Bộ lao đỘng thưƠng binhtải về 6.71 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/57
Chuyển đổi dữ liệu01.08.2022
Kích6.71 Mb.
#52776
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
VanBanGoc TT 12 2020 BLĐTBXH

 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Các trường trung cấp, trường cao đẳng có đăng ký hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp các ngành, nghề nêu trên có trách nhiệm đầu tư, xây dựng cơ sở vật 
chất theo quy định của Thông tư này để đảm bảo tổ chức đào tạo chất lượng và 
hiệu quả.  
 
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời 
về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 
Nơi nhận: 

Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng; 
- Văn phòng Tổng bí thư, Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ LĐTBXH; 
- Lưu: VT, TCGDNN.
 
KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 
Lê Tấn Dũng
 


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XàHỘI
 
CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Phụ lục 01

tải về 6.71 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương