Thủ tục: Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Trình tự thực hiệntải về 12.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12.04 Kb.
Thủ tục: Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

- Trình tự thực hiện:

a) Đối với cá nhân, tổ chức

+ UBND xã lập biên bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Trung tâm vi phạm quy định tại khoản 1 điều 10 theo quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 uyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

+ Trung tâm hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định

+ Nộp hồ sơ về phòng Giáo dục đào tạo huyện

+ Nhận quyết định tại phòng Giáo dục đào tạo huyện

b) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức kiểm tra xác nhận lý do giải thể hoạt động đối với Trung tâm

+ Lấy ý kiến của tổ chức có liên quan

+ Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể.

+ Nhận quyết định tại phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đao tạo cấp huyện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đề án giải thể Trung tâm học tập cộng đồng

+ Tờ trình giải thể Trung tâm học tập cộng đồng

+ Biên bản kiểm tra, thanh tra hoạt động trung tâm học tập cộng đồng của phòng Giáo dục và Đào tạo và các văn bản khác có liên quan..

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo , tổ chức, đơn vị trường học

d) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức hoạt động của trung tâm

+ Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ+ Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương