VÀ XÃ HỘi số: 03 /2010/tt-blđtbxh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Phụ lục VII MẪU THÔNG BÁO TẠM DỪNG SẢN XUẤT, LƯU THÔNGtải về 262.29 Kb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích262.29 Kb.
1   2   3   4   5   6Phụ lục VII

MẪU THÔNG BÁO TẠM DỪNG SẢN XUẤT, LƯU THÔNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số .../2010/ TT-BLĐTBXH ngày tháng năm 2010

của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Tên cơ quan chủ quản

Tên cơ quan kiểm tra


Số: /TB- ...


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày tháng năm


THÔNG BÁO

TẠM DỪNG SẢN XUẤT, LƯU THÔNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
Kính gửi: (Tên Cơ sở sản xuất, kinh doanh)Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Căn cứ Thông tư số .../2010/ TT-BLĐTBXH ngày tháng năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ Biên bản kiểm tra ngày ..tháng...năm ... tại...

Căn cứ Kết quả thử nghiệm mẫu ( nếu có)

........ (1) THÔNG BÁO


1. Tạm dừng việc .... (sản xuất, cung cấp, lưu thông, sử dụng...) sản phẩm, hàng hoá (Tên hàng - số lượng) của:

- Tên tổ chức, cá nhân (cơ sở được kiểm tra)

- Địa chỉ :

2. (2) có trách nhiệm liên hệ với người bán hàng (đại lý), hoặc nhập khẩu để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục, sửa chữa trong thời hạn....... ngày. Sản phẩm, hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục sản xuất, lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu, báo cáo với cơ quan kiểm tra và được cơ quan kiểm tra ra thông báo sản phẩm, hàng hoá được tiếp tục sản xuất, lưu thông trên thị trường và sử dụng.

3. Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đoàn kiểm tra, (2), chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Cơ quan liên quan (để phối hợp);

- Lưu VT, (.... đơn vị soạn thảo).
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Cơ quan kiểm tra;

(2 Tên tổ chức cá nhân ( CSKD) có hàng tạm dừng sản xuất.

Phụ lục VIII


MẪU BIÊN BẢN NIÊM PHONG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/ TT-BLĐTBXH ngày19 tháng 01 năm 2010

của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Tên cơ quan kiểm tra


Đoàn kiểm tra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày tháng năm


BIÊN BẢN NIÊM PHONG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Căn cứ Thông tư số 03 /2010/ TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Căn cứ Thông báo tạm dừng sản xuất, lưu thông hàng hoá số ....

Hôm nay, hồi...giờ ... ngày... tháng... năm

Chúng tôi gồm:

Đoàn kiểm tra (Trưởng đoàn và các thành viên đoàn kiểm tra)

- Họ và tên..........Chức vụ . .. Trưởng đoàn

- Họ và tên....... Chức vụ..... thành viên

...............................................................

Đại diện cơ sở được kiểm tra

- Họ và tên ...... Chức vụ
Tiến hành niêm phong (tên hàng hoá).... số lượng.... lưu giữ tại địa chỉ ....
Tình trạng hàng hóa khi niêm phong:

Biên bản này được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, 01 bản lưu tại cơ quan kiểm tra, 01 bản lưu tại cơ sở được kiểm tra.


Đại diện cơ sở được kiểm tra Trưởng đoàn kiểm tra

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)Thành viên đoàn kiểm tra


(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục IX


MẪU THÔNG BÁO

HÀNG HOÁ ĐƯỢC TIẾP TỤC SẢN XUẤT, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03 /2010/ TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2010

của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Tên cơ quan chủ quản

Tên cơ quan kiểm traSố: /TB- ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày tháng năm


THÔNG BÁO

HÀNG HOÁ ĐƯỢC TIẾP TỤC LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
Kính gửi: (Tên Cơ sở kinh doanh)

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Căn cứ Thông tư số 03 /2010/ TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ Thông báo tạm dừng sản xuất, lưu thông và sử dụng sản phẩm, hàng hoá số ...

Căn cứ kết quả hành động khắc phục đối với sản phẩm, hàng hóa................. (1) THÔNG BÁO
1. Tên sản phẩm, hàng hóa .......................số lượng..... của:

- Tên tổ chức, cá nhân ( cơ sở được kiểm tra)

- Địa chỉ:

Được tiếp tục sản xuất, lưu thông trên thị trường và sử dụng .


2. Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đoàn kiểm tra, (2), chịu trách nhiệm thi hành Thông báo này./.


Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Cơ quan liên quan (để phối hợp);

- Lưu VT, (....đơn vị soạn thảo).
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu): file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2010
2010 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
2010 -> Phụ lục I danh mụC ĐIỂm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gâY Ô nhiễm môi trưỜng nghiêm trọng và ĐẶc biệt nghiêm trọNG
2010 -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2010 -> Chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư 216/2009/tt-btc ngày 12/11/2009
2010 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúc
2010 -> CHÍnh phủ Số: 69
2010 -> QuyếT ĐỊnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường
2010 -> QUỐc hội luật số: 47/2010/QH12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2010 -> Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương