BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 17.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích17.79 Kb.


BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 835 /BYT-KH-TC

V/v báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2015

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ

- Các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia

- Các dự án vốn vay và viện trợ (ODA)

- Tổng Công ty Dược VN;

- Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Thiết bị y tế VN
Triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Y tế đã ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2015 của Bộ Y tế tại Quyết định số 1550/QĐ-BYT ngày 24/04/2015 và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2015. (vào Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tra số QĐ 1550/QĐ-BYT ngày 24/04/2015 VÒ viÖc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí năm 2015 của Bộ Y tế), trong đó quy định Thời hạn lập và gửi báo cáo định kỳ về Bộ Y tế: Báo cáo THTK, CLP sáu tháng đầu năm gửi trước ngày 05 tháng 7 và Báo cáo THTK, CLP cả năm gửi trước ngày 15 tháng 01 năm sau liền kề. Đến nay Bộ Tài chính có Công văn số 734/BTC-TTr ngày 15/01/2016 yêu cầu các Bộ, Ngành báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015. Bộ Y tế đề nghị: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ, Các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, Các dự án vốn vay và viện trợ (ODA), Tổng công ty Dược VN, Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Thiết bị y tế VN (Sau đây gọi chung là các đơn vị) khẩn trương báo cáo tình hình, kết quả công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đơn vị (Đề cương hướng dẫn tại các phụ lục kèm theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014) và gửi báo cáo về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính. Báo cáo xin Lưu ý một số nội dung:

1.Tất cả các đơn vị báo cáo theo Đề cương hướng dẫn tại phụ lục số 01;

2. Mẫu biểu theo dõi, tổng hợp kết quả THTK, CLP: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ; Các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; Các dự án vốn vay và viện trợ (ODA) thực hiện theo Phụ lục số 02 và phụ lục số 04; Tổng Công ty Dược VN; Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Thiết bị y tế VN thực hiện theo phụ lục số 03 và phụ lục số 04.

3. Số liệu cụ thể và so sánh kết quả đạt được của năm 2015 so với năm 2014.Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 24/02/2015 (để Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2016)

Đề nghị các đơn vị lập Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị mình bảo đảm đúng, đầy đủ theo thời hạn, Đề cương và Mẫu biểu gửi Bộ Y tế (kèm theo file mềm vào hòm thư minhkhoa.khtc@gmail.com) để tổng hợp Báo cáo Bộ Tài chính và các Ủy ban của Quốc Hội theo quy định của Luật THTK, CLP. Bộ Y tế sẽ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ danh sách các đơn vị không gửi báo cáo, gửi báo cáo chậm so với thời hạn nêu trên hoặc báo cáo không đầy đủ theo quy định. Chi tiết xin liên hệ với Bộ Y tế (phòng Tài chính sự nghiệp – Vụ Kế hoạch tài chính), số điện thoại 04. 62732319.(Các đơn vị lấy Đề cương và mẫu báo cáo tại Website của Bộ Y tế: www.moh.gov.vn).

TL. BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận: KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

- Như trên; PHÓ VỤ TRƯỞNG

- Bộ trưởng và các đ/c Thứ trưởng;

- Tổng cục Dân số & KHHGĐ;

- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ;

- Website Bộ Y tế;- Lưu: VT, KH-TC4.

Nguyễn Công Sinh: LegalDoc -> Lists -> OperatingDocument -> Attachments
Attachments -> BỘ y tế Số: 1172 /bc-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1059/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1411/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế Số: 61 /bc-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1516/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân thành phố HÀ giang
Attachments -> Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005
Attachments -> Ubnd tỉnh hà giang ban chỉ ĐẠo cung ứng đIỆN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương