VÀ XÃ HỘi số: 03 /2010/tt-blđtbxh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 262.29 Kb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích262.29 Kb.
1   2   3   4   5   6

(1) Thủ trưởng cơ quan ra quyết định;

(2) Ghi tên văn bản kế hoạch kiểm tra được phê duyệt nếu là kiểm tra theo kế hoạch; Nếu là kiểm tra đột xuất không ghi mục này;

(3) Văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định
Phụ lục III

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/ TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2010

của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Tên cơ quan ra quyết định kiểm tra


Đoàn kiểm traCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày tháng năm


BIÊN BẢN KIỂM TRA

Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Số .........................

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/ TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Đoàn kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất được thành lập theo Quyết định số .... /QĐ- ngày tháng năm của.......................................................(1) đã tiến hành kiểm tra từ ngày........tháng........năm........ đến ngày..... ...tháng...............năm............ tại...................................................................................................................................................

Thành phần đoàn kiểm tra gồm:


 1. .............. Chức vụ: Trưởng đoàn

 2. ..............

 3. ................. Thành viên

Đại diện cơ sở được kiểm tra:

1. .......... chức vụ

2..........

Với sự tham gia của

1............. chức vụ

2.........  1. Nội dung - kết quả kiểm tra

  2. Nhận xét và kết luận

  3. Yêu cầu đối với cơ sở

IV. Ý kiến của cơ sở được kiểm tra

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau vào hồi... giờ ngày tháng năm tại... . , đã được các bên thông qua, 01 bản giao cho cơ sở được kiểm tra, 01 bản lưu tại đoàn kiểm tra ./.Đại diện cơ sở được kiểm tra Trưởng đoàn kiểm tra

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)


Thành viên đoàn kiểm tra


(Ký, ghi rõ họ tên)
Lưu ý: Trường hợp đoàn kiểm tra liên ngành số biên bản sẽ tuỳ theo số cơ quan tham gia kiểm tra.

(1) Chức danh của người ra Quyết định kiểm tra.

Phụ lục IV

MẪU BIÊN BẢN LẤY MẪU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/ TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2010

của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Tên cơ quan ra quyết định kiểm tra


Đoàn kiểm tra


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày tháng nămBIÊN BẢN LẤY MẪU

Số ..... 1. Tên cơ sở được lấy mẫu:

 2. Người lấy mẫu: (Họ tên , chức danh , đơn vị)

 3. Phương pháp lấy mẫu:

 4. Đại diện cơ sở được lấy mẫu: (Họ tên, chức vụ , đơn vị)

Mẫu được chia làm 2 đơn vị: 1 đơn vị đưa đi thử nghiệm, 1 đơn vị được lưu tại cơ quan kiểm tra.

(Số lượng của mỗi đơn vị mẫu đảm bảo đủ để thử các chỉ tiêu cần kiểm tra theo yêu cầu quản lý và phương pháp thử quy định)
STT

Tên mẫu, ký hiệu

Tên cơ sở và địa chỉ nhà xuất

Đơn vị tính

Lượng mẫu

Ngày sản xuất, số lô

( nếu có)Ghi chú


: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2010
2010 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
2010 -> Phụ lục I danh mụC ĐIỂm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gâY Ô nhiễm môi trưỜng nghiêm trọng và ĐẶc biệt nghiêm trọNG
2010 -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2010 -> Chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư 216/2009/tt-btc ngày 12/11/2009
2010 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúc
2010 -> CHÍnh phủ Số: 69
2010 -> QuyếT ĐỊnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường
2010 -> QUỐc hội luật số: 47/2010/QH12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2010 -> Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương