Exa-3000 §ét ph¸ víi c ng nghÖ chôp tia Xtải về 21.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích21.7 Kb.
EXA-3000

§ét ph¸ víi c«ng nghÖ chôp tia X

C«ng nghÖ chïm tia bøc x¹ kü thuËt sè tiªn tiÕn EXA-300 trong chuÈn ®o¸n ®é lo·ng x­¬ng

LÜnh vùc øng dông

 • Chuyªn khoa chØnh h×nh

 • Phßng chôp t­ nh©n

 • Chuyªn khoa thÊp khíp

 • Chuyªn khoa néi tiÕt

 • Chuyªn khoa thùc hµnh chung/thùc hµnh gia ®×nh

 • Néi khoa

 • S¶n/phô khoa

 • Trung t©m ch¨m sãc søc khoÎ bµ mÑ

 • Chuyªn khoadinh d­ìng

 • EXA-3000 còng phï hîp ®Ó th¨m kh¸m ë c¸ c«ng ty hoÆc tr­êng häc


NhËn thøc vÒ sù ph¸t triÓn cña chøng lo·ng x­¬ng

Theo tæ chøc søc khoÎ thÕ giíi (WHO), kho¶ng 30% phô n÷ sau thêi kú m·n kinh bÞ m¾c chøng lo·ng x­¬ng. Trªn toµn thÕ giíi ­íc ®Þnh cã kho¶ng 200 triÖu ng­êi gÆp vÊn ®Ó do sù ph¸t triÓn cña chøng lo·ng x­¬ng. Trong kho¶ng 200 triÖu ng­êi ®ã chØ cã kho¶ng 20% ®­îc chuÈn ®o¸n. Nãi v¾n t¾t, chøng lo·ng x­¬ng ®· trë thµnh mét bÖn dÞch toµn cÇu. Trong khi chøng lo·ng x­¬ng cã thÓ ®­îc ®iÒu trÞ, chØ mét sè Ýt bÖnh nh©n vµ b¸c sÜ nhËn thøc ®­îc vµ viÖc thiÕu ®iÒu trÞ nµy khiÕn cho bÖnh lo·ng x­¬ng ®­îc gäi b»ng thuËt ng÷ “bÖnh c©m”. May thay ®iÒu nµy ®· b¾t ®Çu ®­îc thay ®æi. B»ng viÖc giíi thiÖu ph­¬ng c¸ch ®iÒu trÞ míi, c¸c b¸c sÜ cã thÓ kª nh­ng ®¬n thuèc h÷u hiÖu ®Ó lµm t¨ng thªm mËt ®é x­¬ng vµ gi¶m thiÓu c¸c vÕt r¹n nøt. GÇn ®©y víi sù kh¶ dông cña m¸y ®o lo·ng x­¬ng hiÖu qu¶ cao, nh­ EXA-300, sù ho¸ giµ cña d©n sè vµ t©m ®iÓm gia t¨ng cña vÊn ®Ò søc khoÎ phô n÷ vµ c¸ch thøc y khoa phãng ngõa ®· t¹o nªn mét b­íc ph¸t triÓn vÒ tÝnh nhËn thøc ®èi víi chøng lo·ng x­¬ng.EXA-3000 (pDEXA)

 • ChuÈn ®o¸n x­¬ng b»ng chØ sè BMD dùa trªn ®Þnh nghÜa cña WHO vÒ chøng lo·ng x­¬ng

 • M¸y chôp EXA-3000 cung cÊp nh÷ng th«ng tin nµy

 • BMD tÝnh b»ng g/cm2, “tiªu chuÈn vµng” trªn thÞ tr­êng

M¸y ®o lo·ng x­¬ng bøc x¹ kü thuËt sè tiªn tiÕn

C«ng nghÖ chïm tia bøc x¹ kü thuËt sè

C«ng nghÖ DR ®éc nhÊt cña OsteoSys t¹o ra mét b­íc ®ét ph¸ tuyÖt vêi, gi¶m thiÓu liÒu l­îng bøc x¹ bÖnh nh©n, h×nh ¶nh chi tiÕt vµ ph©n tÝch kü cµng ®ång thêi víi mét ®é chÝnh x¸c cùc cao. KÕt qu¶ th¨m kh¸m cña sù ®ét ph¸ nµy lµ thêi gian th¨m kh¸m nhanh h¬n 50 lÇn so víi c«ng nghÖ truyÒn thèng


VÞ trÝ chôp

Thêi gian

Gãt ch©n

5 gi©y

C¼ng tay

5 gi©y

§o nhiÒu vÞ trÝ

EXA-3000 thùc hiÖn chôp gãt ch©n vµ c¼ng tay ®Ó t¨ng tÝnh tin cËy cña phÐp ®oEXA-3000. M¸y lý t­ëng ®Ó ®¸nh gi¸ ®é ch¾c khoÎ cña x­¬ng

Søc m¹nh kü thuËt sè hoµn h¶o

ChØ víi 5 gi©y chôp, bÖnh nh©n ®· cã thÓ nhËn ®­îc kÕt qu¶. EXA-3000 ®­a ra chØ sè BMD , ®ã lµ chØ sè ch¾c khoÎ cho toµn bé cÊu tróc x­¬ng cña bÖnh nh©n

TÝnh hîp lý vµ chÝnh x¸c

ViÖc phèi hîp hç trî vÞ trÝ, C«ng nghÖ chôp tia kü thuËt sè vµ ph©n tÝch tù ®éng ®¶m b¶o cho c¸c th¨m kh¸m lµ hÕt søc hîp lý vµ chÝnh x¸c

Thay ®æi c¸ch nhËn thøc chøng vÒ lo·ng x­¬ng

EXA-3000 ®· lµm thay ®æi sù hçn lo¹n vµ ph¶n øng trong ®iÒu trÞ lo·ng x­¬ng

§¸nh gi¸ ®é r¹n nøt cña x­¬ngEXA cung cÊp ®Þnh l­îng chØ sè BMD tÝnh b»ng g/cm2 (Tiªu chuÈn vµng) vµ chØ râ bÖnh nh©n ®ang cã x­¬ng ë møc ®é thÊp, trung b×nh hay khoÎ tu©n theo tiªu chÝ cña WHO

§Æc tÝnh kü thuËt cña EXA-3000

M¸y

M« t¶ chïm tia chôp

Chïm tia v« tuyÕn kü thuËt sè pDEXA

Nguån X-quang

Bãng X-quang anèt cè ®Þnh

KÝch th­íc

Gän nhÑ (670mm x 410mm x 373mm)

Bé t¸ch tia X-quang

Bé t¸ch tia CCD

Nguån ®iÖn

100 – 120, 220 – 240V, 60Hz

NhiÖt ®é ho¹t ®éng

600 ~ 900(F), 150 ~ 210C

§é Èm t­¬ng ®èi

Lªn tíi 80%, kh«ng h¬i n­íc


HiÖu suÊt

Träng l­îng

27.45kg

C¸c vÞ trÝ chôp

Gãt ch©n vµ c¼ng tay

Thêi gian chôp

< 5 gi©y

§é chÝnh x¸c

1%(dùa trªn QC)

Trî gióp ®Þnh vÞ bÖnh nh©n

Trî gióp ®Þnh vÞ c¼ng tayM¸y tÝnh (cÊu h×nh tèi thiÓu)

HÖ ®iÒu hµnh

Window XP 2000 hoÆc cao h¬n

Æ cøng

10G

RAM

128 Mbyte

Mµn h×nh

15” mÇu Super VGA hoÆc cao h¬n

ETC

USB 1.1 hoÆc cao h¬n

: sites -> 3435 -> upload -> documents
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
documents -> Sonost 3000 ChuÈn míi trong siªu m ®é lo·ng x­¬ng
documents -> Tp hồ chí minh, ngày 05 tháng 08 năm 2011 Kính gửi : quý khách hàNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương