ĐỀ thi chọn học sinh giỏi huyện năm học: 2015 2016 Môn thi: Hóa học 9tải về 369.82 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích369.82 Kb.
  1   2   3   4
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN

Năm học: 2015 - 2016

Môn thi: Hóa học 9Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1(3,5điểm). Viết PTHH biểu diễn các biến hóa sau:

(1) (2) (3) (4) (5)

a) Fe FeCl2 Fe(OH)2 Fe(OH)3 FeCl3 FeCl2(1) (2) (3) (4)

b) Mg MgO Mg(OH)2 MgO MgCâu 2. (4 điểm)

a) Chỉ được dùng thêm 2 hóa chất tự chọn. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 5 chất bột chứa trong 5 lọ mất nhãn gồm: Mg(OH)2, Al2O3, Ca(NO3)2, Na2CO3, KOH.

b) Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm BaCO3, CuO NaCl, CaCl2 sao cho khối lượng không thay đổi.

Câu 3 (2,5điểm) Có 5 mẫu kim loại: Ba, Mg, Fe, Al, Ag. Nếu chỉ có dung dịch H2SO4 loãng có thể nhận biết được những kim loại nào?

Viết phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng đã xảy ra.Câu 4 (3,5 điểm)

1. Dẫn H2 đến dư đi qua 51,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, MgO, CuO (nung nóng) cho đến khi phản ứng xảy hoàn toàn, sau phản ứng thu được 41,6 gam chất rắn. Mặt khác 0,15 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 225ml dung dịch HCl 2,0 M.

a. Viết các phương trình hóa học biểu diễn phản ứng xảy ra.

b. Tính % số mol các chất trong hỗn hợp X?

Chỉ được dùng thêm quỳ tím và các ống nghiệm, hãy chỉ rõ phương pháp nhận ra các dung dịch bị mất nhãn: NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S.Câu 5 (6,5 điểm)

1. Cho 93,4 gam hỗn hợp A gồm 3 muối MgCl2, NaBr, KI tác dụng với 700 ml dung dịch AgNO3 2M thu được dung dịch D và kết tủa B. Lọc kết tủa B, cho 22,4 gam bột Fe vào dung dịch D thu được chất rắn F và dung dịch E. Cho F vào dung dịch HCl dư tạo ra 4,48 lít H2 (đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch E thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. (cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

a) Tính khối lượng kết tủa B.

b) Hòa tan 93,4 gam hỗn hợp A trên vào nước tạo ra dung dịch X. Dẫn V lít Cl2 vào dung dịch X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 66,2 gam muối. Tính V(đktc)?

2. Khi cho một kim loại vào dung dịch muối có thể xẩy ra những phản ứng hoá học gì? Viết PTHHminh họa .

3. Có a gam bột kim loại sắt để ngoài không khí , sau một thời gian biến thành hỗn hợp B khối lượng 24 gam gồm Fe và các oxit : FeO , Fe2O3 , Fe3O4 . Cho B tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch axit HNO3 thu được 4,48 lít khí duy nhất NO ( đktc ) .


  1. Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng xảy ra .

  2. Tính a ?

  3. Tính nồng độ mol /l của dung dịch HNO3


Đáp án – Thang điểm

Câu 1

Mỗi PTHH đúng (thiếu điều kiện phản ứng trừ 0,25đ)

0,5đ

Câu 2


- Cho các mẫu thử vào nước dư:

+ Hai mẫu thử không tan là Mg(OH)2 và Al2O3 ( nhóm 1)

+ Ba mẩu thử tan tạo thành 3 dung dịch là Ca(NO3)2 , Na2CO3, KOH ( nhóm 2)

- Nhỏ dung dịch HCl vào 3 mẫu thử của nhóm 2:

+ Mẩu nào có bọt khí thoát ra là Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl → NaCl + CO2 + H2O. Ta biết lọ Na2CO3

+Lấy dung dịch Na2CO3 vừa nhận biết ở trên cho vào 2 dung dịch còn lại

Mẫu nào có kết tủa trắng là Ca(NO3)2 , Không có hiện tượng gì là KOH..

Na2CO3 + Ca(NO3)2 → CaCO3 + 2NaNO3

- Nhỏ dung dịch KOH vừa nhận biết ở trên vào 2 mẩu thử rắn nhóm 1

Mẩu nào tan là Al2O3, không tan là Mg(OH)2

Al2O3 + 2KOH → 2KAlO2 + H2O

- Cho (NH4)2CO3 vào dung dịch vừa thu được cho đến khi lượng kết tủa không tăng nữa, lọc kết tủa thu được CaCO3.

(NH4)2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NH4Cl

-Hòa tan CaCO3 trong dung dịch HCl:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Cô cạn dung dịch ta thu được CaCl2.

- Lấy nước lọc có chứa NaCl, NH4Cl, (NH4)2 CO3 (dư) ở trên, Cho HCl vào đến khi không còn khí thoát ra:

(NH4)2 CO3 + 2 HCl → 2 NH4Cl + CO2 + H2O

Cô cạn dung dịch, nung ở nhiệt độ cao thu được NaCl


NH4Cl NH3 ↑ + HCl↑

- Cho hỗn hợp chất rắn BaCO3, CuO vào nước, sục CO2 vào tới dư:

BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2 .

Lọc kết tủa ta thu được CuO.Lấy dung dịch nước lọc đem cô cạn thu được BaCO3

Ba(HCO3)2 BaCO3 + CO2 + H2OCâu 3

Lấy mẫu các kim loại, đánh dấu mẫu và tiến hành các thử nghiệm sau ta có thể nhận biết được các kim loại Ba, Mg, Al, Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng

* Cho dung dịch H2SO4 loãng vào 5 mẫu kim loại:

- Kim loại nào không tan là Ag

- Kim loại nào bọt khí chỉ tạo ra trong thời gian ngắn, có kết tủa đó là Ba

2Al(r) + 3H2SO4(dd) ® Al2(SO4)3(dd) + 3H2(k) (1)

Fe(r) + H2SO4(dd) ® FeSO4(dd) + H2(k) (2)

Mg(r) + H2SO4(dd) ® MgSO4(dd) + H2(k) (3)

Ba(r) + H2SO4(dd) ® BaSO4(r) + H2(k) (4)

Lọc kết tủa ra phản ứng...(4); cho Ba dư vào dung dịch thu được ® Ba(OH)2

Ba(r) + 2H2O(l) ® Ba(OH)2(dd) + H2(k)

* Cho Ba(OH)2 vào dung dịch còn lại sau phản ứng được biểu diễn bằng phương trình hóa học (1), (2), (3)

- Nếu tạo kết tủa trắng không tan trong Ba(OH)2 dư thì kim loại ban đầu là Mg

MgSO4(dd) + Ba(OH)2(dd) ® Mg(OH)2(r) + BaSO4(r)

- Nếu kết tủa màu hơi xanh, để trong không khí hóa nâu dần thì kim loại ban đầu là Fe.

FeSO4(dd) + Ba(OH)2(dd) ® Fe(OH)2(r) + BaSO4(r)

4Fe(OH)2(r) + O2(k) + 2H2O(l) ® 4Fe(OH)3(r)

- Nếu tạo kết tủa sau đó tan dần trong Ba(OH)2 dư thì kim loại ban đầu là Al

Al2(SO4)3(dd) + 3Ba(OH)2(dd) ® 3 BaSO4(r) + 2Al(OH)3(r)2Al(OH)3(r) + Ba(OH)2(dd) ® Ba(AlO2)2(dd) + 4 H2O(l)

Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa tương ứng với từng phần.

0,5đCâu 4

a) H2 + CuO Cu + H2O (1)  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương