BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.77 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.77 Mb.
#679
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

……..(1)………
……..(2)………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC12
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

Số:…../………..

......., ngày… tháng… năm….

 

 

LỆNH HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI SẢN ĐỂ CHỮA CHÁY

Tại:……………………………………………………………..

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Xét theo yêu cầu chữa cháy,

Tôi:…………………………………………… Chức vụ ……………………………………………

Cơ quan/ đơn vị:……………………………………………………………………………………..

Yêu cầu ông/bà:……………………………………………………………………………………...

Đại diện cho cơ quan/tổ chức/ hộ gia đình: ………………………………………………………

Điạ chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Điều động ngay lực lượng, phưong tiện, tài sản thuộc phạm vi quản lý của mình gồm:

- Lực lượng…………………………………………… người;

- Phương tiện…………………………………………………………………………………………

- Tài sản……………………………………………………………………………………………….

Có mặt tại:……………………………………………………………………………………………. trước …… giờ…… phút, ngày ……/……/…… để chữa cháy.

 

Ghi chú:
Giờ phát lệnh:………………….;
Giờ nhận lệnh:…………………


....................(3)....................
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên; (2) Tên cơ quan của người ra lệnh; (3) Chức danh của người ra lệnh.

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC13
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

 

......., ngày… tháng… năm….

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

(Huấn luyện lần đầu: £ Cấp đổi: £  )

Kính gửi:……………………………………………………(1)

Tên tôi là:.........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:……………………………………. Ngày cấp: ..........................................

Nơi cấp:..........................................................................................................................

Nghề Nghiệp: ..................................................................................................................

Nơi làm việc/thường trú: ..................................................................................................

Số điện thoại: ..................................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do quý cơ quan tổ chức.

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức của lớp học./.

 

 

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Ghi tên cơ quan chủ trì tổ chức lớp huấn luyện.

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC14
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

 

DANH SÁCHĐối tượng đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

(Kèm theo công văn số:    ngày …/…/… của………… )

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Số CMND/Hộ chiếu

Ngày cấp

Nơi làm việc/thường trú

Ghi chú

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- ……….;
- Lưu: VT, …..

, ngày... tháng… năm…
…………….(1)……………….

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Chức danh người ký

 


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mẫu số PC15
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

 

Mặt trước:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬNHUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ 
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

 

Số:…………….Mặt sau:

(1)
(2)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

………(2)……
CHỨNG NHẬN:

Ông/bà:…………………………………….…..Năm sinh:…………..


Số CMND/Hộ chiếu:…………………………Ngày cấp:……………
Nơi làm việc/ thường trú:…………………………………………….
Đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC từ ngày ……/……/…… đến ngày ……/……/……

 

.(3), ngày….. tháng…năm….
………..(4)………….
(Chữ ký, dấu)

Họ và tênThời hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày ký.


Ghi chú: Giấy chứng nhận huấn luyện có kích thước 90 x 65 mm: mặt trước và mặt sau có khung viền kép, độ đậm 2pt, màu đỏ; mặt trước nền giấy màu trắng, mặt sau nền giấy màu xanh nhạt, ở giữa có hoa văn hình Công an hiệu.

(1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp; (2) Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận); (3) Địa danh; (4) Quyền hạn, chức vụ của người ký

 


……..(1)………
……..(2)………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC16
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

Số:…../………..

......., ngày… tháng… năm….

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều động lực lượng, phương tiện tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy

………………………….(3)………………………….Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của………………………………………………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động lực lượng và phương tiện của……………………………………………….. gồm:…………………………………………………………………………………………………....

- Về người: …………………………………………………………………………………………….

- Phương tiện cụ thể: …………………………………………………………………………………

Thời gian huy động: .... ngày, kể từ giờ ... ngày .... tháng ... năm đến ... giờ .... ngày .... tháng .... năm…….

Đúng... giờ... ngày... tháng... năm có mặt tại:……………………..để:……………………….

Điều 2. Ông (bà)……………………………………………………………………chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- ……….;
- ……….;

…………….(4)……………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên; (2) Tên cơ quan của người ra quyết định; (3) Thẩm quyền ban hành Quyết định; (4) Chức danh của người ký quyết định.

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC17
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

 

......., ngày… tháng… năm….

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi:………………………………………………………..

Tên tổ chức/cá nhân: .......................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại:.......................................... Email: ..................................................................

Đăng ký kinh doanh số..... ngày..... tháng..... năm..... tại ....................................................

Họ tên người đại diện pháp luật: .......................................................................................

Chức danh: .....................................................................................................................

Số CMND/hộ chiếu số:……………………………………..cấp ngày…../…../……

Đề nghị Quý cơ quan kiểm định và cấp "Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy" cho phương tiện/ lô phương tiện ghi tại bảng thống kê kèm theo./.

 


 

....................., ngày…… tháng…… năm……
CHỨC DANH CỦA NGƯỜI LÀM ĐƠN
(chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

BẢNG THỐNG KÊ

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy đề nghị kiểm định
(kèm theo Đơn đề nghị của……………………, ngày... tháng... năm...)

Số TT

Tên, quy cách phương tiện

Ký hiệu

Đơn vị

Số lượng

Nơi sản xuất

Năm sản xuất

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương