Sonost 3000 ChuÈn míi trong siªu m ®é lo·ng x­¬ngtải về 14.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích14.08 Kb.
SONOST 3000

ChuÈn míi trong siªu ©m ®é lo·ng x­¬ng

SONOST lµ gi¶i ph¸p kinh tÕ, tiÖn lîi ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é lo·ng x­¬ng

SONOST 3000 cung cÊp c¸c phÐp ®o gãt ch©n nhanh, thuËn tiÖn vµ dÔ dµng sö dông ®Ó chuÈn ®o¸n chÝnh x¸c møc ®é lo·ng x­¬ng

Cung cÊp th«ng tin vÒ ®é ch¾c khoÎ cña x­¬ng vµ c¸c chuÈn ®o¸n r¹n nøt

SONOST 3000 ®o c¸c th«ng sè SOS (tèc ®é ©m) vµ BUA (®é suy hoa sãng ©m b¨ng réng) vµ øng dông chóng ®Ó tÝnh to¸n chØ sè BQI (chØ sè chÊt l­îng x­¬ng)

C¸c chØ sè T-score vµ Z-score miªu t¶:


 • T-score lµ ®é biÕn ®æi chuÈn cña thanh niªn

 • Z-score lµ ®é biÕn ®æi chuÈn theo løa tuæi

C«ng nghÖ hoµn h¶o

    • §é chÝnh x¸c cùc cao

    • Gen tiÕp xóc cè ®Þnh

    • C¸c ®Çu dß ®Þnh vÞ tù ®éng

    • Kh«ng cã biÕn ®æi lÆp l¹i g©y ra ®èi víi sù dao ®éng trong nhiÖt ®é n­íc

    • Thêi gian quÐt cùc nhanh (15 gi©y)

    • C¸c gi¸ ®ì ch©n tù ®iÒu chØnh ®é chÝnh x¸c tæng thÓ

    • TÝnh æn ®Þnhv­ît tréi

Cung cÊp th«ng tin vÒ ®é ch¾c khoÎ cña x­¬ng

 • MËt ®é x­¬ng (SOS)

 • Cêu tróc x­¬ng (BUA)

C¶i tiÕn tiÖn lîi

 • Tr×nh sö dông bao hµm tæng thÓ

 • Thùc hiÖn phÐp ®o dÔ dµng (thÝch hîp lo¹i kh«)

 • Kh«ng yªu cÇu thay thÕ gel tiÕp xóc

 • HÖ thèng qu¶n lý file bÖnh nh©n hiÖu qu¶ (cã s½n c¬ së d÷ liÖu)

 • TÝch hîp m¸y tÝnh vµ m¸y in, ghi vµo khu vùc nhí cßn trèng

 • Mµn h×nh mÇu TFT-LCD (mµn h×nh ch¹m)

 • Kh«ng g©y hiÖu øng bøc x¹

 • DÊu nh¾c A/S

§Æc tÝnh kü thuËt c¶u m¸y SONOST 3000


VÞ trÝ ®o

Gãt ch©n

Thêi gian quÐt

15 gi©y

§o l­êng

§Þnh l­îng chØ sè chÊt l­îng x­¬ng (BQI) vµ BMD gãt ch©n. KÕt qu¶ nhËn ®­îc tõ phÐp ®o ®é suy hao sãng ©m b¨ng réng (BUA) vµ tèc ®é ©m (SOS)

ChØ sè ®¸nh gi¸

TÝnh b»ng vivoSOS(C.V.%) BUA(C.V.%) BQI(C.V.%

0.2 1.5 1.5§Çu dß

25mm ~ 100mm

D¶i ph©n c¸ch

®iÒu chØnh tù ®éng

Dung l­¬ng l­u tr÷

10000 th«ng tin bÖnh nh©n

M«i tr­êng tiÕp xóc

Gel tiÕp xóc (kh«ng dïng n­íc)

Mµn h×nh

6.4 inch TFT LCD (65536 mÇu)

Giao diÖn ng­êi dïng

Mµn h×nh ch¹m

Bµn phÝm USB (tuú chän)

Chuét USB (tuú chän)


M¸y in

M¸y in nhiÖt

M¸y in ngoµi (tuú chän)Nguån ®iÖn ®Çu vµo

AC 100V ~ 240V

50/60Hz


130W

KÝch th­íc

30cm x 62cm x 39cm

Träng l­îng

12 kg

: sites -> 3435 -> upload -> documents
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
documents -> Exa-3000 §ét ph¸ víi c ng nghÖ chôp tia X
documents -> Tp hồ chí minh, ngày 05 tháng 08 năm 2011 Kính gửi : quý khách hàNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương