Bài giảng Diện Chẩn điều khiển liệu pháptải về 2.69 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/61
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2022
Kích2.69 Mb.
#53229
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Bài Giảng Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp - Dương Việt Phương, 98 TrangBài giảng Diện Chẩn điều khiển liệu pháp 
Bài 1: MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ VINA THERAPY 
PHÉP CHỮA BỆNH THEO LỐI VIỆT NAM 
 
Phải chăng các nước trên thế giới đang có 
khuynh hướng tìm về những vấn đề mới lạ nói 
lên được bản sắc dân tộc mình. Phải chăng đó là 
những chỗ dựa vững chắc để cho một dân tộc có 
thể tiến lên? Và đồng thời cũng nói lên sự hiện 
diện của mình trong cộng đồng Thế giới.
Tại sao Trung Quốc thành lập những trung tâm 
chữa bệnh ở nƣớc ngoài với tên gọi là 
SINOTHERAPY. Tại sao Nhật Bản lại viết sách về 
hƣớng dẫn SHIATSU (bấm huyệt) với tiêu đề là 
LE 
MASSAGE 
JAPONNAIS 
(JAPANESE 
MASSAGE) thì tại sao không thể và không có cái 
gọi là VINATHERAPY cho Việt Nam? Vẫn biết y 
học, khoa học là vốn quý của loài ngƣời, là tài sản 
chung của nhân loại, là luôn luôn kế thừa và học 
hỏi lẫn nhau. Nhƣng tại sao các nƣớc nói trên (và 
có 
lẽ nhiều nƣớc khác mà chúng ta chƣa đƣợc biết) lại phải làm nhƣ trên? Phải chăng có gì độc đáo 
hay vì tự hào dân tộc mà họ làm thế? Và nếu làm theo thì có gì sai, có gì xấu mà không thấy ta 
hƣởng ứng? Hay vì tại chúng ta không có cái gì riêng biệt và độc đáo, cho nên chúng ta không thể nói 
đƣợc nhƣ họ ? CENTER
Lịch sử nƣớc ta hiện nay cũng nhƣ trƣớc kia có nhiều nhân tài về y học với những tên tuổi mà có lẽ 
không phải chỉ những ngƣời trong ngành Y mới biết nhƣ Tuệ Tĩnh, Nguyễn Đại Năng, Hải Thƣợng 
Lãn Ông,…hay thời gian gần đây nhƣ BS Phạm Ngọc Thạch, BS Đặng Văn Ngữ, GS Tôn Thất Tùng, 
BS Phạm Bá Cƣ,..và nhiều vị khác. Nhƣng theo chúng tôi, bấy nhiêu vị đó chƣa phải là nhiều so với 
một dân tộc có hơn 60 triệu ngƣời và 4000 năm văn hiến. Dân tộc Việt Nam vốn có óc quan sát tinh 
tế, nhạy cảm và có năng khiếu về Y học, ngoài ra vì điều kiện địa lý và xã hội đặc biệt nên có nhiều 
bệnh tật xảy ra, do đó thầy thuốc Việt Nam có điều bkiện trở nên giỏi giang, có nhiều kinh nghiệm trị 
bệnh. Do đó, theo chúng tôi, chúng ta có điều kiện để có những sáng tạo độc đáo về Y học để tiến tới 
hình thành TRƢỜNG PHÁI Y HỌC VIỆT NAM nếu chúng ta DÁM TỰ TIN và có Ý HƢỚNG CÙNG 
QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT TRƢỜNG PHÁI Y HỌC MANG SẮC THÁI VIỆT NAM.
Y học là một tài sản chung của nhân loại, nhƣng trong cái chung bao giờ cũng có cái riêng. Và cái 
đáng sợ nhất là THA HÓA-ĐỒNG HÓA-VONG THÂN mà khởi đầu là sự NÓI THEO NGƢỜI, LÀM 
THEO NGƢỜI, NGHĨ THEO NGƢỜI. Nói tóm lại, không có gì của riêng mình cả. Một điều nhƣ thế 
theo tôi là đáng buồn, và nhất là không có gì để đóng góp vào nền văn minh, tiến bộ chung của nhân 
loại cả.
Trở lại vấn đề đặt ra lúc đầu, cái gọi chung là VINATHERAPY là gì? Nhƣ thế nào mới gọi là 

tải về 2.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương