Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 142 90tải về 45.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích45.79 Kb.

Nhãm M


tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 142 - 90Quy ph¹m


kh¶o nghiÖm trªn ®ång ruéng
hiÖu lùc phßng trõ c¸c lo¹i s©u ®ôc th©n Lóa cña c¸c thuèc trõ s©u
1. Quy ®Þnh chung


1.1. Quy ph¹m nµy quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu lùc cña thuèc trõ s©u dïng ®Ó phßng trõ s©u ®ôc th©n lóa hai chÊm Scirpophaga inoertellus (Tryporiza incertulus), s©u ®ôc th©n 5 v¹ch Chilo supperessalis, s©u ®ôc th©n có mÌo Sesamia inferens vµ nh÷ng lo¹i s©u ®ôc th©n kh¸c thuéc bé c¸nh v¶y Lepidoptera ë ruéng lóa n­íc (lóa s¹, lóa cÊy).

1.2. C¸c kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh t¹i c¸c ®iÓm n»m trong m¹ng l­íi kh¶o s¸t cña Côc Trång trät vµ B¶o vÖ thùc vËt, cña c¸c c¬ së nghiªn cøu cña Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, cña c¸c Chi côc B¶o vÖ thùc vËt.

1.3. Nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¶o nghiÖm:

C¸c kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc bè trÝ trªn nh÷ng ruéng lóa hµng n¨m th­êng bÞ s©u ®ôc th©n lóa ph¸ h¹i. Mäi gièng lóa ®Òu cã thÓ dïng ®Ó kh¶o nghiÖm, nhÊt lµ c¸c gièng lóa nÕp.

C¸c ®iÒu kiÖn trång trät (Lo¹i ®Êt, ph©n bãn, lµm ®Êt, mËt ®é cÊy v.v...) ph¶i ®ång ®Òu trªn mäi « thÝ nghiÖm vµ ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn canh t¸c ë ®Þa ph­¬ng.

1.4. C¸c kh¶o nghiÖm trªn diÖn hÑp vµ réng cã thÓ lµm lÆp l¹i trong cïng mét vô ë c¸c vïng kh¸c nhau cã ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh kh¸c nhau, trong c¸c thêi vô gieo cÊy kh¸c nhau.

2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

2.1. S¾p xÕp vµ bè trÝ c¸c c«ng thøc kh¶o nghiÖm:


C«ng thøc kh¶o nghiÖm, bao gåm 3 nhãm:

 • C¸c lo¹i thuèc kh¸c nhau ë c¸c d¹ng kh¸c nhau, dïng ë nh÷ng liÒu l­îng kh¸c nhau, theo c¸c c¸ch dïng kh¸c nhau dù ®Þnh kh¶o nghiÖm.

 • C¸c thuèc ®Ó so s¸nh lµ lo¹i thuèc ®ang ®­îc dïng phæ biÕn ë ®Þa ph­¬ng ®Ó trõ s©u ®ôc th©n lóa.

 • C«ng thøc ®èi chøng: Kh«ng xö lý thuèc.

Trong tõng lÇn nh¾c l¹i cña thÝ nghiÖm, nh÷ng c«ng thøc nµy ®­îc s¾p xÕp theo ph­¬ng ph¸p ngÉu nhiªn hoÆc theo c¸c ph­¬ng ph¸p ®· ®­îc quy ®Þnh trong thèng kª to¸n häc.

Riªng víi c¸c thuèc cã t¸c dông néi hÊp vµ c¸c thuèc dïng ®Ó xö lý ®Êt, c¸c « cÇn cã bê nhá bao quanh ®Ó ng¨n thuèc trõ s©u theo n­íc trµn sang c¸c « l©n cËn.


2.2. KÝch th­íc « vµ sè lÇn nh¾c l¹i:


Ruéng thÝ nghiÖm ph¶i b»ng ph¼ng, ®ång ®Òu vÒ ®é sinh tr­ëng cña c©y vµ dÔ ®iÒu khiÓn mùc n­íc trong ruéng.

Tuú theo d¹ng thuèc (thuèc bét, thuèc h¹t, thuèc n­íc) vµ c«ng cô r¶i thuèc (b¬m tay, b¬m ®éng c¬) mµ c¸c « thÝ nghiÖm cÇn cã kÝch th­íc thÝch hîp. DiÖn tÝch tèi thiÓu lµ 25m2.

H×nh d¹ng «: ¤ cã d¹ng vu«ng hay gÇn vu«ng lµ thÝch hîp. Sè lÇn nh¾c l¹i: Ýt nhÊt lµ 4 lÇn.

Nh÷ng thÝ nghiÖm th¨m dß kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i bè trÝ c¸c lÇn nh¾c l¹i.

Nh÷ng thÝ nghiÖm tr×nh diÔn cÇn ®­îc bè trÝ trªn c¸c « réng tèi thiÓu lµ 360m2 vµ còng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã nh÷ng lÇn nh¾c l¹i.

2.3. TiÕn hµnh r¶i thuèc:


Thuèc ph¶i ®­îc r¶i ®Òu trªn toµn c©y vµ trªn toµn « thÝ nghiÖm.

L­îng n­íc phun ph¶i ®¶m b¶o lµ: 500-600 lÝt/ha, nÕu dïng b¬m tay (tuú theo giai ®o¹n sinh tr­ëng cña c©y). Trªn nh÷ng « thÝ nghiÖm nhá chØ dïng b¬m tay ®Ó phun 200-250 lÝt/ha, nÕu dïng b¬m ®éng c¬ ®eo vai, tuú theo giai ®o¹n sinh tr­ëng cña c©y. ChØ dïng b¬m ®éng c¬ ®eo vai khi phun trªn nh÷ng « thÝ nghiÖm lín h¬n 360m2.

Tr­êng hîp trong h­íng dÉn sö dông cña mét lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm nµo ®ã, cã quy ®Þnh l­îng n­íc cÇn dïng th× ph¶i phun ®óng theo l­îng n­íc nµy.

Víi thuèc bét hay thuèc h¹t, cÇn r¾c ®óng l­îng ®· quy ®Þnh cña tõng lo¹i thuèc cho mçi ®¬n vÞ diÖn tÝch.

CÇn phun r¶i ®óng l­îng thuèc ®· quy ®Þnh cho mçi « thÝ nghiÖm. Tr­êng hîp trong khi r¶i thuèc, do mét sai sãt nµo ®ã mµ l­îng thuèc sö dông trªn 1 « ®· v­ît hoÆc hôt qu¸ 10% l­îng thuèc ®· dù kiÕn th× cÇn ghi chÐp l¹i.

CÇn dïng c¸c c«ng cô r¶i thuèc th«ng dông ë ®Þa ph­¬ng. Ph¶i ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh vËn hµnh cña c«ng cô r¶i thuèc còng nh­ giai ®o¹n sinh tr­ëng lóa vµo thêi ®iÓm r¶i thuèc.


2.4. Thêi ®iÓm r¶i thuèc:


ViÖc kh¶o nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh trong c¸c thêi ®iÓm s©u ®ôc th©n ph¸ h¹i m¹nh trªn lóa.

 • Thêi kú lóa ®Î nh¸nh: TiÕn hµnh kh¶o nghiÖm thuèc 5-7 ngµy sau khi b­ím s©u ®ôc th©n ra ré vµ mËt ®é trøng b×nh qu©n ®¹t 0,5 æ/m2 hoÆc vµo lóc trªn ruéng cã tû lÖ d¶nh hÐo kho¶ng 5%.

 • Thêi kú lóa s¾p træ: TiÕn hµnh kh¶o nghiÖm thuèc 5-7 ngµy sau khi b­ím s©u ®ôc th©n ra ré vµ mËt ®é trøng ®¹t 0,5 æ/m2. Tr­êng hîp løa b­ím nµy kÐo dµi víi sè l­îng lín, cÇn phun tiÕp lÇn 2, sau lÇn 1 tõ 7-10 ngµy. Ngµy th¸ng vµ sè lÇn phun thuèc ph¶i ®­îc ghi chÐp ®Çy ®ñ.

Tr­êng hîp trªn ruéng kh¶o nghiÖm buéc ph¶i sö dông c¸c lo¹i thuèc trõ dÞch h¹i kh¸c ®Ó phßng trõ c¸c ®èi t­îng g©y h¹i nh­ cá d¹i, c¸c lo¹i s©u bÖnh kh¸c vv... th× nh÷ng thuèc nµy ph¶i ®­îc phun r¶i ®Òu trªn toµn thÓ c¸c « cña ruéng kh¶o nghiÖm (kÓ c¶ c¸c « ®èi chøng) vµ kh«ng ®­îc phun r¶i cïng mét lóc víi c¸c lo¹i thuèc kh¸c ®ang kh¶o nghiÖm. Ph¶i ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c tr­êng hîp nãi trªn nÕu cã.

2.5. Quan s¸t vµ thu thËp sè liÖu:

2.5.1. §iÒu tra mËt ®é æ trøng s©u ®ôc th©n lóa ®Ó Ên ®Þnh thêi gian phun thuèc.

§iÒu tra vµo thêi kú lóa ®Î nh¸nh hoÆc vµo thêi kú lóa s¾p træ: Mçi « ®iÒu tra 50 khãm lóa (tr­êng hîp lóa cÊy) hoÆc 5 ®iÓm, mçi ®iÓm cã kÝch th­íc 0,5 x 0,4m (tr­êng hîp lóa gieo v·i) c¸c khãm hoÆc c¸c ®iÓm ®iÒu tra ph¶i ®­îc ph©n bè ®Òu trªn hai ®­êng chÐo cña tõng «, hoÆc r¶i ®Òu trªn 2-3 hµng lóa cña tõng «. C¸c khãm (hoÆc ®iÓm) ®Òu ph¶i c¸ch xa bê Ýt nhÊt lµ 0,5m.

§Õm tæng sè æ trøng t×m thÊy vµ tÝnh ra mËt ®é æ trøng trªn m2. NÕu mËt ®é æ trøng/m2 qu¸ thÊp hoÆc gi÷a c¸c « cã sù chªnh lÖch qu¸ lín vÒ mËt ®é æ trøng th× cã thÓ nhæ c¶ bôi lóa cã æ trøng ë nh÷ng ruéng gÇn ruéng kh¶o nghiÖm, cÊy vµo c¸c « cã Ýt trøng ®Ó t¹o ra sù ®ång ®Òu t­¬ng ®èi vÒ mËt ®é s©u non sau nµy trªn c¸c « thÝ nghiÖm. MËt ®é 0,5 æ trøng/m2 trë lªn lµ ®iÒu kiÖn thÝch hîp ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm (xem ®iÒu 2.4).


2.5.2. §iÒu tra tû lÖ nân hÐo ®Ó Ên ®Þnh thêi ®iÓm phun thuèc


§iÒu tra vµo thêi kú lóa ®Î nh¸nh: Sè khãm hoÆc ®iÓm ®iÒu tra vµ sù ph©n bè cña c¸c khãm hoÆc ®iÓm ®iÒu tra còng nh­ ®· ghi ë ®iÒu 2.5.1.

Trªn c¸c ®iÓm ®iÒu tra, ®Õm tæng sè d¶nh vµ sè d¶nh bÞ h¹i do s©u ®ôc th©n g©y ra, tõ ®ã tÝnh tû lÖ d¶nh hÐo cña tõng «. Tû lÖ d¶nh hÐo ®¹t kho¶ng 5% lµ ®iÒu kiÖn thÝch hîp ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm (xem ®iÒu 2.4).

2.5.3. §iÒu tra tû lÖ d¶nh hÐo vµ tû lÖ b«ng b¹c ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu lùc trõ s©u cña thuèc:

+ Thêi ®iÓm quan s¸t:

Quan s¸t lÇn 1: TiÕn hµnh ngay tr­íc khi phun thuèc.

Quan s¸t lÇn 2: NÕu viÖc kh¶o nghiÖm ®­îc thùc hiÖn vµo thêi kú lóa ®Î th× viÖc quan s¸t tû lÖ d¶nh hÐo ®­îc tiÕn hµnh 2 tuÇn sau ngµy phun r¶i thuèc (tr­êng hîp kh¶o nghiÖm trªn lóa gieo s¹) hoÆc 2-4 tuÇn sau ngµy r¶i thuèc (tr­êng hîp kh¶o nghiÖm trªn lóa cÊy).

NÕu viÖc kh¶o nghiÖm ®­îc thùc hiÖn vµo thêi kú lóa træ th× viÖc quan s¸t b«ng b¹c ®­îc tiÕn hµnh 10 ngµy tr­íc khi thu ho¹ch.

+ Ph­¬ng ph¸p quan s¸t:

§iÒu tra vµ tÝnh tû lÖ d¶nh hÐo trªn 50 khãm/« (hoÆc 5 ®iÓm /«) theo ph­¬ng ph¸p ®· ghi ë ®iÒu 2.5.1 vµ 2.5.2.

§iÒu tra b«ng b¹c: Sè khãm hoÆc ®iÓm ®iÒu tra vµ sù ph©n bè cña c¸c khãm hoÆc ®iÓm ®iÒu tra còng ®· ghi ë ®iÒu 2.5.1.

Trªn c¸c ®iÓm ®iÒu tra ®Õm tæng sè b«ng lóa vµ sè b«ng b¹c, tõ ®ã tÝnh tû lÖ b«ng b¹c tõng «.

2.5.4. §¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng phô cña thuèc:


2.5.4.1. T¸c ®éng cña thuèc ®Õn c©y lóa: CÇn quan s¸t mäi ¶nh h­ëng tèt xÊu (nÕu cã) cña thuèc ®Õn c©y lóa. Nh÷ng chØ tiªu nµo cã thÓ ®o ®Õm ®­îc nh­ chiÒu cao c©y, sè d¶nh vv... cÇn ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c sè liÖu cô thÓ.

Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra c¸c chØ tiªu nµy cÇn theo ®óng c¸c ph­¬ng ph¸p theo dâi sinh tr­ëng cña lóa.

C¸c chØ tiªu chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ b»ng m¾t nh­ ®é ch¸y l¸, sù thay ®æi vÒ mµu s¾c cña l¸ vv... th× ph¶i ®¸nh gi¸ cho ®iÓm ë phô lôc 1.

Mäi triÖu chøng g©y h¹i hoÆc kÝch thÝch cña thuèc ®èi víi c©y cÇn ®­îc m« t¶ mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ tû mØ.

TÝnh n¨ng suÊt lóa kh« trªn tõng «: GÆt lóa trªn toµn «. N¨ng suÊt lóa ®­îc tÝnh b»ng kg thãc kh«/ha. Thãc kh« lµ thãc cã hµm l­îng thuû phÇn 14%.

2.5.4.2. T¸c ®éng cña thuèc ®Õn sinh vËt kh¸c: Ghi chÐp mäi ¶nh h­ëng tèt xÊu (nÕu cã) cña thuèc ®Õn sù xuÊt hiÖn cña c¸c loµi s©u bÖnh kh«ng thuéc ®èi t­îng kh¶o nghiÖm còng nh­ nh÷ng sinh vËt kh«ng thuéc ®èi t­îng phßng trõ (®éng vËt cã Ých vµ ®éng vËt hoang d·).


3. Thu thËp, xö lý, b¸o c¸o vµ c«ng bè kÕt qu¶:


3.1. Thu thËp sè liÖu:

Mäi sè liÖu ®· thu thËp ®­îc ë c¸c ®iÓm hay m¹ng l­íi kh¶o nghiÖm cÇn göi vÒ Côc Trång trät vµ B¶o vÖ thùc vËt ®Ó xö lý.


3.2. Xö lý sè liÖu:


Nh÷ng sè liÖu thu ®­îc qua kh¶o nghiÖm ph¶i ®­îc xö lý b»ng ph­¬ng ph¸p thèng kª thÝch hîp. Nh÷ng kÕt luËn cña thÝ nghiÖm ph¶i ®­îc rót ra tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®­îc xö lý b»ng c¸c phÐp tÝnh thèng kª ®ã. CÇn göi c¶ sè liÖu th« ®· quan s¸t vµ c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª ®· sö dông.

Tr­êng hîp c¸c ®Þa ph­¬ng ch­a kiÓm tra ®­îc kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm b»ng ph­¬ng ph¸p thèng kª sinh vËt th× kÌm theo víi b¸o c¸o kh¶o nghiÖm, nhÊt thiÕt ph¶i cã nh÷ng b¶ng biÓu ghi chÐp ®Çy ®ñ sè liÖu th« ®· thu thËp ®­îc.


3.3. Néi dung b¸o c¸o gåm:


 • Tªn kh¶o nghiÖm

 • Yªu cÇu cña kh¶o nghiÖm

 • §iÒu kiÖn vµ ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm

 • Néi dung kh¶o nghiÖm,

 • §Æc ®iÓm ®Êt ®ai, canh t¸c, c©y trång vµ gièng,

 • §Æc ®iÓm thêi tiÕt ë phô lôc 2,

 • T×nh h×nh sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña s©u ®ôc th©n (giai ®o¹n ph¸t dôc, møc ®é g©y h¹i...).

 • Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm:

 • C«ng thøc thÝ nghiÖm,

 • Ph­¬ng ph¸p bè trÝ thÝ nghiÖm,

 • Sè lÇn nh¾c l¹i,

 • KÝch th­íc « thÝ nghiÖm,

 • Dông cô phun thuèc,

 • L­îng n­íc thuèc dïng phun/ ha hoÆc l­îng thuèc bét, thuèc h¹t (kg/ ha).

 • Ngµy phun thuèc,

 • Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c lo¹i thuèc kh¶o nghiÖm.

 • KÕt qu¶ thÝ nghiÖm:

 • C¸c b¶ng sè liÖu quan s¸t,

 • §¸nh gi¸ hiÖu lùc cña tõng lo¹i thuèc,

 • NhËn xÐt t¸c ®éng cña thuèc ®Õn c©y trång, sinh vËt cã Ých vµ c¸c t¸c ®éng kh¸c.

 • KÕt luËn

3.4. C«ng bè kÕt qu¶:

KÕt qu¶ cña c¸c thÝ nghiÖm sau khi ®· ®­îc xö lý, Côc Trång trät vµ B¶o vÖ thùc vËt cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp l¹i, kÕt luËn hiÖu lùc cña c¸c lo¹i thuèc ®ã, ®Ó tr×nh víi Bé. Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm c¨n cø vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t nµy sÏ quyÕt ®Þnh lo¹i thuèc míi sÏ ®­îc bæ sung vµo danh môc thuèc b¶o vÖ thùc vËt ë ViÖt Nam.4. Phô lôc

4.1. Phô lôc 1:

B¶ng ph©n cÊp chØ tiªu ®¸nh gi¸ b»ng m¾t:§iÓm : TriÖu chøng g©y h¹i hay kÝch thÝch:

1 : Kh«ng g©y h¹i hay kh«ng kÝch thÝch,

2 : Cã triÖu chøng rÊt nhÑ, khã nhËn,

3 : TriÖu chøng nhÑ, cã thÓ nhËn ra ®­îc,

4 : Cã triÖu chøng m¹nh lªn nh­ng ch­a ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt,

5 : Cã triÖu chøng râ vµ b¾t ®Çu ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt,

6 : TriÖu chøng biÓu hiÖn t¨ng dÇn vµ nÆng h¬n.

7 : Møc ®é ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt còng râ rµng h¬n.4. 2. Phô lôc 2:

§Æc ®iÓm thêi tiÕt:

LÊy t¹i tr¹m khÝ t­îng gÇn nhÊt c¸c sè liÖu vÒ l­îng m­a, tÝnh chÊt cña tõng c¬n m­a, l­îng m­a trung b×nh hµng ngµy (tÝnh b»ng mm) nhiÖt ®é kh«ng khÝ (tèi ®a, tèi thiÓu vµ nhiÖt ®é trung b×nh) tÝnh b»ng ®é b¸ch ph©n trong thêi gian kh¶o nghiÖm.

NÕu n¬i kh¶o nghiÖm kh«ng ë gÇn c¸c tr¹m khÝ t­îng th× cÇn ghi tû mØ t×nh h×nh thêi tiÕt lóc tiÕn hµnh phun thuèc vµ c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt ®Æc biÖt x¶y ra trong thêi gian kh¶o nghiÖm (n¾ng, h¹n, m­a lín... ) cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm.T×nh h×nh mùc n­íc ë trong ruéng, hiÖn t­îng n­íc ch¶y trµn bê, sù sinh s¶n qu¸ møc cña mét lo¹i rong, t¶o hay hµm l­îng qu¸ cao cña c¸c chÊt h÷u c¬ (nÕu cã) cã kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu lùc cña thuèc ./.


QuyÕt ®Þnh ban hµnh sè: 348 NN-KHKT/Q§, ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 1990 cña Bé NN&CNTPCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương