BỘ XÂy dựng số: 27/2009/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 263.92 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích263.92 Kb.
#515
1   2   3   4

Phô lôc 3


( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 )


Tªn Chñ ®Çu t­ .........................

………………………………...

………………………………...


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp-Tù do-H¹nh phóc

____________________


………, ngµy......... th¸ng......... n¨m..........B¸o c¸o

vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

..................................... ( ghi tªn c«ng tr×nh) .............................


(B¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn vµ khi hoµn thµnh c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông)
Tõ ngµy..... th¸ng..... n¨m..... ®Õn ngµy..... th¸ng..... n¨m.....

KÝnh göi : C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng theo ph©n cÊp t¹i ®Þa ph­¬ng

............(tªn tæ chøc c¸ nh©n) …............. lµ §¹i diÖn Chñ ®Çu t­ c«ng tr×nh .............................. (ghi tªn c«ng tr×nh) ....................... xin b¸o c¸o vÒ chÊt l­îng x©y dùng c«ng tr×nh víi c¸c néi dung sau :

I. C¸c th«ng tin vÒ c«ng tr×nh/dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: ( chØ b¸o c¸o lÇn ®Çu)

1. §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh ……………………………………………...

2. Quy m« c«ng tr×nh (nªu tãm t¾t vÒ kiÕn tróc, kÕt cÊu, hÖ thèng kü thuËt, c«ng nghÖ, c«ng suÊt...).

3. Tæ chøc, c¬ quan phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (ghi sè, ngµy, th¸ng cña QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh).

4. Danh s¸ch c¸c nhµ thÇu ( tæng thÇu, nhµ thÇu chÝnh vµ c¸c nhµ thÇu phô): kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh x©y dùng (nÕu cã); nh÷ng phÇn viÖc do c¸c nhµ thÇu ®ã thùc hiÖn.

5. VÒ thêi h¹n thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh :

a) Ngµy khëi c«ng;

b) Ngµy hoµn thµnh ( dù kiÕn theo quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh).II. Néi dung b¸o c¸o th­êng kú :

1. Tãm t¾t vÒ tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

2. Nh÷ng söa ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng so víi thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt (nªu nh÷ng söa ®æi lín, lý do söa ®æi, ý kiÕn cña cÊp cã thÈm quyÒn vÒ nh÷ng söa ®æi ®ã).

3. C«ng t¸c nghiÖm thu: bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh ®­îc thùc hiÖn trong kú b¸o c¸o .

4. §¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng c¸c bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc toµn bé c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc nghiÖm thu trong kú b¸o c¸o.

5. Sù cè vµ khiÕm khuyÕt vÒ chÊt l­îng, nÕu cã : thêi ®iÓm x¶y ra, vÞ trÝ, thiÖt h¹i, nguyªn nh©n, t×nh h×nh kh¾c phôc.

6. Dù kiÕn kÕ ho¹ch nghiÖm thu trong kú b¸o c¸o tiÕp theo.

7. C¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu cña c«ng tr×nh khi hoµn thµnh ( ¸p dông cho lÇn b¸o c¸o cuèi cïng)

a) Theo thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt;

b) Theo thùc tÕ ®¹t ®­îc.

8. KiÕn nghÞ (nÕu cã).


N¬i nhËn :

- Nh­ trªn;

- ;


- L­u: .
Chñ ®Çu t­ (Ch÷ ký, ghi râ hä tªn, chøc vô

vµ ®ãng dÊu)

Phô lôc 4


( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 )

MÉu dÊu cña Chñ ®Çu t­ phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËttªn chñ ®Çu t­ hoÆc

®¹i diÖn ®­îc uû quyÒn cña chñ ®Çu t­thiÕt kÕ kü thuËt ®· phª duyÖt

Theo QuyÕt ®Þnh phª duyÖt sè /Q§-Tªn ph¸p nh©n C§T

ngµy …. th¸ng ….. n¨m …...
….. ngµy….. th¸ng….. n¨m…..
Hä vµ tªn, chøc vô, ch÷ ký ng­êi x¸c nhËn.Ghi chó: Trong dÊu ph¶i nªu ®ñ néi dung quy ®Þnh. KÝch th­íc dÊu tïy thuéc vµo kÝch cì ch÷.

Phô lôc 5


( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 )

MÉu dÊu cña Chñ ®Çu t­ phª duyÖt thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ngtªn chñ ®Çu t­ hoÆc

®¹i diÖn ®­îc uû quyÒn cña chñ ®Çu t­thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng

®· phª duyÖt
….. ngµy….. th¸ng….. n¨m…..
Hä vµ tªn, chøc vô, ch÷ ký ng­êi x¸c nhËn.Ghi chó: Trong dÊu ph¶i nªu ®ñ néi dung quy ®Þnh. KÝch th­íc dÊu tïy thuéc vµo kÝch cì ch÷.

Phô lôc 6


( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 )

B¶n vÏ hoµn c«ng

1. LËp b¶n vÏ hoµn c«ng:

a) Tr­êng hîp c¸c kÝch th­íc, th«ng sè thùc tÕ thi c«ng cña ®èi t­îng ®­îc vÏ hoµn c«ng ®óng víi kÝch th­íc, th«ng sè cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc phª duyÖt th× nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã thÓ chôp l¹i b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng vµ ®ãng dÊu b¶n vÏ hoµn c«ng theo quy ®Þnh cña Phô lôc nµy trªn tê b¶n vÏ ®ã.

NÕu c¸c kÝch th­íc, th«ng sè thùc tÕ thi c«ng cã thay ®æi so víi kÝch th­íc, th«ng sè cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc phª duyÖt th× cho phÐp nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ghi l¹i c¸c trÞ sè kÝch th­íc, th«ng sè thùc tÕ trong ngoÆc ®¬n bªn c¹nh hoÆc bªn d­íi c¸c trÞ sè kÝch th­íc, th«ng sè cò trong tê b¶n vÏ nµy.

b) Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã thÓ vÏ l¹i b¶n vÏ hoµn c«ng míi, cã khung tªn b¶n vÏ hoµn c«ng t­¬ng tù nh­ mÉu dÊu b¶n vÏ hoµn c«ng quy ®Þnh t¹i Phô lôc nµy.


Tªn nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng

B¶n vÏ hoµn c«ng


Ngµy….. th¸ng….. n¨m…..


Ng­êi lËp

(Ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký)


Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng

(Ghi râ hä tªn, ch÷ ký, chøc vô, dÊu ph¸p nh©n)Ng­êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t­

(Ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký )

H×nh 1- MÉu dÊu b¶n vÏ hoµn c«ng khi kh«ng ¸p dông

h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu thi c«ng x©y dùng

2. X¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng:

B¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh ph¶i ®­îc nh÷ng ng­êi sau x¸c nhËn:

a) Ng­êi lËp b¶n vÏ hoµn c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng (ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký)

b) Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng (ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký, dÊu ph¸p nh©n).

c) Ng­êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t­ (ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký)

d) Tr­êng hîp ¸p dông h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu th× trong mÉu dÊu hoµn c«ng ph¶i cã thªm x¸c nhËn cña Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña tæng thÇu thi c«ng x©y dùng (ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký, dÊu ph¸p nh©n).


Tªn nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng

B¶n vÏ hoµn c«ng


Ngµy….. th¸ng….. n¨m…..


Ng­êi lËp

(Ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký)


Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu phô thi c«ng x©y dùng

(Ghi râ hä tªn, ch÷ ký, chøc vô, dÊu ph¸p nh©n)


Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu tæng thÇu thi c«ng x©y dùng

(Ghi râ hä tªn, ch÷ ký, chøc vô, dÊu ph¸p nh©n)Ng­êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh

cña chñ ®Çu t­

(Ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký )

H×nh 2 - MÉu dÊu b¶n vÏ hoµn c«ng khi ¸p dông

h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu thi c«ng x©y dùng


Ghi chó: Trong c¸c dÊu h×nh 1 vµ h×nh 2 ph¶i nªu ®ñ néi dung quy ®Þnh. KÝch th­íc dÊu tïy thuéc vµo kÝch cì ch÷.

Phô lôc 7

( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 )
Hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh

1. Danh môc hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh:

A. Hå s¬ chuÈn bÞ §Çu t­ x©y dùng-Hîp ®ång1.

Quyết định vÒ chủ trương đầu tư kÌm theo B¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi) hoÆc quyÕt ®Þnh phª duyÖt chñ tr­¬ng ®Çu t­.

2.

QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc dù ¸n thµnh phÇn cña cÊp cã thÈm quyÒn kÌm theo Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi);

3.

C¸c v¨n b¶n thÈm ®Þnh, tham gia ý kiÕn cña c¸c c¬ quan cã liªn quan trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng vµ thiÕt kÕ c¬ së;

4.

Ph­¬ng ¸n ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng vµ x©y dùng t¸i ®Þnh c­;

5.

V¨n b¶n cña c¸c c¬ quan qu¶n lý cã thÈm quyÒn vÒ: chÊp thuËn cho phÐp sö dông c«ng tr×nh kü thuËt bªn ngoµi hµng rµo nh­: cÊp ®iÖn (®Êu nèi vµo hÖ thèng cÊp ®iÖn chung), sö dông nguån n­íc, khai th¸c n­íc ngÇm, khai th¸c kho¸ng s¶n, khai th¸c má, cÊp n­íc (®Êu nèi vµo hÖ thèng cÊp n­íc chung), tho¸t n­íc (®Êu nèi vµo hÖ thèng n­íc th¶i chung), ®­êng giao th«ng bé-thuû, an toµn cña ®ª (c«ng tr×nh chui qua ®ª, gÇn ®ª, trong ph¹m vi b¶o vÖ ®ª …), an toµn giao th«ng (nÕu cã), phª duyÖt Quy tr×nh vËn hµnh hå chøa thñy ®iÖn, phª duyÖt Ph­¬ng ¸n phßng chèng lò lôt cho vïng h¹ du ®Ëp…;

6.

QuyÕt ®Þnh cÊp ®Êt, thuª ®Êt cña c¬ quan thÈm quyÒn hoÆc hîp ®ång thuª ®Êt ®èi víi tr­êng hîp kh«ng ®­îc cÊp ®Êt;

7.

GiÊy phÐp x©y dùng, trõ nh÷ng tr­êng hîp ®­îc miÔn giÊy phÐp x©y dùng;

8.

QuyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu, phª duyÖt kÕt qu¶ lùa chän c¸c nhµ thÇu t­ vÊn, nhµ thÇu cung cÊp vËt t­, thiÕt bÞ vµ thi c«ng x©y dùng vµ c¸c hîp ®ång gi÷a chñ ®Çu t­ víi c¸c nhµ thÇu nµy;

9.

C¸c tµi liÖu chøng minh ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña c¸c nhµ thÇu t­ vÊn, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng kÓ c¶ c¸c nhµ thÇu n­íc ngoµi thùc hiÖn gãi thÇu theo quy ®Þnh.

B. hå s¬ kh¶o s¸t x©y dùng-thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh

1.

B¸o c¸o kh¶o s¸t x©y dùng c«ng tr×nh;

2.

Biªn b¶n nghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng;

3.

QuyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt cña chñ ®Çu t­ phª duyÖt kÌm theo: hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ®· ®­îc phª duyÖt (cã danh môc b¶n vÏ kÌm theo);

4.

Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®· ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt (cã danh môc b¶n vÏ kÌm theo);

5.

V¨n b¶n kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt trong tr­êng hîp thiÕt kÕ 3 buíc hoÆc v¨n b¶n kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng trong tr­êng hîp thiÕt kÕ 1 b­íc cña chñ ®Çu t­;

6.

B¸o c¸o thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (nÕu cã);

7.

Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c b­íc thiÕt kÕ;

8.

Quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng (c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh).

C. Hå s¬ thi c«ng-NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng

1.

B¶n vÏ hoµn c«ng c¸c bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ toµn bé c«ng tr×nh hoµn thµnh vÒ kiÕn tróc, kÕt cÊu, l¾p ®Æt thiÕt bÞ, hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh, hoµn thiÖn... (cã danh môc b¶n vÏ kÌm theo);

2.

C¸c chøng chØ xuÊt xø, nh·n m¸c hµng hãa, c«ng bè sù phï hîp vÒ chÊt l­îng cña nhµ s¶n xuÊt, chøng nhËn sù phï hîp chÊt l­îng cña s¶n phÈm Öu sö dông trong c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña LuËt chÊt l­îng s¶n phÈm hµng hãa, LuËt Th­¬ng m¹i vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan;

3.

C¸c phiÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm x¸c nhËn chÊt l­îng s¶n phÈm (nÕu cã) sö dông trong c«ng tr×nh do c¸c phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng ®­îc c«ng nhËn thùc hiÖn;

4.

KÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm (nÕu cã) cña c¸c tæ chøc kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l­îng (nÕu cã) cña c¸c tæ chøc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®­îc nhµ n­íc quy ®Þnh;

5.

C¸c biªn b¶n nghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, ch¹y thö trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh (cã danh môc biªn b¶n, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh kÌm theo);

6.

C¸c thay ®æi thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n thÈm ®Þnh, phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn;

7.

C¸c tµi liÖu ®o ®¹c, quan tr¾c lón vµ biÕn d¹ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, toµn bé c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn trong ph¹m vi lón ¶nh h­ëng trong qu¸ tr×nh x©y dùng;

8.

NhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t­ (nÕu cã);

9.

Lý lÞch thiÕt bÞ l¾p ®Æt trong c«ng tr×nh;

10.

Quy tr×nh vËn hµnh khai th¸c c«ng tr×nh;

11.

V¨n b¶n (biªn b¶n) nghiÖm thu, chÊp thuËn hÖ thèng kü thuËt, c«ng nghÖ ®ñ ®iÒu kiÖn sö dông cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vÒ:

a) ChÊt l­îng s¶n phÈm n­íc sinh ho¹t;

b) Sö dông c¸c chÊt chèng thÊm thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cÊp n­íc;

c) Phßng ch¸y ch÷a ch¸y, næ;

d) Chèng sÐt;

®) An toµn m«i tr­êng;

e) An toµn lao ®éng, an toµn vËn hµnh;

g) Thùc hiÖn GiÊy phÐp x©y dùng (®èi víi tr­êng hîp ph¶i cã giÊy phÐp x©y dùng);

h) ChØ giíi ®Êt x©y dùng;

i) §Êu nèi víi c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng (cÊp ®iÖn, cÊp n­íc, tho¸t n­íc, giao th«ng...);

k) An toµn ®ª ®iÒu (nÕu cã), an toµn giao th«ng (nÕu cã), an toµn ®Ëp hå chøa;

l) Th«ng tin liªn l¹c (nÕu cã)

m) C¸c v¨n b¶n cã liªn quan (nÕu cã)

12.

Hå s¬ gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh (nÕu cã);

13.

B¸o c¸o cña tæ chøc kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi nh÷ng bé phËn, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh cã dÊu hiÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng tr­íc khi chñ ®Çu t­ nghiÖm thu (nÕu cã);

14.

GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc hoÆc GiÊy chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (nÕu cã)

15.

Th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ x©y dùng t¹i ®Þa ph­¬ng vÒ sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (nÕu cã);

16.

Th«ng b¸o ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång nghiÖm thu Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (®èi víi c«ng tr×nh thuéc danh môc kiÓm tra) Biªn b¶n NghiÖm thu x¸c nhËn chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (®èi víi c«ng tr×nh thuéc danh môc nghiÖm thu)

2. H×nh thøc, quy c¸ch hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh

a) C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ph¶i ®­îc lËp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP vµ ph¶i ®­îc chñ ®Çu t­ hoÆc ®¹i diÖn ®­îc uû quyÒn cña chñ ®Çu t­ x¸c nhËn b»ng ch÷ ký vµ ®ãng dÊu ®· phª duyÖt theo h­íng dÉn t¹i Phô lôc 4 vµ phô 5 cña Th«ng t­ nµy.

b) C¸c b¶n vÏ hoµn c«ng ph¶i ®­îc lËp theo h­íng dÉn t¹i Phô lôc 6 cña Th«ng t­ nµy.

c) Hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh ®­îc b¶o qu¶n trong hép theo khæ A4 hoÆc b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c phï hîp, b×a hép ghi c¸c th«ng tin liªn quan tíi néi dung l­u tr÷ trong hép.

ThuyÕt minh vµ b¶n vÏ thiÕt kÕ, b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng cã thÓ ®­îc l­u tr÷ d­íi d¹ng b¨ng tõ, ®Üa tõ hoÆc vËt mang tin phï hîp.

®) C¸c v¨n b¶n quan träng trong hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh nh­ quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng, quyÕt ®Þnh phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ-kü thuËt (tr­êng hîp chØ ph¶i lËp b¸o c¸o kinh tÕ-kü thuËt), v¨n b¶n kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ, quyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ, biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông, biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh ... ®­îc l­u tr÷ b»ng b¶n chÝnh. Tr­êng hîp kh«ng cßn b¶n chÝnh th× ®­îc thay thÕ b»ng b¶n sao hîp ph¸p.


4. Sè l­îng bé hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh do chñ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ thÇu tháa thuËn nªu trong hîp ®ång.
Trang


Каталог: Upload
Upload -> -
Upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 263.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương