tộcDân tộc Kinh

03
Dân tộc ít người

04
Người nước ngoài

05
3. Chia theo độ tuổiĐến 35 tuổi

06
Từ 36-55 tuổi

07
Từ 56-60 tuổi

08
Từ 61-65 tuổi

09
Trên 65 tuổi

10
4. Chia theo lĩnh vực đào tạoKhoa học tự nhiên

11
Khoa học kỹ thuật và công nghệ

12
Khoa học y, dược

13
Khoa học nông nghiệp

14
Khoa học xã hội

15
Khoa học nhân văn

16


Người lập biểu

.........., ngày ......... tháng . .....năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục III

SỐ VIÊN CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Biểu 03CS-KHCN

SỐ VIÊN CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Có đến ngày 31/12 năm ….. )
Ngày gửi báo cáo: ...........................................

(trước 28/02 theo dấu bưu điện)


Đơn vị báo cáo: ........................

Đơn vị nhận báo cáo:

□ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

□ Sở KH&CN tỉnh, tp. trực thuộc TƯ

□ Bộ/ngành chủ quảnĐơn vị tính: Người
Mã số

Tổng số

Chia theo ngạch bậc viên chức KH&CN

Ngạch nghiên cứu viên

Ngạch kỹ sư

Kỹ thuật viên

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu viên chính

Nghiên cứu viên cao cấp

Kỹ sư

Kỹ sư chính

Kỹ sư cao cấp

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

1. TỔNG SỐ

01

trong đó số Nữ

02Người lập biểu

.........., ngày ......... tháng . .....năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)Phụ lục IV

CHI CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Biểu 04CS-KHCN

CHI CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31/12 năm …..)
Ngày gửi báo cáo: ...........................................

(trước 28/02 theo dấu bưu điện)
Đơn vị báo cáo: ........................

Đơn vị nhận báo cáo:

□ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

□ Sở KH&CN tỉnh, tp. trực thuộc TƯ

□ Bộ/ngành chủ quảnКаталог: images -> document
document -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
document -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
document -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam
document -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 276/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 12 NĂM 2006 VỀ giá BÁN ĐIỆn thủ TƯỚng chính phủ
document -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
document -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
document -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
document -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
document -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
document -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI

tải về 351.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương