TỈnh ủy cà mau đẢng cộng sản việt nam cà Mau, ngày 28 tháng 5 năm 2012tải về 15.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích15.99 Kb.
#23053


TỈNH ỦY CÀ MAU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Cà Mau, ngày 28 tháng 5 năm 2012


*

Số 558-QĐ/TU Số 54-
QUYẾT ĐỊNH

thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện

Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

___________Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/TU, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV), nhiệm kỳ 2010 - 2015;
Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/BCĐ, ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;
Căn cứ Công văn số 2916-CV/VPTW, ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến Thường trực Ban Bí thư về tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về kinh tế tập thể,
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, gồm các đồng chí có tên sau:
1- Bùi Công Bửu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Trưởng Ban.
2- Lê Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó trưởng Ban.
3- Đỗ Văn Sơ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Phó trưởng Ban Thường trực.
Các thành viên gồm:
4- Ngô Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5- Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
6- Nguyễn Văn Đắc, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã.
7- Nguyễn Trí Thức, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã.
8- Đỗ Tuấn Đức, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã.
9- Quách Minh Luân, Phó Giám đốc Sở Công thương.
10- Lê Hoàng Ngon, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.
11- Trần Quốc Khởi, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Cà Mau.
12- Đặng Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
13- Hứa Việt Khởi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
14- Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.
15- Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
16- Từ Hoàng Ân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.
17- Huỳnh Kim Duyên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
17- Biện Thanh Danh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Điều 2: Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); tổ chức khảo sát và làm việc ở một số địa phương; phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của cấp tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đúng thời gian quy định.
Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên ở Điều 1 thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Nơi nhận:

- Như Điều 3,- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.


T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ


Bùi Công Bửu
tải về 15.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương