Tieâu chuaån vieät nam – tcvn 5760: 1993 heä thoáng chöÕa chaùY –YEÂu caàu chung veà thieát keá, laéP ÑAËt vaø SÖÛ duïNGtải về 348.17 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích348.17 Kb.
  1   2   3   4
TIEÂU CHUAÅN VIEÄT NAM – TCVN 5760: 1993

HEÄ THOÁNG CHÖÕA CHAÙY –YEÂU CAÀU CHUNG VEÀ THIEÁT KEÁ ,

LAÉP ÑAËT VAØ SÖÛ DUÏNG
FIRE EXTINGUISHING SYSTEM – GENERAL REQUIREMENT FOR DESIGN, INSTALLATION AND USE
Tieâu chuaån naøy aùp duïng ñeå thieát keá, laép ñaët vaø söû duïng caùc heä thoáng chöõa chaùy ñöôïc trang bò cho caùc coâng trình (nhaø maùy, xí nghieäp, kho taøng, truï sôû, cô quan, nhaø ...).
1. Thuaät ngöõ vaø ñònh nghóa

1.1. Heä thoáng chöõa chaùy laø toång hôïp caùc thieát bò kyõ thuaät chuyeân duøng, ñöôøng oáng vaø chaát chöõa chaùy duøng ñeå daäp taét caùc ñaùm chaùy.

1.2. Heä thoáng chöõa chaùy coá ñònh laø heä thoáng chöõa chaùy ñöôïc laép ñaët coá ñònh.

1.3. Heä thoáng chöõa chaùy baùn coá ñònh laø heä thoáng chöõa chaùy maø moät phaàn cuûa heä thoáng ñöôïc laép ñaët coá ñònh, phaàn coøn laïi khi chöõa chaùy môùi laép noái hoaøn chænh.

1.4. Heä thoáng chöõa chaùy töï ñoäng laø heä thoáng chöõa chaùy ñöôïc ñieàu khieån töï ñoäng khi xaûy ra chaùy.

1.5. Heä thoáng chöõa chaùy baèng tay laø heä thoáng chöõa chaùy ñöôïc ñieàu khieån baèng tay.

1.6. Heä thoáng chöõa chaùy theo theå tích laø heä thoáng chöõa chaùy taïo ra moâi tröôøng khoâng duy trì söï chaùy trong theå tích caàn chöõa chaùy.

1.7. Heä thoáng chöõa chaùy beà maët laø heä thoáng chöõa chaùy ñöôïc duøng ñeå phun kín leân beà maët chaát chaùy.

1.8. Heä thoáng chöõa chaùy baèng nöôùc laø heä thoáng chöõa chaùy maø chaát duøng ñeå daäp chaùy laø nöôùc.

1.9. Heä thoáng chöõa chaùy baèng boït laø heä thoáng chöõa chaùy maø chaát duøng ñeå daäp chaùy laø boït.

1.10. Heä thoáng chöõa chaùy baèng boät laø heä thoáng chöõa chaùy maø chaát duøng ñeå daäp chaùy laø boät.

1.11. Heä thoáng chöõa chaùy baèng khí laø heä thoáng chöõa chaùy maø chaát duøng ñeå daäp chaùy laø khí.

1.12. Heä thoáng chöõa chaùy baèng hôi laø heä thoáng chöõa chaùy maø chaát duøng ñeå daäp chaùy laø hôi nöôùc.

1.13. Heä thoáng chöõa chaùy Sprinkler laø heä thoáng chöõa chaùy vôùi ñaàu phun kín luoân ôû cheá ñoä thöôøng tröïc, ñaàu phun ñöôïc môû ra khi ñaït tôùi nhieät ñoä quy ñònh vaø chæ chöõa chaùy cuïc boä treân moät dieän tích nhaát ñònh.

1.14. Heä thoáng chöõa chaùy Drencher laø heä thoáng chöõa chaùy vôùi ñaàu phun hôû, khi coù chaùy toaøn boä dieän tích phía döôùi caùc ñaàu phun ñöôïc phun chaát chöõa chaùy.

1.15. Heä thoáng chöõa chaùy vaùch töôøng laø heä thoáng chöõa chaùy ñöôïc laép ñaët treân töôøng ôû beân trong caùc coâng trình.

1.16. Boä phaän ñieàu khieån laø caùc thieát bò ñieàu khieån söï hoaït ñoäng cuûa heä thoáng chöõa chaùy.

1.17. Boä phaän cung öùng döï tröõ chaát chöõa chaùy laø caùc thieát bò duøng ñeå chöùa vaø truyeàn taûi chaát chöõa chaùy.

1.18. Boä phaän phaân boá chaát chöõa chaùy laø toång hôïp caùc thieát bò kyõ thuaät duøng ñeå phaân chia, daãn, chuyeån chaát chöõa chaùy.

2. Phaân loaïi ñaùm chaùy

2.1. Phuï thuoäc vaøo traïng thaùi chaát chaùy vaø vaät lieäu chaùy, ñaùm chaùy ñöôïc phaân thaønh 4 loaïi : chaùy chaát raén kyù hieäu laø A, chaùy chaát loûng kyù hieäu laø B, chaùy chaát khí kyù hieäu laø C vaø chaùy kim loaïi kyù hieäu laø D. Moãi loaïi coøn ñöôïc phaân thaønh nhoùm ñeå ñaûm baûo hieäu quaû cao khi söû duïng heä thoáng chöõa chaùy.

2.2. Loaïi vaø nhoùm ñaùm chaùy ñöôïc quy ñònh trong Baûng 1.

Baûng 1

Kyù hieäu loaïi ñaùm chaùy

Ñaëc tính cuûa loaïi ñaùm chaùy

Kyù hieäu nhoùm ñaùm chaùy

Ñaëc tính cuûa nhoùm ñaùm chaùy

1

2

3

4

A

Chaùy chaát raén

A1

Chaùy caùc chaát raén vôùi quaù trình chaùy aâm æ. (Thí duï: goã, giaáy, coû khoâ, rôm raï, than, saûn phaåm deät)

A2

Chaùy caùc chaát raén nhöng khoâng coù quaù trình chaùy aâm æ.

(Thí duï: Chaát deûo)1

2

3

4

B

Chaùy chaát loûng

B1

Chaùy chaát loûng khoâng tan trong nöôùc (Thí duï: xaêng eâ te, nhieân lieäu daàu moû); chaùy chaát raén hoaù loûng (Thí duï: pharaphin).

B2

Chaùy caùc chaát loûng hoaø tan trong nöôùc (Thí duï: röôïu, meâtanol, glyxeârin)

C

Chaùy caùc chaát khí (Thí duï: meâtan, hyñroâ, propan ...)D

Chaùy caùc kim loaïi

D1

Chaùy caùc chaát kim loaïi nheï (Thí duï: nhoâm, manheâ vaø hôïp kim cuûa chuùng)

D2

Chaùy kim loaïi kieàm vaø caùc kim loaïi ñoàng daïng khaùc (Thí duï: natri, kali)

D3

Chaùy caùc hôïp chaát coù chöùa kim loaïi (Thí duï: caùc hôïp chaát höõu cô kim loaïi, hyñrua kim loaïi).

2.3. Bieåu töôïng loaïi ñaùm chaùy giuùp cho ngöôøi söû duïng caùc thieát bò, duïng cuï chöõa chaùy phuø hôïp vôùi töøng loaïi ñaùm chaùy. Moãi thieát bò, duïng cuï chöõa chaùy phaûi ñöôïc gaén bieåu töôïng treân ñuùng quy ñònh. Bieåu töôïng loaïi ñaùm chaùy ñöôïc quy ñònh ôû Baûng 2.
Baûng 2


Loaïi ñaùm chaùy

Bieåu töôïng loaïi ñaùm chaùy (hình maøu ñen, chöõ maøu traéng)

1

2

A

A

1

2

B

B

C

C

D

D


Chuù thích: Ñoái vôùi thieát bò, duïng cuï chöõa ñöôïc nhieàu loaïi ñaùm chaùy khaùc nhau thì phaûi ñöôïc gaén ñaày ñuû caùc loaïi bieåu töôïng ñaõ quy ñònh .
3. Yeâu caàu veà thieát keá

3.1. Khi thieát keá heä thoáng chöõa chaùy phaûi caên cöù vaøo loaïi ñaùm chaùy, tính chaát nguy hieåm chaùy vaø khoái löôïng chaát chaùy coù trong coâng trình vaø hieäu quaû chöõa chaùy cuûa caùc heä thoáng .

Hieäu quaû chöõa caùc ñaùm chaùy khi thieát keá heä thoáng chöõa chaùy xem Baûng 3.

Baûng 3


Chaát chöõa chaùy

Heä thoáng

Hieäu quaû khi chöõa caùc loaïi ñaùm chaùy

A

B

C

D

A1

A2

B1

B2
D1

D2

D3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nöôùc

Vaùch töôøng Sprinkler Drencher

++

-

-

-

Boït

Boït nheï

++

+

-

-

-

Boït naëng

Boït trung bình+
++

+

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Khí

CO2

-

++

+

-

Boät

Boät BC

-

++


++

-

Boät ABCD

+

++

-

Chuù thích :

Daáu “++” : Raát hieäu quaû

Daáu “+” : Chöõa chaùy thích hôïp

Daáu “-“ : Chöõa chaùy khoâng thích hôïp

Boït nheï: Boït coù boäi soá nôû cao

Boït trung bình: Boït coù boäi soá nôû trung bình

Boït naëng: Boït coù boäi soá nôû thaáp

Boät BC: Boät duøng chöõa caùc ñaùm chaùy coù kyù hieäu B, C.

Boät ABCD: Boät duøng chöõa caùc ñaùm chaùy coù kyù hieäu A, B, C vaø D.3.2. Heä thoáng chöõa chaùy coù:

- Boä phaän baùo ñoäng.

- Boä phaän ñieàu khieån .

- Boä phaän cung öùng, döï tröõ chaát chöõa chaùy.

- Boä phaän phaân boá chaát chöõa chaùy vaø ñaàu phun, laêng phun.

- Boä phaän ñöôøng oáng.

- Boä phaän cung caáp ñieän.

ÔÛ caùc heä thoáng chöõa chaùy baèng tay vaø baùn coá ñònh cho pheùp giaûm bôùt töøng boä phaän xeùt thaáy khoâng caàn thieát coù trong heä thoáng.3.3. Khi thieát keá heä thoáng chöõa chaùy phaûi ñaûm baûo löu löôïng chaát chöõa chaùy. Löu löôïng chaát chöõa chaùy phuï thuoäc vaøo loaïi chaát chöõa chaùy, chaát chaùy, dieän tích vaø theå tích caàn chöõa chaùy.

3.4. Heä thoáng chöõa chaùy phaûi ñaûm baûo ñuû aùp löïc ñöa chaát chöõa chaùy vaøo nôi chaùy.

3.5. Boä phaän cung öùng döï tröõ chaát chöõa chaùy phaûi ñaûm baûo hoaït ñoäng thöôøng xuyeân vaø phaûi coù löôïng döï tröõ phuø hôïp vôùi töøng loaïi heä thoáng chöõa chaùy theo caùc tieâu chuaån TCVN 2622 : 1978 vaø TCVN 5307 : 1991.

3.6. Boä phaän phaân boá chaát chöõa chaùy, ñaàu phun vaø laêng phun phaûi ñaûm baûo phuû kín chaát chöõa chaùy leân beà maët chaát chaùy, dieän tích chöõa chaùy vaø tyû leä phaàn traêm caàn thieát khi chöõa chaùy theå tích.

3.7. Phaûi söû duïng ñaàu phun, laêng phun phuø hôïp vôùi töøng loaïi heä thoáng chöõa chaùy .

3.8. Boä phaän baùo ñoäng phaûi ñaûm baûo hoaït ñoäng bình thöôøng .

Khi chöõa chaùy phaûi phaùt tín hieäu baùo ñoäng.3.9. Boä phaän cung caáp ñieän phaûi ñaûm baûo cung caáp ñaày ñuû naêng löôïng cho heä thoáng chöõa chaùy hoaït ñoäng. Phaûi coù nguoàn cung caáp ñieän döï phoøng ñeå kòp thôøi thay theá khi nguoàn chích bò naégt ñieän.

3.10. Khi thieát keá heä thoáng chöõa chaùy cho coâng trình caàn phaûi coù:

- Thuyeát minh veà keát caáu vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng.

- Caùc thoâng soá kyõ thuaät.

-Taøi lieäu tính vaø xaùc ñònh caùc thoâng soá kyõ thuaät.

- Baûng höôùng daãn kieåm tra chöùc naêng cuûa heä thoáng vaø taøi lieäu höôùng daãn baûo döôõng kyõ thuaät.

- Caùc baûn veõ kyõ thuaät.3.11. Khi thieát keá heä thoáng chöõa chaùy phaûi xem xeùt ñaëc ñieåm caáu truùc cuûa coâng trình ñeå ñaûm baûo hieäu quaû khi söû duïng.

3.12. Chæ thieát keá heä thoáng chöõa chaùy Sprinkler cho coâng trình coù chieàu cao cuûa traàn hoaëc maùi töø 0,5 m trôû leân.

3.13. Heä thoáng chöõa chaùy Drencher ñöôïc thieát keá cho coâng trình khoâng haïn cheá chieàu cao cuûa traàn hoaëc maùi. Khi thieát keá heä thoáng chöõa chaùy Drencher caàn phaân chia töøng vuøng ñeå traùnh chöõa traøn lan.

3.14. Khi thieát keá heä thoáng chöõa chaùy baèng boït, baèng khí phaûi xem xeùt ñeán khaû naêng thoaùt khí thöøa nhaèm giaûm aùp löïc dö trong coâng trình.

3.15. Boä phaän cung öùng döï tröõ chaát chöõa chaùy ñöôïc thieát keá trong coâng trình hay ngoaøi trôøi tuyø thuoäc vaøo ñieàu kieän cuï theå cuûa coâng trình.

4. Yeâu caàu veà laép ñaët

4.1. Chæ ñöôïc tieán haønh laép ñaët hoaëc thay ñoåi heä thoáng chöõa chay theo hoà sô thieát keá ñaõ ñöôïc cô quan PCCC pheâ duyeät.

4.2. Khi laép ñaët heä thoáng chöõa chaùy, caùc thieát bò phaûi ñaûm baûo ñoä kín, ñoä beàn nhaát laø caùc heä thoáng chöùa saün chaát chöõ cahyù coù aùp löïc.

4.3. Boä phaän cung öùng, döï tröõ chaát chöõa chaùy ñaët ôû ngoaøi nhaø phaûi coù maùi che traùnh möa naéng.

4.4. Sau khi laép ñaët hoaøn chænh heä thoáng chöõa chaùy phaûi tieán haønh thöû nghieäm, ñaùnh giaù chaát löôïng vaø caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa heä thoáng vaø phaûi ñöôïc ghi vaøo bieân baûn nghieäm thu.
5. Yeâu caàu veà söû duïng

5.1. Chæ cho pheùp ñöa vaøo hoaït ñoäng nhöõng heä thoáng chöõa chaùy ñaûm baûo chaát löôïng vaø caùc thoâng soá kyõ thuaät theo thieát keá.

5.2. Moãi heä thoáng chöõa chaùy phaûi coù soå theo doõi ñeå ghi cheùp caùc thoâng tin veà heä thoáng ñoù. Soå theo doõi do ngöôøi vaän haønh baûo quaûn vaø ghi cheùp.

5.3. Heä thoáng chöõa chaùy phaûi ñöôïc ñònh kyø baûo döôõng kyõ thuaät theo höôùng daãn cuûa nôi cheá taïo saûn xuaát.

Tröôøng hôïp söûa chöõa, thay theá khi coù söï coá hoaëc hoûng hoùc cuõng phaûi thöïc hieän ñuùng theo höôùng daãn.5.4. Sau khi söû duïng heä thoáng chöõa chaùy vaøo vieäc chöõa chaùy hoaëc thöïc taäp, cô quan quaûn lyù tröïc tieáp phaûi nhanh choùng thay theá, söûa chöõa neáu thaáy caàn thieát .

5.5. Ngöôøi vaän haønh heä thoáng chöõa chaùy phaûi coù trình ñoä hieåu bieát nhaát ñònh veà chuyeân moân vaø phaûi naém ñöôïc quy trình vaän haønh theo baûng höôùng daãn cuûa nôi cheá taïo saûn xuaát.

5.6. Ngöôøi vaän haønh luoân phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra khaû naêng saün saøng chöõa chaùy cuûa heä thoáng theo taøi lieäu höôùng daãn cuûa nôi cheá taïo saûn xuaát vaø caùc taøi lieäu coù lieân quan khaùc. Khi phaùt hieän caùc hoûng hoùc phaûi baùo ngay cho ngöôøi coù traùch nhieäm cuûa ñôn vò mình bieát ñeå khaéc phuïc.

5.7. Ngöôøi baûo döôõng kyõ thuaät, söûa chöõa hoaëc thay theá töøng boä phaän cuûa heä thoáng chöõa chaùy phaûi coù trình ñoä chuyeân moân vaø phaûi ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn quyeát ñònh.

TIEÂU CHUAÅN VIEÄT NAM-TCVN 5738 : 1993

HEÄ THOÁNG BAÙO CHAÙY - YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT
FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEM - TECHNICAL REQUIREMENTS
Tieâu chuaån naøy aùp duïng cho caùc heä thoáng baùo chaùy ñöôïc trang bò taïi caùc nhaø maùy, xí nghieäp, cô sôû saûn xuaát, cô quan, coâng trình coâng coäng vv...
Tieâu chuaån naøy khoâng aùp duïng ñoái vôùi caùc coâng trình ñöôïc thieát keá theo yeâu caàu ñaëc bieät.
1. Quy ñònh chung

1.1. Vieäc thieát keá, laép ñaët heä thoáng baùo chaùy phaûi ñöôïc söï thoûa thuaän cuûa cô quan phoøng chaùy vaø chöõa chaùy vaø thoûa maõn caùc yeâu caàu, quy ñònh cuûa caùc tieâu chuaån, quy phaïm hieän haønh coù lieân quan.

1.2. Heä thoáng baùo chaùy phaûi ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu sau:

- Phaùt hieän nhanh choùng theo chöùc naêng ñaõ ñöôïc ñeà ra ;

- Chuyeån tín hieäu khi phaùt hieän coù chaùy thaønh tín hieäu baùo ñoäng roõ raøng ñeå nhöõng ngöôøi xung quanh coù theå thöïc hieän ngay caùc giaûi phaùp thích hôïp ;

- Coù khaû naêng choáng nhieãu toát ;

- Baùo hieäu nhanh choùng vaø roõ raøng moïi tröôøng hôïp söï coá laøm aûnh höôûng ñeán ñoä chính xaùc cuûa heä thoáng;

- Khoâng bò aûnh höôûng bôûi caùc heä thoáng khaùc laép ñaët chung hoaëc rieâng reõ;

- Khoâng bò teâ lieät moät phaàn hoaëc toaøn boä do chaùy gaây ra tröôùc khi phaùt hieän chaùy.
1.3. Heä thoáng baùo chaùy phaûi ñaûm baûo ñoä tin caäy. Heä thoáng naøy thöïc hieän ñaày ñuû caùc chöùc naêng ñaõ ñöôïc ñeà ra maø khoâng xaûy ra sai soùt haëoc caùc tröôøng hôïp ñaùng tieác khaùc.
1.4. Nhöõng taùc ñoäng beân ngoaøi gaây söï coá cho moät boä phaän cuûa heä thoáng khoâng gaây ra nhöõng söï coá tieáp theo trong heä thoáng.
1.5. Heä thoáng baùo chaùy bao goàm caùc boä phaän cô baûn:
Trung taâm baùo chaùy, ñaàu baùo chaùy töï ñoäng, hoäp nuùt aán baùo chaùy, caùc yeáu toá lieân keát, nguoàn ñieän. Tuyø theo yeâu caàu heä thoáng baùo chaùy coøn caùc boä phaän khaùc nhö thieát bò truyeàn tin baùo chaùy, boä phaän kieåm tra thieát bò phoøng chaùy töï ñoäng vv...
2. Thuaät ngöõ vaø ñònh nghóa

2.1. Heä thoáng baùo chaùy töï ñoäng: laø heä thoáng thieát bò töï ñoäng phaùt hieän vaø thoâng baùo ñòa ñieåm chaùy.

2.2. Heä thoáng baùo chaùy baèng tay: laø heä thoáng (khoâng coù ñaàu baùo chaùy töï ñoäng) trong ñoù vieäc baùo chaùy ban ñaàu ñöôïc söû duïng baèng tay.

2.3. Ñaàu baùo chaùy töï ñoäng: laø thieát bò töï ñoäng nhaïy caûm vôùi caùc hieän töôïng keøm theo söï chaùy (söï taêng nhieät ñoä, toûa khoùi, phaùt saùng), truyeàn tín hieäu thích hôïp ñeán trung taâm baùo chaùy.

2.3.1. Ñaàu baùo chaùy nhieät: laø ñaàu baùo chaùy töï ñoäng nhaïy caûm vôùi söï thay ñoåi nhieät ñoä vaø toác ñoä bieán ñoåi nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng xung quanh.

2.3.2. Ñaàu baùo chaùy khoùi : laø ñaàu baùo chaùy töï ñoäng nhaïy caûm vôùi taùc ñoäng cuûa khoùi.

2.3.3. Ñaàu baùo chaùy aùnh saùng: laø ñaàu baùo chaùy töï ñoäng phaûn öùng vôùi söï phaùt saùng cuûa ngoïn löûa.

2.4. Hoäp aán nuùt baùo chaùy: laø thieát bò thöïc hieän baùo chaùy ban ñaàu baèng tay.

2.5. Nguoàn ñieän: thieát bò caáp naêng löôïng ñieän cho heä thoáng baùo chaùy.

2.6. Caùc yeáu toá lieân keát: goàm caùc linh kieän, heä thoáng caùp vaø daây tín hieäu, caùc boä phaän taïo thaønh tuyeán lieân keát vôùi nhau giöõa caùc thieát bò cuûa heä thoáng baùo chaùy.

2.7. Trung taâm baùo chaùy: laø thieát bò coù theå cung caáp naêng löôïng cho caùc ñaàu baùo chaùy töï ñoäng vaø thöïc hieän caùc chöùc naêng sau ñaây:

- Nhaän tín hieäu töø ñaàu baùo chaùy töï ñoäng vaø phaùt leänh baùo ñoäng, chæ thò nôi xaûy ra chaùy.

- Trong tröôøng hôïp caàn thieát, coù theå truyeàn tín hieäu ñeán nôi nhaän tin baùo chaùy.

- Kieåm tra söï laøm vieäc bình thöôøng cuûa heä thoáng, chæ thò söï coá cuûa heä thoáng nhö ñöùt daây, chaäp maïch vv...


3. Yeâu caàu kyõ thuaät cuûa caùc ñaàu baùo chaùy töï ñoäng :

3.1. Caùc ñaàu baùo chaùy töï ñoäng phaûi ñaûm baûo phaùt hieän chaùy theo chöùc naêng ñaõ ñöôïc thieát keá vaø caùc ñaëc tính kyõ thuaät neâu ra trong Baûng 1. Vieäc löïa choïn ñaàu baùo chaùy töï ñoäng theo chöùc naêng saûn xuaát, söû duïng cuûa nhaø, coâng trình tham khaûo phuï luïc.
Baûng 1


Ñaëc tính

kyõ thuaät

Ñaàu baùo chaùy

nhieät

Ñaàu baùo chaùy khoùi

Ñaàu baùo chaùy aùnh saùng

1. Thôøi gian taùc ñoäng.

2.Ngöôõng taùc ñoäng.


3. Ñoä aåm khoâng khí taïi nôi ñaët ñaàu baùo.


4. Nhieät ñoä laøm vieäc.
5. Dieän tích baûo veäKhoâng lôùn hôn 120 giaây

400 C 1700 C


Khoâng lôùn hôn 98%


-100 C  1700 C
15 m2  50 m2

Khoâng lôùn hôn 30 giaây

Maät ñoä khoùi cuûa moâi tröôøng

töø 15%  20%
Khoâng lôùn hôn 98%
100 C  500 C
50 m2 100 m2


Khoâng lôùn hôn 5 giaây

Ngoïn löûa traàn cao 15 mm caùch ñaàu baùo 3m.


Khoâng lôùn hôn 98%
100 C  500 C
Hình choùp coù goùc 1200 chieàu cao töø 3m  7m


3.2. Soá löôïng ñaàu baùo chaùy töï ñoäng caàn laép ñaët cho moät khu vöïc phuï thuoäc vaøo möùc ñoä caàn thieát ñeå phaùt hieän chaùy treân toaøn boä dieän tích cuûa khu vöïc.

3.3. Caùc ñaàu baùo chaùy khoùi vaø ñaàu baùo chaùy nhieät ñöôïc laép treân traàn nhaø hoaëc maùi nhaø. Trong tröôøng hôïp khoâng laép ñöôïc treân traàn nhaø hoaëc maùi nhaø cho pheùp laép treân xaø vaø coät. Cho pheùp treo caùc ñaàu baùo chaùy treân daây döôùi traàn nhaø hoaëc maùi nhaø nhöng caùc ñaàu baùo chaùy phaûi caùch traàn nhaø hoaëc maùi nhaø khoâng quaù 0,3m tính caû kích thöôùc cuûa ñaàu baùo chaùy töï ñoäng.  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương