BỘ XÂy dựng số: 27/2009/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 263.92 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích263.92 Kb.
1   2   3   4

Phô lôc 3


( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 )


Tªn Chñ ®Çu t­ .........................

………………………………...

………………………………...


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp-Tù do-H¹nh phóc

____________________


………, ngµy......... th¸ng......... n¨m..........B¸o c¸o

vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

..................................... ( ghi tªn c«ng tr×nh) .............................


(B¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn vµ khi hoµn thµnh c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông)
Tõ ngµy..... th¸ng..... n¨m..... ®Õn ngµy..... th¸ng..... n¨m.....

KÝnh göi : C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng theo ph©n cÊp t¹i ®Þa ph­¬ng

............(tªn tæ chøc c¸ nh©n) …............. lµ §¹i diÖn Chñ ®Çu t­ c«ng tr×nh .............................. (ghi tªn c«ng tr×nh) ....................... xin b¸o c¸o vÒ chÊt l­îng x©y dùng c«ng tr×nh víi c¸c néi dung sau :

I. C¸c th«ng tin vÒ c«ng tr×nh/dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: ( chØ b¸o c¸o lÇn ®Çu)

1. §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh ……………………………………………...

2. Quy m« c«ng tr×nh (nªu tãm t¾t vÒ kiÕn tróc, kÕt cÊu, hÖ thèng kü thuËt, c«ng nghÖ, c«ng suÊt...).

3. Tæ chøc, c¬ quan phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (ghi sè, ngµy, th¸ng cña QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh).

4. Danh s¸ch c¸c nhµ thÇu ( tæng thÇu, nhµ thÇu chÝnh vµ c¸c nhµ thÇu phô): kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh x©y dùng (nÕu cã); nh÷ng phÇn viÖc do c¸c nhµ thÇu ®ã thùc hiÖn.

5. VÒ thêi h¹n thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh :

a) Ngµy khëi c«ng;

b) Ngµy hoµn thµnh ( dù kiÕn theo quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh).II. Néi dung b¸o c¸o th­êng kú :

1. Tãm t¾t vÒ tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

2. Nh÷ng söa ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng so víi thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt (nªu nh÷ng söa ®æi lín, lý do söa ®æi, ý kiÕn cña cÊp cã thÈm quyÒn vÒ nh÷ng söa ®æi ®ã).

3. C«ng t¸c nghiÖm thu: bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh ®­îc thùc hiÖn trong kú b¸o c¸o .

4. §¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng c¸c bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc toµn bé c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc nghiÖm thu trong kú b¸o c¸o.

5. Sù cè vµ khiÕm khuyÕt vÒ chÊt l­îng, nÕu cã : thêi ®iÓm x¶y ra, vÞ trÝ, thiÖt h¹i, nguyªn nh©n, t×nh h×nh kh¾c phôc.

6. Dù kiÕn kÕ ho¹ch nghiÖm thu trong kú b¸o c¸o tiÕp theo.

7. C¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu cña c«ng tr×nh khi hoµn thµnh ( ¸p dông cho lÇn b¸o c¸o cuèi cïng)

a) Theo thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt;

b) Theo thùc tÕ ®¹t ®­îc.

8. KiÕn nghÞ (nÕu cã).


N¬i nhËn :

- Nh­ trªn;

- ;


- L­u: .
Chñ ®Çu t­ (Ch÷ ký, ghi râ hä tªn, chøc vô

vµ ®ãng dÊu)

Phô lôc 4


( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 )

MÉu dÊu cña Chñ ®Çu t­ phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËttªn chñ ®Çu t­ hoÆc

®¹i diÖn ®­îc uû quyÒn cña chñ ®Çu t­thiÕt kÕ kü thuËt ®· phª duyÖt

Theo QuyÕt ®Þnh phª duyÖt sè /Q§-Tªn ph¸p nh©n C§T

ngµy …. th¸ng ….. n¨m …...
….. ngµy….. th¸ng….. n¨m…..
Hä vµ tªn, chøc vô, ch÷ ký ng­êi x¸c nhËn.Ghi chó: Trong dÊu ph¶i nªu ®ñ néi dung quy ®Þnh. KÝch th­íc dÊu tïy thuéc vµo kÝch cì ch÷.

Phô lôc 5


( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 )

MÉu dÊu cña Chñ ®Çu t­ phª duyÖt thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ngtªn chñ ®Çu t­ hoÆc

®¹i diÖn ®­îc uû quyÒn cña chñ ®Çu t­thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng

®· phª duyÖt
….. ngµy….. th¸ng….. n¨m…..
Hä vµ tªn, chøc vô, ch÷ ký ng­êi x¸c nhËn.Ghi chó: Trong dÊu ph¶i nªu ®ñ néi dung quy ®Þnh. KÝch th­íc dÊu tïy thuéc vµo kÝch cì ch÷.

Phô lôc 6


( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 )

B¶n vÏ hoµn c«ng

1. LËp b¶n vÏ hoµn c«ng:

a) Tr­êng hîp c¸c kÝch th­íc, th«ng sè thùc tÕ thi c«ng cña ®èi t­îng ®­îc vÏ hoµn c«ng ®óng víi kÝch th­íc, th«ng sè cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc phª duyÖt th× nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã thÓ chôp l¹i b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng vµ ®ãng dÊu b¶n vÏ hoµn c«ng theo quy ®Þnh cña Phô lôc nµy trªn tê b¶n vÏ ®ã.

NÕu c¸c kÝch th­íc, th«ng sè thùc tÕ thi c«ng cã thay ®æi so víi kÝch th­íc, th«ng sè cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc phª duyÖt th× cho phÐp nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ghi l¹i c¸c trÞ sè kÝch th­íc, th«ng sè thùc tÕ trong ngoÆc ®¬n bªn c¹nh hoÆc bªn d­íi c¸c trÞ sè kÝch th­íc, th«ng sè cò trong tê b¶n vÏ nµy.

b) Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã thÓ vÏ l¹i b¶n vÏ hoµn c«ng míi, cã khung tªn b¶n vÏ hoµn c«ng t­¬ng tù nh­ mÉu dÊu b¶n vÏ hoµn c«ng quy ®Þnh t¹i Phô lôc nµy.


Tªn nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng

B¶n vÏ hoµn c«ng


Ngµy….. th¸ng….. n¨m…..


Ng­êi lËp

(Ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký)


Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng

(Ghi râ hä tªn, ch÷ ký, chøc vô, dÊu ph¸p nh©n)Ng­êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t­

(Ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký )

H×nh 1- MÉu dÊu b¶n vÏ hoµn c«ng khi kh«ng ¸p dông

h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu thi c«ng x©y dùng

2. X¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng:

B¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh ph¶i ®­îc nh÷ng ng­êi sau x¸c nhËn:

a) Ng­êi lËp b¶n vÏ hoµn c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng (ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký)

b) Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng (ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký, dÊu ph¸p nh©n).

c) Ng­êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t­ (ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký)

d) Tr­êng hîp ¸p dông h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu th× trong mÉu dÊu hoµn c«ng ph¶i cã thªm x¸c nhËn cña Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña tæng thÇu thi c«ng x©y dùng (ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký, dÊu ph¸p nh©n).


Tªn nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng

B¶n vÏ hoµn c«ng


Ngµy….. th¸ng….. n¨m…..


Ng­êi lËp

(Ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký)


Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu phô thi c«ng x©y dùng

(Ghi râ hä tªn, ch÷ ký, chøc vô, dÊu ph¸p nh©n)


Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu tæng thÇu thi c«ng x©y dùng

(Ghi râ hä tªn, ch÷ ký, chøc vô, dÊu ph¸p nh©n)Ng­êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh

cña chñ ®Çu t­

(Ghi râ hä tªn, chøc vô, ch÷ ký )

H×nh 2 - MÉu dÊu b¶n vÏ hoµn c«ng khi ¸p dông

h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu thi c«ng x©y dùng


Ghi chó: Trong c¸c dÊu h×nh 1 vµ h×nh 2 ph¶i nªu ®ñ néi dung quy ®Þnh. KÝch th­íc dÊu tïy thuéc vµo kÝch cì ch÷.

Phô lôc 7

( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 )
Hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh

1. Danh môc hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh:

A. Hå s¬ chuÈn bÞ §Çu t­ x©y dùng-Hîp ®ång1.

Quyết định vÒ chủ trương đầu tư kÌm theo B¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi) hoÆc quyÕt ®Þnh phª duyÖt chñ tr­¬ng ®Çu t­.

2.

QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc dù ¸n thµnh phÇn cña cÊp cã thÈm quyÒn kÌm theo Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi);

3.

C¸c v¨n b¶n thÈm ®Þnh, tham gia ý kiÕn cña c¸c c¬ quan cã liªn quan trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng vµ thiÕt kÕ c¬ së;

4.

Ph­¬ng ¸n ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng vµ x©y dùng t¸i ®Þnh c­;

5.

V¨n b¶n cña c¸c c¬ quan qu¶n lý cã thÈm quyÒn vÒ: chÊp thuËn cho phÐp sö dông c«ng tr×nh kü thuËt bªn ngoµi hµng rµo nh­: cÊp ®iÖn (®Êu nèi vµo hÖ thèng cÊp ®iÖn chung), sö dông nguån n­íc, khai th¸c n­íc ngÇm, khai th¸c kho¸ng s¶n, khai th¸c má, cÊp n­íc (®Êu nèi vµo hÖ thèng cÊp n­íc chung), tho¸t n­íc (®Êu nèi vµo hÖ thèng n­íc th¶i chung), ®­êng giao th«ng bé-thuû, an toµn cña ®ª (c«ng tr×nh chui qua ®ª, gÇn ®ª, trong ph¹m vi b¶o vÖ ®ª …), an toµn giao th«ng (nÕu cã), phª duyÖt Quy tr×nh vËn hµnh hå chøa thñy ®iÖn, phª duyÖt Ph­¬ng ¸n phßng chèng lò lôt cho vïng h¹ du ®Ëp…;

6.

QuyÕt ®Þnh cÊp ®Êt, thuª ®Êt cña c¬ quan thÈm quyÒn hoÆc hîp ®ång thuª ®Êt ®èi víi tr­êng hîp kh«ng ®­îc cÊp ®Êt;

7.

GiÊy phÐp x©y dùng, trõ nh÷ng tr­êng hîp ®­îc miÔn giÊy phÐp x©y dùng;

8.

QuyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu, phª duyÖt kÕt qu¶ lùa chän c¸c nhµ thÇu t­ vÊn, nhµ thÇu cung cÊp vËt t­, thiÕt bÞ vµ thi c«ng x©y dùng vµ c¸c hîp ®ång gi÷a chñ ®Çu t­ víi c¸c nhµ thÇu nµy;

9.

C¸c tµi liÖu chøng minh ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña c¸c nhµ thÇu t­ vÊn, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng kÓ c¶ c¸c nhµ thÇu n­íc ngoµi thùc hiÖn gãi thÇu theo quy ®Þnh.

B. hå s¬ kh¶o s¸t x©y dùng-thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh

1.

B¸o c¸o kh¶o s¸t x©y dùng c«ng tr×nh;

2.

Biªn b¶n nghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng;

3.

QuyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt cña chñ ®Çu t­ phª duyÖt kÌm theo: hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ®· ®­îc phª duyÖt (cã danh môc b¶n vÏ kÌm theo);

4.

Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®· ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt (cã danh môc b¶n vÏ kÌm theo);

5.

V¨n b¶n kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt trong tr­êng hîp thiÕt kÕ 3 buíc hoÆc v¨n b¶n kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng trong tr­êng hîp thiÕt kÕ 1 b­íc cña chñ ®Çu t­;

6.

B¸o c¸o thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (nÕu cã);

7.

Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c b­íc thiÕt kÕ;

8.

Quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng (c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh).

C. Hå s¬ thi c«ng-NghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng

1.

B¶n vÏ hoµn c«ng c¸c bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ toµn bé c«ng tr×nh hoµn thµnh vÒ kiÕn tróc, kÕt cÊu, l¾p ®Æt thiÕt bÞ, hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh, hoµn thiÖn... (cã danh môc b¶n vÏ kÌm theo);

2.

C¸c chøng chØ xuÊt xø, nh·n m¸c hµng hãa, c«ng bè sù phï hîp vÒ chÊt l­îng cña nhµ s¶n xuÊt, chøng nhËn sù phï hîp chÊt l­îng cña s¶n phÈm Öu sö dông trong c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña LuËt chÊt l­îng s¶n phÈm hµng hãa, LuËt Th­¬ng m¹i vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan;

3.

C¸c phiÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm x¸c nhËn chÊt l­îng s¶n phÈm (nÕu cã) sö dông trong c«ng tr×nh do c¸c phßng thÝ nghiÖm chuyªn ngµnh x©y dùng ®­îc c«ng nhËn thùc hiÖn;

4.

KÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm (nÕu cã) cña c¸c tæ chøc kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l­îng (nÕu cã) cña c¸c tæ chøc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®­îc nhµ n­íc quy ®Þnh;

5.

C¸c biªn b¶n nghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, ch¹y thö trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh (cã danh môc biªn b¶n, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh kÌm theo);

6.

C¸c thay ®æi thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n thÈm ®Þnh, phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn;

7.

C¸c tµi liÖu ®o ®¹c, quan tr¾c lón vµ biÕn d¹ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, toµn bé c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn trong ph¹m vi lón ¶nh h­ëng trong qu¸ tr×nh x©y dùng;

8.

NhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t­ (nÕu cã);

9.

Lý lÞch thiÕt bÞ l¾p ®Æt trong c«ng tr×nh;

10.

Quy tr×nh vËn hµnh khai th¸c c«ng tr×nh;

11.

V¨n b¶n (biªn b¶n) nghiÖm thu, chÊp thuËn hÖ thèng kü thuËt, c«ng nghÖ ®ñ ®iÒu kiÖn sö dông cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vÒ:

a) ChÊt l­îng s¶n phÈm n­íc sinh ho¹t;

b) Sö dông c¸c chÊt chèng thÊm thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cÊp n­íc;

c) Phßng ch¸y ch÷a ch¸y, næ;

d) Chèng sÐt;

®) An toµn m«i tr­êng;

e) An toµn lao ®éng, an toµn vËn hµnh;

g) Thùc hiÖn GiÊy phÐp x©y dùng (®èi víi tr­êng hîp ph¶i cã giÊy phÐp x©y dùng);

h) ChØ giíi ®Êt x©y dùng;

i) §Êu nèi víi c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng (cÊp ®iÖn, cÊp n­íc, tho¸t n­íc, giao th«ng...);

k) An toµn ®ª ®iÒu (nÕu cã), an toµn giao th«ng (nÕu cã), an toµn ®Ëp hå chøa;

l) Th«ng tin liªn l¹c (nÕu cã)

m) C¸c v¨n b¶n cã liªn quan (nÕu cã)

12.

Hå s¬ gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh (nÕu cã);

13.

B¸o c¸o cña tæ chøc kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi nh÷ng bé phËn, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh cã dÊu hiÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng tr­íc khi chñ ®Çu t­ nghiÖm thu (nÕu cã);

14.

GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc hoÆc GiÊy chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (nÕu cã)

15.

Th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ x©y dùng t¹i ®Þa ph­¬ng vÒ sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (nÕu cã);

16.

Th«ng b¸o ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång nghiÖm thu Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (®èi víi c«ng tr×nh thuéc danh môc kiÓm tra) Biªn b¶n NghiÖm thu x¸c nhËn chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng (®èi víi c«ng tr×nh thuéc danh môc nghiÖm thu)

2. H×nh thøc, quy c¸ch hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh

a) C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ph¶i ®­îc lËp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP vµ ph¶i ®­îc chñ ®Çu t­ hoÆc ®¹i diÖn ®­îc uû quyÒn cña chñ ®Çu t­ x¸c nhËn b»ng ch÷ ký vµ ®ãng dÊu ®· phª duyÖt theo h­íng dÉn t¹i Phô lôc 4 vµ phô 5 cña Th«ng t­ nµy.

b) C¸c b¶n vÏ hoµn c«ng ph¶i ®­îc lËp theo h­íng dÉn t¹i Phô lôc 6 cña Th«ng t­ nµy.

c) Hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh ®­îc b¶o qu¶n trong hép theo khæ A4 hoÆc b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c phï hîp, b×a hép ghi c¸c th«ng tin liªn quan tíi néi dung l­u tr÷ trong hép.

ThuyÕt minh vµ b¶n vÏ thiÕt kÕ, b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng cã thÓ ®­îc l­u tr÷ d­íi d¹ng b¨ng tõ, ®Üa tõ hoÆc vËt mang tin phï hîp.

®) C¸c v¨n b¶n quan träng trong hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh nh­ quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng, quyÕt ®Þnh phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ-kü thuËt (tr­êng hîp chØ ph¶i lËp b¸o c¸o kinh tÕ-kü thuËt), v¨n b¶n kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ, quyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ, biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông, biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh ... ®­îc l­u tr÷ b»ng b¶n chÝnh. Tr­êng hîp kh«ng cßn b¶n chÝnh th× ®­îc thay thÕ b»ng b¶n sao hîp ph¸p.


4. Sè l­îng bé hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh do chñ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ thÇu tháa thuËn nªu trong hîp ®ång.
Trang


: Upload
Upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
Upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương