Bài giảng thực hành cơ SỞ DỮ liệU


  3. Tạo CSDL từ mô hình quan hệ thực thể EERtải về 4.27 Mb.
Chế độ xem pdf
trang43/43
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.27 Mb.
#55638
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
TH CSDL 2015Sep
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
 


113 
3. Tạo CSDL từ mô hình quan hệ thực thể EER
 
Để tạo cơ sở dữ liệu mới tên là my_classicmodels lưu vào MySQL từ mô hình trên: 
Bước 1: Sử dụng chức năng Database -> Forward Engineer 
Bước 2: Chọn các đối tượng từ mô hình EER sẽ lưu vào CSDL 
 
Bước 3: Chọn kết nối tới MySQL server dùng để lưu trữ CSDL sẽ được tạo ra


114 
 
4. Đồng bộ hóa mô hình EER với CSDL trong MySQL Server
 
Trong quá trình phát triển, mô hình EER hoặc CSDL có sự thay đổi, Workbench cung 
cấp chức năng hỗ trợ đồng bộ hóa các thay đổi giữa mô hình EER và CSDL.


115 
Ví dụ trên, mô hình EER được bổ sung bảng actor. Để tiến hành đồng bộ hóa, thực hiện 
các bước sau: 
Bước 1: Chọn chức năng Database -> Synchronize Model 
Bước 2: Chọn kết nối tới MySQL server cần đồng bộ hóa
 
Bước 3: Chọn CSDL muốn đồng bộ và đối tượng cần đồng bộ hóa giữa mô hình EER và 
CSDL 


116 
 
5. Tạo mô hình quan hệ thực thể EER từ CSDL có sẵn
 
Bên cạnh tạo mô hình quan hệ thực thể EER từ đầu, có thể tạo mô hình từ một CSDL có 
sẵn, điều này có thể gặp khi cần phát triển tiếp trên một hệ thống CSDL đã có sẵn. Chọn 
chức năng: “Create EER Model From Existing Database” 


117 
Hộp thoại tiếp theo sẽ chỉ ra Database server muốn kết nối đến 
Bước tiếp theo chọn CSDL muốn sinh mô hình EER 


118 
Workbench sẽ tạo ra một mô hình EER từ CSDL được chọn như hình dưới đây. Lưu ý
giữa các bảng của mô hình chưa có liên kết do trong CSDL gốc, chưa có liên kết giữa các 
bảng dữ liệu. 


119 
Bài tập thực hành 
1. Tạo một mô hình mới tên là my_classicmodels gồm các bảng sau: 
Các ràng buộc khóa ngoài với tùy chọn ON UPDATE CASCADE 
Các bảng sử dụng engine InnoDB.
Các khóa chính đều là kiểu số tự động tăng 
Dùng chức năng Forward Engine để tạo cơ sở dữ liệu đặt tên là my_classicmodels 
2. 
Bổ sung các bảng customers sau vào mô hình đã tạo ở câu 1


120 
Bảng orders đã tạo ở câu 1 sẽ tham chiếu tới bảng customers 
Sau đó sử dụng chức năng đồng bộ hóa để đồng bộ mô hình với CSDL 
my_classicmodels lưu trong MySQL Server. 

tải về 4.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương