Bài giảng Diện Chẩn điều khiển liệu pháp


CHẨN một cách khoa học hơn.  1. Theo”Y học hiện đại” và “Y học cổ truyền”tải về 2.69 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/61
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2022
Kích2.69 Mb.
#53229
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   61
Bài Giảng Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp - Dương Việt Phương, 98 Trang

CHẨN một cách khoa học hơn. 
1. Theo”Y học hiện đại” và “Y học cổ truyền”:


Tây Y có môn DEMATOLOGY (Khao bệnh da) là phƣơng páhp nhìn vào các dấu vết và màu 
sắc  riêng biết  hiện ra trên da  mà biết bệnh, không chủ yếu dựa trên phạm vi vùng mặt mà là trên 
toàn cơ thể. Phƣơng pháp này có cơ sở khoa học, giải thích đƣợc vì sao mắc bệnh giang mai lại hiện 
ra những nét đặc biệt trên mình và bộ phận sinh dục, hoặc bệnh cùi thì có những biểu hiện ta ở vành 
tai, dái tai, ngón tay.
Sỡ dĩ ngƣời ta có thể biết đƣợc bệnh qua các biểu hiện tr6en da là vì Y học hiện đại nghiên 
cứu thấy rằng : Trong phôi thai Da và nội tạng là một .Do đó, lúc phát triển thành con ngƣời thì lẽ tất 
nhiên khi Nội tạng có bệnh thì ngoài da sẽ hiện ra các dấu vết khác thƣờng tƣơng ứng với bệnh của 
nội tạng. Vì vậy chỉo cần vào biểu hiện ngoài da, ngƣời Thầy thuốc chuy6en khoa sẽ biết bệnh nhân 
đang bị bệnh gi? 
Bệnh tật của một hện thống ở sâu thƣờng thể hiện ra những vùng tƣơng ứng trên bề mặt cơ 
thể một cảm giác đau tức, mỏi tự phát. Đó là cảm giác đã đƣợc cả Y học phƣơng Tây lẫn Y học cổ 
truyền phƣơng Đông quan sát mô tả, nhƣng Y học hiện đại thì tổng kết những vùng đau tự phát ấy 
tàhnh những vùng gọi là Zakharine- Head và tìm ra cơ chế của nó là một cung phản xạ cảm giác- 
nội tạng da. Do cùng một TIẾT ĐOẠN thần kinh chi phối còn Y học cổ truyền phƣơng Đôg sử dụng 
những vùng đau tê mỏi là một trong những phƣơng tiện để tìm ra cấu tạo của hệ thống Kinh lạc.
Những vùng đau tự phát hoặc ấn vào mới thấy đau nhƣ thế là nội dung của việc chẩn đoán 
dựa trên cơ sở Kinh lạc cũng là một phƣơng pháp của châm cứu (Huyệt A trị). Do đó, để phát huy tốt 
tác dụng của CHÂM CỨU, các nhà châm cứu cần vận dụng tốt các vùng đau vào chẨn đoán và điều 
trị.
Dựa trên quan sát các điểm đau và một số biểu hiện ở loa tai mỗi khi gặp một bộ phận nào đó 
của cơ thể bị bệnh có một số vòng tƣơng ứng trên loa tai thƣờng có biểu hiện đau hoặc một số biểu 
hiện đặc biệt khác. Dựa trên kết quả quan sát đƣợc, kết hợp vớpi tƣ duy khái quát hóa, tác giả Nogier 
(ngƣời Pháp) đã vẽ đƣợc bản đồ các vùng của cơ thể. Nó giống nhƣ một bào thai nằm lộn 

tải về 2.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   61
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương