000 TÀi liệu tập huấn sử DỤng hiệu quả phế phụ phẩm trong nông nghiệPtải về 1.07 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu01.05.2018
Kích1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG LÂM NGHIỆP

======000=======

TÀI LIỆU TẬP HUẤN

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ PHẾ PHỤ PHẨM TRONG NÔNG NGHIỆP

(CHĂN NUÔI, TRỒNG TRỌT) VÀ SAU KHÍ SINH HỌC ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

CÁN BỘ BIÊN SOẠN

TS. Bùi Huy Hiền

PGS.TS. Phạm Văn Toản

Hà Nội tháng 5/2017

MỤC LỤC

PHẦN 1. PHÂN BÓN VÀ PHÂN BÓN HỮU CƠ

1

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

1

2. VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

4

2.1. Phân bón và an ninh lương thực

4

2.2. Phân bón và an ninh dinh dưỡng của con người

4

2.3. Vai trò cải thiện độ phì nhiêu đất trồng trọt

6

3. VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ

7

3.1. Vai trò cung cấp và lưu giữ chất dinh dưỡng

7

3.2. Vai trò cải thiện độ phì nhiêu đất trồng trọt

7

3.3. Vai trò nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm phân bón vô cơ

7

4 PHÂN LOẠI PHÂN BÓN HỮU CƠ

8

4.1 Phân hữu cơ truyền thống

8

4.1.1 Phân chuồng

8

4.1.2. Phân rác

10

4.1.3. Than bùn

10

4.1.4. Phân xanh

11

4.1.5. Các loại phân hữu cơ khác

12

4.2. Phân hữu cơ công nghiệp

13

Phần 2. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN HỮU CƠ

14

1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÂN BÓN

14

1.1. Chính sách của Nhà nước về phân bón

14

1.2. Đăng ký lưu hành phân bón ở Việt Nam

15

1.3. Khảo nghiệm phân bón

15

.4. Điều kiện sản xuất phân bón

16

1.5. Điều kiện buôn bán phân bón

17

1.6. Xuất khẩu phân bón

17

1.7. Nhập khẩu phân bón

18

1.8. Quản lý chất lượng phân bón

18

1.9. Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

19

1.10. Đặt tên, nhãn phân bón

19

1.11. Quảng cáo, hội thảo, trình diễn phân bón

19

1.12. Tập huấn khảo nghiệm phân bón

20

1.13. Tập huấn lấy mẫu phân bón

21

1.14. Trách nhiệm của các Bộ ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân

21

2. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN HỮU CƠ

25

2.1. Chỉ tiêu chất lượng chính

25

2.2. Yếu tố hạn chế trong phân bón

29

Phần 3. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ

30

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN Ủ

30

1.1. Cơ sở lý hoá học của quá trình ủ compost

30

1.2. Điều khiển quá trình ủ compost

32

1.2.1. Độ ẩm

32

1.2.2 Cấu trúc nguyên liệu, nồng độ oxy và quá trình sục khí

32

1.2.3. Nhiệt độ

32

1.2.4. Thành phần dinh dưỡng của nguyên liệu

32

1.2.5. Vi sinh vật khởi động và vi sinh vật làm giàu dinh dưỡng

33

2. QUI TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ TRUYỀN THỐNG

34

2.1. Sản xuất phân chuồng từ phân gia súc, gia cầm

34

2.2. Sản xuất phân rác từ phế phụ phẩm trồng trọt

36

3. QUI TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ CÔNG NGHIỆP

36

3.1. Sản xuất phân hữu cơ từ phế thải chăn nuôi rắn

36

3.2. Sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải biogas

40

3.3. Sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm trồng trọt

42

3.4. Kiểm tra chất lượng phân hữu cơ

44

Phần 4. SỬ DỤNG PHÂN BÓN HỮU CƠ

44

4.1. Sử dụng phân hữu cơ cải tạo đất trồng trọt

44

4.2. Sử dụng phân hữu cơ tại vườn ươm


45

4.3. Sử dụng phân hữu cơ bón cho cây trồng

45

TÀI LIỆU THAM KHẢO


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương