TỈnh hà giang số: 1820/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích15.94 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG


Số: 1820/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 26 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về văn hoá 814 tỉnh Hà Giang
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng; Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán Bar, nhà hàng Karaoke, vũ trường;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá cộng cộng; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú; Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo; Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng chống mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 2256/QĐ-UB ngày 28/8/2003 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Hà Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về văn hoá (gọi tắt là đội 814 tỉnh Hà Giang), kiểm tra các loại hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và phòng chống các tệ nạn xã hội, gồm các thành viên sau:

1. Ông: Hồ Thanh Lam - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Đội trưởng;

2. Ông: Phạm Đức Tuấn - Chánh Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Đội phó thường trực;

3. Ông: Nguyễn Văn Vê - Phó trưởng phòng PA 83 Công an tỉnh - Đội phó;

4. Ông: Phạm Quang Thản - Phó Chánh Thanh tra Sở Văn Hoá, thể thao và Du lịch - Thành viên;

5. Ông: Nguyễn Văn Son - Đội trưởng đội văn hoá báo đài phòng PA38 Công an tỉnh - Thành viên;

6. Ông: Vi Văn Điền - Đội trưởng đội VKĐDCD phòng PC 64 Công an tỉnh - Thành viên;

7. Ông: Lê Đình Thắng - Phó Đội trưởng đội PCTNXH phòng PC45 Công an tỉnh - Thành viên;

8. Bà: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Cán bộ Phòng PC 64 Công an tỉnh - Thành viên;

9. Ông: Nguyễn Thế Tuyến - Chánh thanh tra Sở Y tế - Thành viên;

10. Ông: Trần Đại Nghĩa - Cán bộ Phòng, Phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động TBXH - Thành viên;

11. Ông: Lê Viết Sinh - Cán bộ Chi cục quản lý thị trường tỉnh - Thành viên;

12. Ông: Lã Đình Điền - Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

13. Ông: Đinh Ngọc Thành - Chuyên viê phòng NVDL, Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

14. Ông: Hùng Đại Kỳ - Trưởng phòng NVVH, Sở VHTT&DL - Thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Đội kiểm tra liên ngành 814 có nhiệm vụ:

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để các cấp, các ngành và mọi công dân thực hiện tốt Chỉ thị 814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng chính phủ; chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của Trung ương và của tỉnh về các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và phòng chống tệ nạn xã hội.

- Đấu tranh chống các hành vi, vi phạm trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá công cộng, phòng chống các tệ nạn xã hội trong phạm vi toàn tỉnh; xử lý đúng kịp thời, công minh các hành vi, vi phạm theo đúng thẩm quyền và đúng Pháp luật hiện hành.

- Hướng dẫn về nghiệp vụ, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đội kiểm tra 814 các huyện, thành phố; Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và cơ quan cấp trên theo quy định.Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các ngành, đơn vị: Văn hoá, thể thao và Du lịch; Công an tỉnh Lao động – TBXH; Y tế; Thông tin và truyền thông; Chi cục quản lý thị trường tỉnh; Thủ trưởng các ngành có liên quan và các thành viên có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- TTr Tỉnh uỷ;

- TTr HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 4;

- UBND các huyện, thành phố;

- LĐVP, UBND tỉnh

- Lưu: VT, VX.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Sèn Chỉnh Ly


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương