Bài thực hành Mang cơ bảntải về 240.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích240.03 Kb.
#28048

Bài thực hành Mang cơ bản

Bài 1: LOCAL USER AND GROUP
1. TẠO LOCAL USER
Bưc 1: Click nút phải chuột trên My Computer chọn Manage chọn System tools

chọn Local user and group chọn User
Bưc 2: Click nút phải chuột trên User Chọn New chọn Users

Bưc 3: Nhập tên ‘U1’ vòa ô User name , Nhập Password là hui12345 vào Password, nhập lại Password vào ô Confirm Password, bổ dấu chọn ở ô ‘ User must change Password at next logon chọn Create.


Bưc 4: Lặp lại bước Bước 2 và 3 ñể tạo thêm 2 User : U2, U3 và U4
Bưc 5: Start chọn Shutdown chọn Log off Administrtor chọn OK


Bưc 6: Logon U1: Ấn Ctrl+Alt+Delete Nhập tên “ U1” vào ô Username nhập

Password của U1 vào ô Password chọn OK Bưc 7 : Logoff U1, Log on bằng AdministrtorBưc 8: Click nút phải chuột trên My Computer chọn Manage chọn System tool chọn Local user and group chọn User – Click nút phải chuột vào U1 chọn Properties Tại tab General ñánh dấu vào ô ‘ User must change Password at next logon’ Chọn OKBưc 9: Logoff Administrator Chọn Logoff U1

Bưc 10: Hệ thống sẽ yêu cầu U1 ñổi Password Nhập Password hiện tại hui12345 vào ô Old Password sau ñó nhập Password mới là newhui12345 vào 2 ô New Password và Confirm Password Chọn OK

Bưc 11: Logoff U1 Chọn vào Logoff Administrator

Bưc 12: Làm lại Bước 8,9,10 Cho user U2,U3,U4

I 2: TẠO LOCAL GROUP B1: Logon Administrator

B2: Click nút phải chuột trên My Computer chọn Manage chọn System tool chọn

Local user and group chọn Group

B3: Click nút phải chuột lên Group chọn New Group
B4: Trong ô Group Name gõ G1 chọn Create chọn Close

Làm lại B2 và B3 ñể tạo thêm 3 group là : G2, G3 Và G4


B5: Trong Group Click nút phải chuột trên Group G1 Chọn Properties chọn Add

Chọn Advanced…

Chọn find Now tìm User U1Chọn U1 chọn OK (Lúc bày user U1 là thành viên của Group G1)

B6: Làm tương tự B5: U2 là thành viên của G2, U3 là thành viên của G3 và U4 là thành viên của G4


I 3: SHARE PERMISSION Chun b:

- Sử dụng ít nhất 2 máy tính

- Bảo đảm đường truyền đã thông

I. Share Permisson

1. Tạo Share Folder
B1: Máy 1 khởi động vào windows server 2003 Vào D:\ Tạo thư mục DATA


B2: Click phải chuột vào thư mục Data chọn Properties chọn tab Sharing trong tab Sharing ñánh dấu chọn mục Share this Folder trong Share name Giữ mặc ñịnh là data ñánh dấu vào mục Maximum allowed

B3: Vào thư mục Data tạo file dulieumay1.txt mở file dulieumay1.txt gõ nội dung vào

B4: Máy 2: vào Start chọn Run gõ \\ tên máy 1 hoặc ñịa chỉ IP máy 1 (ví dụ: \\ H3220)

2. Tạo Share Folder ẩn


B1: Máy 1 Vào D:\ tạo thư mục tên BIMAT
B2: Click phải chuột vào thư mục BIMAT chọn Properties chọn tab Sharing trong tab Sharing ñánh dấu chọn mục Share this Folder trong Share name Sửa BIMAT thành BIMAT $ ñánh dấu vào mục Maximum allowed chọn Apply


Chọn permission cho Everyone quyền Full Control

B3: Máy 2: vào Start chọn Run gõ \\ tên máy 1 (ví dụ: \\ h3220) Sẽ không thấy thư mục BIMAT của máy 1


B4: Máy 2: vào Start chọn Run gõ \\ tên máy 1\BIMAT$ (ví dụ: \\

h3220\BIMAT$)Sẽ thấy thư mục BIMAT của máy 1

3. PHÂN QUYỀN TRÊN THƯ MỤC SHARE


B1: Máy 1 tạo ra 3 user ‘Giamdoc”, “U1”,”U2” Password cả 3 user là p@may1

B2: Vào D:\ Click phải chuột vào thư mục DATA chọn Properties chọn tab

Sharing chọn Permission chọn Remove Group Everyone ñang có

-

- Trong hộp thoại Permission chọn Add trong hộp thoại Select Users orGroup tìm và add 3 users ‘Giamdoc”, “U1”,”U2”


Trong hộp thoại Permission for Data Click chọn user U1 ñánh dấu chọn vào ô

Read trong cột Allow chọn Apply

Click chọn user U2 ñánh dấu chọn vào ô Read và ô Change trong cột Allow chọn

Apply

Click chọn user Giamdoc ñánh dấu chọn vào ô Full control, ô Read và ô Change

trong cột Allow chọn ApplyB3: Máy 2 Logoff và Logon Administrator vào Start chọn Run gõ \\ tên máy 2 (ví dụ: \\ h3220) Trong hộp thoại chứng thực gõ U1 vào ô Username, gõ P@may1 vào ô Password Chọn OK
Vào thư mục Data Click chuột phải lên dulieumay1.txt chọn Rename Sửa thành dulieumay2.txt nhấn Enter máy sẽ báo lỗi “Access is denied” (Lưu ý: U1 chỉ có

quyền ñọc)


B4: Máy 2 Logoff và Logon Administrator vào Start chọn Run gõ \\ tên máy 2 (ví dụ: \\ h3220) Trong hộp thoại chứng thực gõ U2 vào ô Username, gõ P@may1 vào ô Password Chọn OK

Vào thư mục Data Click chuột phải lên dulieumay1.txt chọn Rename Sửa thành

dulieumay2.txt nhấn Enter dulieumay1.txt ñổi tên thành dulieumay2.txt (Lưu ý:

U2 chỉ có quyền thay ñổi)


B5: Máy 2 Logoff và Logon Administrator vào Start chọn Run gõ \\ tên máy 2 (ví dụ: \\ h3220) Trong hộp thoại chứng thực gõ Giamdoc vào ô Username, gõ P@may1 vào ô Password Chọn OK
Vào thư mục Data Click chuột phải lên dulieumay2.txt chọn Rename Sửa thành

dulieuchung.txt nhấn Enter (Lưu ý: Giamdoc có quyền thay ñổi full Control)

Bài tập: 1 phòng có 10 máy tính (Client) và 1 máy chủ (Server) có cài máy in. Tạo thư mục DATA trên ổ ñĩa D:\ của máy server, trong thư mục DATA tạo mỗi máy tính (Client) một thư mục và tạo 1 thư mục tên là DATA_CHUNG: Thực hiện phân quyền cho các máy Client sao cho giữa các máy Client không lấy ñược dữ liệu của nhau mà chỉ lấy ñược dữ liệu ở thư mục DATA_CHUNG và Share máy in cho tất cả các Client.

4. MAP NETWORK DRIVER

Ánh xạ thư mục ñược chia sẻ của các máy tính khác trên mạng làm ổ ñĩa của máy

mình


B1: Share thư mục Data Sau ñó Click chuột phải vào thư mục Data chọn Tools Chọn Map network Driver Trong cửa sổ Map network Driver tại mục Driver chọn X: chọn Finish

B2: Đóng tất cả cửa sổ- Click chuột phải trên My Computer chọn Explore trong

Windows Explore hiện có ổ X: tương ứng với thư mục Data của máy 1

I 4: CÀI ĐẶT MÁY IN MẠNG
Ở may tInh Co kết n4i trựC tiếp may in

B1: Start Chọn Settings Chọn Control Panel Chọn Printers and Faxes Chọn All

Printer Chọn Next

Ở may tInh không Co may in mu4n kết n4i ñể in ñượCThC hiện: Start chọn Run gõ \\ tên may tInh Co Cài may in (ví dụ : \\server


I 5: LOCAL POLICY & LOCAL SECURITY POLICY I. LOCAL POLICY

1. Giới thiệu LoCal PoliCy


B1: Khởi ñộng máy chọn Windows server 2003 chọn Logon Administrator chọn

Start chọn Run , gõ lệnh MMC Chọn OK

- Xuất hiện màn hình Console1

- Chọn vào File chọn Add/Remove Snap-in Chọn Add

- Trong màn hình Add Stadalone Snap-in chọn mục Group piliCy ObjeCtEditor Chọn Add Finish

- Close ñể ñóng màn hình Add Stadalone Snap-in chọn OK ñể ñóng màn hìnhAdd/Remove Snap-in.
B2: Ở màn hình Console1 Click dẫu ‘+’ ở phía trước các tiêu ñề ñể xem nội dung bên trong

Chọn File chọn Save Trong mục Save in Chọn Desktop trong mục File name

gõ LoCal poliCy chọn Save

-Trong màn hình Desktop bây giờ xuất hiện biểu tượng LoCal PoliCy

2. ThựC thi một s4 PoliCy trên Computer và User
VI dụ: làm biến mất Control Panel
B1: Vào LoCal PoliCy trên màn hình Desktop Chọn LoCal Computer PoliCy chọn User Configuration chọn Administrative Templates chọn Control Panel Qua cửa sổ bên phải chọn Prohibit aCCess to the Control Panel

- Right click trên Prohibit aCCess to the Control Panel chọn Properties ñánh dấu vào options Enabled chọn Apple chọn OK

B2: ñóng tất cả cửa sổ ñang có chọn Start chọn Run gõ Cmd chọn OK

- Trong màn hình command line gõ gpupdate/forCe sau ñó gõ EnterLưu ý: Sau mỗi lần chỉnh sửa PoliCy cần phải ñánh lệnh gpupdate/forCe ñể cập nhập PoliCy
B3: Start chọn Setting. Bây giờ Control Panel ñã mất

3. ThựC thi PoliCy trên Computer:VI dụ 2: Làm ẩn CaC option Của tab AutomatiC Updates

Right CliCk trên My Computer chọn properties Chọn tab AutomatiC Updates

B1: Vào LoCal PoliCy trên màn hình Desktop Chọn LoCal Computer PoliCy chọn Com puter Configuration chọn Administrative Templates chọn Windows Components chọn windows Update chọn Configuration AutomatiC Updates cửa sổ bên phải- Right CliCk trên Configuration AutomatiC Updates chọn Properties chọnEnable chọn Apple chọn ok


B2: ðóng tất cả cửa sổ chọn Start chọn Run gõ Cmd chọn Ok trong màn hình Command line gõ gpupdate/forCe Khi hệ thống yêu cầu Restart lại gõ Y rồi nhấn Enter (ñể thực thi policy ñó) Máy sẽ tự ñộng Restart lại
B3: Sau khi máy Restart lại Logon Administrator right click trên My Computer chọn properties chọn vào AutomatiC Updates Bây giờ Tab AutomatiC Updates ñã ẩn và không thể chỉnh sửa.

TỰ THỰC HÀNH MỘT SỐ LOCAL POLICY THÔNG DỤNG


Câu 1: Remove My Computer iCon on the Desktop (User Configuration chọn Administrative Templates chọn Desktop) Nếu bật chức năng Enabled thì sẽ ẩn biểu tượng My Computer trên màn hình Desktop của User. Còn Disabled hoặc Not Configue thì ngược lại.

Câu 2: Hide and Disabled all items on the Desktop (User Configuration chọn Administrative Templates chọn Desktop) Nếu bật chức năng Enabled thì sẽ xóa hết các biểu tượng có trên màn hình Desktop của User. Còn Disabled hoặc Not Configue thì ngược lại.

II. GIỚI THIỆU LOCAL SECURITY POLICY MC ñICh: Thiết lập chính sách bảo mật trên một máy ñơnChuẩn b:

- Logon vào Administrator, Tạo user có tên U1 ñặt Password là u1

- Logoff Administrator sau ñó Logon vào U1

- Logoff U1 sau ñó Logon Administrator

1. LoCal SeCurity Settings


Start chọn Programes chọn Administrators Tools chọn LoCal SeCurity settings

Trong LoCal SeCurity poliCy Bung cacs daaus “+” ở phía trước các tiêu ñề ñể xem nội dung bên trong


2. ðặt ChInh saCh Password trên một may ñơn:
VI dụ 3: Quy ñịnh Password của một user có chiều dài là 5 ký tự, và có ñộ phức tạp

B1: ACCount PoliCies Chọn Mininum password length ở cửa sổ bên phải
Click chuột phải trên Mininum password length chọn Properties ñổ giá trị chiều dài password là 5 (hư hình vẽ) chọn Apply chọn Ok

B2: Right click trên password must meet Complexity repuirement chọn

Properties chọn Enable chọn Apple chọn OKB3: ðóng các cửa sổ ñang có chọn Start chọn gõ Cmd chọn OK trong màn hình

Command line gõ gpupdate/forCe


B4: Tạo user U2 và Password u2 ( Bây giờ máy xuất hiện thông báo lỗi, yêu cầu bạn phải nhập lại Password cho User u2 với chiều dài tối thiểu là 5 và có ñộ phức tạp

- Ok gõ Password cho u2 là hui@123 chọn Create chọn Close

B5: Logon U2 với Password là hui@123

3. Thiết lập seCurity Cho một may tInh ñơn


VI dụ 4: Cho một User U1 cos quyền shutdown trên máy

B1: Logoff U2 sau ñó Logon U1

B2: Start chọn shutdown (Lưu ý: U1 không có quyền shutdown)

B3: Logoff U1 và Logon Administrator

B4: Start chọn Programes chọn Administrators Tools chọn LoCal SeCurity poliCy chọn LoCal PoliCies chọn User Right Assignment Right click trên shutdown the Systems Chọn Properties

-Chọn Add User and Group

-Chọn AdvanCed


-Chọn FindNow tìm user U1 Chọn U1 OK


-Chọn Apply chọn OKB5: ðóng các cửa sổ ñang có Start Chọn Run gõ Cmd Chọn OK gõ

gpupdate/forCe

B6: Logoff Administrator sau ñó Logon U1 lúc này U1 ñã có quyền shutdown


VI dụ 5: ðổi tên Administrator của một máy
B1: Logoff U1 và Logon Administrator

B2: Start chọn Programes chọn Administrators Tools chọn LoCal SeCurity poliCy chọn LoCal PoliCies chọn SeCurity Options Right click trên ACCount:Rename Administrators ACCount sau ñó chọn Properties

B3: Sửa tên Administrators thành “quanly” chọn apply chọn OK

B4: ðóng cửa sổ hiện có sau ñó cập nhập Policy (gpupdate/forCe) B5: Logoff Administrator sau ñó Logon bằng user “Quanly”

Lưu ý: user Administrator ñã ñược ñổi tên thành Quanly


I 6: DOMAIN CONTROLLER

Mô tả: Trong bài này chúng ta cần ít nhất 2 máy: 1 máy làm Domain Controller và một máy làm Workstation.

Chuẩn b:

- Máy Windows Server làm Domain Controller

- Máy Windows XP hoặc Windows Vista làm Workstation

- Bảo ñảm ñường truyền ñã thông


1. Cài ñặt may Domain Controller


B1: Khởi ñộng máy chọn Windows Server 2003 và Logon Administrator

B2: Nhấn phải chuột trên My Network PlaCes chọn Properties Nhấn nút phải chuột trên Card LAN chọn Properties chọn Internet ProtoCol chọn Properties sau ñó chỉnh giá trị Preferred DNS server cho giống giá trị IP address chọn OK

B3: ðặt tên cho Domain Controller nhấn nút phải chuột trên My Computer chọn Properties chọn Tab Computer name chọn Change…Sửa Computer name thành Server chọn Ok Máy sẽ yêu cầu Reset chọn Yes ñể khởi ñộng lại máy.


B4: Sau khi khơi ñộng lại máy Logon Administrator

B5: Start chọn Run gõ dCpromo chọn OK


Tại cửa sổ WelCome chọn next tại cửa sổ Operrating System Compatibility chọn next tại cửa sổ Domain Controller type ñánh dấu vào ô Domain Controller for a new Domain chọn next tại cửa sổ Create New Domain ñánh dấu vào ô Domain in a new forest chọn next tại cửa sổ New Domain Name gõ tên là: ithui.Com chọn next.

Tại cửa sổ NetBIOS Domain Name chọn next Tại cửa sổ Database and Log Folder chọn Next Tại cửa sổ shared System Volume chọn Next Tại cửa sổ DNS Registration DiagnostiCs ñánh dấu vào ô Install and Configure the DNS server on this Computer, and set this Computer to use this DNS server as its preferred DNS server chọn next

Tại cửa sổ Permissions ñánh dấu vào ô Permissions Compatible only with windows 2000 or windows server 2003 operating systems chọn next tại cửa sổ DireCtory serviCes Restore Mode Administrator Password chọn next tại cửa sổ summany chọn next qúa trình nâng cấp Domain Controller bắt ñầu diễn ra.

- Khi hệ thống yêu cầu ñĩa CD windows server 2003 Chọn Ok chọn Browse

chỉ ñường dẫn tới thư mụC I386 trong ñĩa CD windows server 2003 vd: D:\W2K3\I386

- Khi chỉ xong ñường dẫn nhấn Ok ñể tiếp tục quá trình cài ñặt hoàn tất chọnFinish hệ thống yêu cầu restart máy chọn Restart Now

B6: Sau khi Restart lại máy tại cửa sổ Log on chọn Options tại ñây ta thấy có thêm ô Log on to chọn Log on Administrator
B7: Start chọn Programs chọn Administrative Tools chọn ACtive DireCtory Users and Computer Click dấu “+” của mục user ra nhấn nút phải chuột trên users chọn new chọn user

Trong cửa sổ new ObjeCt user trong ô first name và ô full name ñiền U1 trong ôuser logon name và ô user logon name (Pre-windows 2000) ñiền U1 chọn next


Trong ô password và ô Confirm password ñiền hui@123 bỏ dấu chọn tại User must Change password ats next logon chọn next chọn Finsh ñóng các cửa sổ lại


Khoa Khoa hoc và kỹ thuật máy tính


tải về 240.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương