161. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư 161 Trình tự thực hiện: Gồm 02 bước: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơtải về 23.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích23.38 Kb.
161. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

161.1. Trình tự thực hiện: Gồm 02 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người đại diện cho chủ đầu tư liên hệ với Bộ phận tiếp nhận Phòng Hợp tác Đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 93, đường Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ), cụ thể như sau:

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ .

+ Buổi chiều : Từ 13 giờ 17 giờ.Bước 2: Nộp hồ sơ

Người đại diện cho chủ đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận Phòng Hợp tác Đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chuyên viên thụ lý xem xét tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

+ Nếu không đạt theo quy định thì đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.

+ Nếu đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết biên nhận.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: theo thời gian làm việc trong tuần nêu tại bước 1.

161.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

161.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

161.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (01 bản chính theo mẫu Phụ lục I-12).

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân (01 bản sao có chứng thực);

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật (01 bản chính).161.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

161.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày.

161.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

161.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

161.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận.

161.8. Phí, lệ phí: Không.

161.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (Phụ lục I-12).

161.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

161.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/01/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
Phụ lục I-12 - Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

 (đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư :

             Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đã đăng ký ngày..... với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã đăng ký và nội dung đề nghị điều chỉnh trong các mục dưới đây)

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm:                                ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:               

[13]

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[18]

6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

    7. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

                   ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
 [19]

                                                                            NHÀ ĐẦU TƯCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương