BỘ XÂy dựng số: 27/2009/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 263.92 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích263.92 Kb.
1   2   3   4

Phô lôc 1


( KÌm theo Th«ng t­ sè 27/2009/TT-BXD ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2009 )


Bé/C¬ quan ngang bé
Sè: ......./BC-Bé/C¬ quan ngang bé

CéNG Hßa X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
.................., ngµy ...... th¸ng ....... n¨m …….


B¸O C¸O

vÒ t×nh h×nh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

vµ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

do Bé lµ ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ lµ chñ ®Çu t­

(6 th¸ng/c¶ n¨m ......)
KÝnh göi: Bé tr­ëng Bé X©y dùng
I. thèng kª Sè l­îng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng/dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng trong kú b¸o c¸o

Lo¹i c«ng tr×nh

§ang thi c«ng

§· hoµn thµnh

CÊp c«ng tr×nh

CÊp c«ng tr×nh

§Æc biÖt

I

II

III

IV

§Æc biÖt

I

II

III

IV
TængII. thèng kª sè l­îng Sù cè c«ng tr×nh x©y dùng trong kú b¸o c¸o

1. Sè l­îng sù cè c«ng tr×nh x©y dùng
Lo¹i c«ng tr×nh

Sù cè cÊp I

Sù cè cÊp II

Sù cè cÊp III

§ang

thi c«ng


§ang

sö dông


§ang

thi c«ng


§ang

sö dông


§ang

thi c«ng


§ang

sö dông
2. M« t¶ sù cè, ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i vÒ ng­êi, tµi s¶n vµ nguyªn nh©n sù cè.III. C¸c néi dung b¸o c¸o kh¸c vµ KIÕN NGHÞ:

1. C¸c ho¹t ®éng h­íng dÉn ¸p dông c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

2. C«ng t¸c kiÓm tra sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh do Bé, Ngµnh qu¶n lý

3. C¸c kiÕn nghÞ, nÕu cãN¬i nhËn:

- Nh­ trªn;

- Côc Gi¸m ®Þnh Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng - Bé X©y dùng;

- L­u: Bé b¸o c¸o.
Bé tr­ëng

(Ch÷ ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu)


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương