Available Resources Disponible Recursos Tài nguyên sẵn Child and Family Guidance Centertải về 14.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích14.08 Kb.
#28059


Available Resources - Disponible Recursos - Tài nguyên sẵn

  1. Child and Family Guidance Center – 9650 Zelzah, Northridge, CA, 91325. http://www.childguidance.org, Phone: (818) 993-9311, Fax: (818) 739-5388

Outpatient treatment for children and adolescents, dual diagnosis, delinquency prevention, small group counseling and child abuse prevention for ages 0-21. They also provide school based services for Cleveland.

El tratamiento ambulatorio para los niños y adolescentes, el doble diagnóstico, la prevención de la delincuencia, la consejería en grupos pequeños y la prevención de abuso infantil para las edades 0-21. También ofrecen servicios basados en la escuela de Cleveland.

Điều trị ngoại trú dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, chẩn đoán kép, công tác phòng chống phạm pháp, tư vấn nhóm nhỏ và công tác phòng chống ngược đãi trẻ em dành cho lứa tuổi 0-21. Họ cũng cung cấp các dịch vụ cho các trường học Cleveland.


  1. El Proyecto de Barrio Family Health Care Clinic — 20800 Sherman Way, Winnetka, CA, 91206. http://www.elproyecto.us/health_wsfv.htm. Phone: (818) 830-7133 • Fax: (818) 830-7280

Provides bilingual mental health family focused counseling. They provide Medical services for children and adults; after school tutoring programs, and employment training for youth.

Proporciona servicios bilingües de salud mental de la familia asesoramiento centrado. Ofrecen servicios médicos para niños y adultos, programas después de escuela de tutoría, formación y empleo para los jóvenes.

Cung cấp cho gia đình song ngữ sức khỏe tâm thần tập trung tư vấn. Họ cung cấp các dịch vụ y tế cho trẻ em và người lớn; sau khi chương trình dạy kèm học, và đào tạo việc làm cho thanh niên.


  1. Asian Pacific Counseling and Treatment Center — 5900 Sepulveda, Suite 425, Van Nuys CA, 91411. http://www.apctc.org/, Tel:818-267-1100, Fax:818-267-1199 Monday through Friday 9:00 AM to 6:00 PM

Serves low-income monolingual families and students. Counselors are available to deal with problems specific to Asian students and families. Services include after school tutoring.

Sirve a las familias de ingresos bajos y monolingües de los estudiantes. Los consejeros están disponibles para hacer frente a problemas específicos de los estudiantes asiáticos y sus familias. Los servicios incluyen tutoría después de escuela.

Phục vụ các gia đình có thu nhập thấp đơn ngư và học sinh. Tư vấn viên có sẵn để đối phó với những vấn đề cụ thể để sinh viên châu Á và gia đình. Dịch vụ bao gồm sau giờ học dạy kèm.


  1. Family Stress Center — 16861 Parthenia St., North Hills. www.childguidance.org, (818) 830-0200.

Services to families where child abuse, sexual abuse, neglect or domestic violence has occurred or there is a risk of occurrence. Counseling is provided to children who have witnessed domestic violence or violent crimes.

Servicios a las familias o en riesgo de maltrato infantil, abuso sexual, negligencia o violencia doméstica o el riesgo de ocurrencia. Consejería para los niños que han presenciado violencia doméstica o delitos violentos.

Dịch vụ cho gia đình, nơi trẻ em lạm dụng, lạm dụng tình dục, bỏ bê hay bạo lực gia đình đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra. Tư vấn được cung cấp cho trẻ em đã chứng kiến bạo lực gia đình hoặc tội phạm bạo lực.


  1. West Valley Mental Health Center — 7621 Canoga Ave., Canoga Park, CA 91304 http://www.hospitalsoup.com/listing/3084-west-valley-mental-health-center, Phone (818) 598-6911

For adults only. Crisis intervention, treatment, domestic violence, individual, family and group therapy.

Sólo para adultos. La intervención en crisis, la violencia doméstica, individual, familiar y terapia de grupo.

Đối với người lớn chỉ. Can thiệp khủng hoảng, bạo lực gia đình, cá nhân, gia đình và trị liệu nhóm.


  1. Valley Teen Clinic - 6801 Coldwater Canyon Ave., North Hollywood, CA 91605 http://www.teen411.com/, Toll Free: 1-888-763-4070.

A health clinic for teens 12-19, designed by teens for teens, and run by a trained and certified staff.

Un entorno seguro, confortable clínica de salud para los adolescentes 12-19, diseñado por jóvenes para jóvenes, y dirigida por un personal entrenado y certificado de los compañeros y profesionales con licencia médica.

Một phòng khám sức khỏe cho thiếu niên 12-19, được thiết kế bởi thiếu niên dành cho thiếu niên, và điều hành bởi một đội ngũ nhân viên được đào tạo và cấp bằng của các đồng nghiệp và các chuyên gia y tế cấp phép.


  1. Teen Line - Call (714)639-8336 between 5 pm & 9 pm http://teenlineonline.org/teens/youth-yellow-pages/

Trained peer counselors talk with students on the phone or online. Teen line counselors are taught how to lead students through the difficult times in their life and to help them form action plans to deal with the issues.

Consejeros de pares capacitados hablar con los estudiantes en el teléfono o en línea. Consejeros de la línea adolescentes se les enseña a llevar a los estudiantes a través de los tiempos difíciles en su vida y ayudarles a formar planes de acción para hacer frente a los problemas.Tư vấn viên đồng đẳng đào tạo nói chuyện với sinh viên trên điện thoại hoặc trực tuyến. Tư vấn viên dòng Thanh niên được dạy làm thế nào để hướng dẫn sinh viên qua các thời điểm khó khăn trong cuộc sống của họ và để giúp đỡ họ mẫu kế hoạch hành động để đối phó với các vấn đề.
tải về 14.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương