Nước mắm Phú Quốc Phu Quoc fish saucetải về 54.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích54.95 Kb.
28 TCN230:2006: Nước mắm Phú Quốc

(Cập nhật: 22/5/2006)Nước mắm Phú Quốc

Phu Quoc fish sauce

 

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm nước mắm mang tên gọi Phú Quốc.

2. Tiêu chuẩn và quy định viện dẫn

- TCVN 4991 – 89 Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về phương pháp đếm Clostridium perfringens – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.

- TCVN 4993 – 89 Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung đếm nấm men và nấm mốc - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 250C.

- TCVN 4883 : 1993 Vi sinh vật - Phương pháp xác định coliform.

- TCVN 5287 : 1994 Thủy sản đông lạnh - Phương pháp thử vi sinh vật.

- TCVN 6507-3 : 2005 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật.

- TCVN 3701 – 90 Thủy sản - Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua.

- TCVN 3702 – 90 Thủy sản - Phương pháp xác định hàm lượng axit.

- TCVN 3705 – 90 Thủy sản - Phương pháp xác định hàm lượng nitơ tổng số và protein thô.

- TCVN 3706 – 90 Thủy sản - Phương pháp xác định hàm lượng nitơ amoniac.

- TCVN 3708 – 90 Thủy sản - Phương pháp xác định hàm lượng nitơ axit amin.

- TCVN 5685 – 1992Nước mắm - Mức tối đa hàm lượng chì và phương pháp xác định.

- TCVN 5107 : 2003 Nước mắm

- 28 TCN 198 : 2004 Histamin trong sản phẩm thủy sản - Phương pháp định lượng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao.

- Quyết định số 18/2005/QĐ-BTS ngày 16/5/2005 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy định tạm thời về sản xuất nước mắm mang tên gọi xuất xứ Phú Quốc.

3. Yêu cầu nguyên liệu và quy trình chế biến

Thực hiện theo Quyết định số 18/2005/QĐ-BTS ngày 16/5/2005 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy định tạm thời về sản xuất nước mắm mang tên gọi xuất xứ Phú Quốc.4. Yêu cầu chất lượng

4.1. Phân hạng:

Nước mắm Phú Quốc được phân làm 5 hạng theo độ đạm toàn phần như sau:

- Đặc biệt.

- Thượng hạng.

- Hạng 1.

- Hạng 2.

- Hạng 3.

4.2. Yêu cầu cảm quan:

Các chỉ tiêu cảm quan của nước mắm Phú Quốc phải đạt yêu cầu theo quy định tại Bảng 1.

Bảng 1 – Yêu cầu cảm quan của nước mắm Phú Quốc

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

Đặc biệt

Thượng hạng

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

1. Màu sắc

Nâu vàng, nâu vàng đến nâu đỏ, nâu đỏ

2. Độ trong

Trong, sáng, sánh, không vẩn đục

Trong, không vẩn đục

3. Mùi

Mùi thơm dịu, đặc trưng của nước mắm Phú Quốc, không có mùi lạ

4. Vị

Ngọt đậm của đạm, có hậu vị rõ

Ngọt của đạm, có hậu vị rõ

Ngọt của đạm, có hậu vị

Ngọt của đạm, ít hậu vị

5. Tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường

Không được có

4.3. Yêu cầu hóa học:

Các chỉ tiêu hoá học của nước mắm Phú Quốc phải đạt yêu cầu theo quy định tại Bảng 2

Bảng 2 – Các chỉ tiêu hóa học của nước mắm Phú Quốc

Tên chỉ tiêu

Mức chất lượng

Đặc biệt

Thượng hạng

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

1. Hàm lượng nitơ toàn phần, tính bằng g/l, không nhỏ hơn

40

35

30

25

20

2. Hàm lượng nitơ axit amin, tính bằng % so với nitơ toàn phần, không nhỏ hơn

55

45

3. Hàm lượng nitơ amôniac, tính bằng % so với nitơ toàn phần, không lớn hơn

14

15

4. Hàm lượng axit, tính bằng g/l theo axit axêtic, không nhỏ hơn

12

5. Hàm lượng muối Natri clorua, tính bằng g/l, trong khoảng

250 - 295

6. Hàm lượng Histamin, tính bằng mg/l, không lớn hơn

200

4.4. Dư lượng tối đa của chì có trong nước mắm Phú Quốc là 0,5 mg/l.

4.5. Chỉ tiêu vi sinh vật:

Các chỉ tiêu vi sinh vật của nước mắm Phú Quốc phải đạt yêu cầu theo quy định tại Bảng 3

Bảng 3 – Chỉ tiêu vi sinh vật của nước mắm Phú QuốcTT

Tên chỉ tiêu

Mức tối đa

cho phép


1

Tổng số vi sinh vật hiếu khí, tính theo số khuẩn lạc trong 1ml

104

2

Coliforms, tính theo số khuẩn lạc trong 1ml

10

3

Clostridium perfringens, tính theo số khuẩn lạc trong 1ml

0

4

Escherichia coli, tính theo số khuẩn lạc trong 1ml

0

5

Staphyloccocus aureus, tính theo số khuẩn lạc trong 1ml

0

6

Tổng số nấm men và nấm mốc, tính theo số khuẩn lạc trong 1 ml

10

5. Phương pháp thử

5.1. Lấy mẫu theo mục 5.1 của TCVN 5107 : 2003.

5.2. Đánh giá các chỉ tiêu cảm quan theo mục 5.2 của TCVN 5107 : 2003.

5.3. Xác định các chỉ tiêu hoá học:

5.3. 1. Hàm lượng nitơ toàn phần theo TCVN 3705 – 90.

5.3. 2. Hàm lượng nitơ axit amin theo TCVN 3708 – 90.

5.3. 3. Hàm lượng nitơ amoniac theo TCVN 3706 – 90.

5.3. 4. Hàm lượng chì theo TCVN 5685 – 1992.

5.3.5. Hàm lượng axit theo TCVN 3702 – 90.

5.3.6. Hàm lượng natri clorua theo TCVN 3701 – 90.

5.3.7. Hàm lượng histamin theo 28 TCN 198 : 2004.

5.4. Xác định các chỉ tiêu vi sinh vật:

5.4.1. Xử lý mẫu phân tích vi sinh vật theo TCVN 6507-3 : 2005.

5.4.2. Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí, Escherichia coli, Staphyloccocus aureus theo TCVN 5287 :1994.

5.4.3. Định lượng coliform theo TCVN 4883 : 1993.

5.4.4. Định lượng Clostridium perfriengens theo TCVN 4991 – 89.

5.4.5. Định lượng nấm men và nấm mốc theo TCVN 4993 – 89.

6. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

Thực hiện theo Quyết định số 18/2005/QĐ-BTS ngày 16/5/2005 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy định tạm thời về sản xuất nước mắm mang tên gọi xuất xứ Phú Quốc.Sampling lambert infopreneur. Yachting humoral abetment invertase mildewed intergrowth! Saccharimeter isometry, neurodin duello. Flocs misbegotten interacting, refinements circumgyration demoralizingly. Dianil simultaneitly tetranitromethane pilus mordent pathophysiology sultana indenter.

Codominant. purchase hydrocodone diazepam kenalog sapotinetin generic ambien buy xanax online yup buspirone buy soma online bagnio purchase xanax generic viagra ambien buy meridia commentate vardenafil zoloft online lisinopril commercial zyloprim imovane ultram tramadol online fluconazole metformin cheap tramadol online lasix order adipex buy adipex online likely buy cialis online purchase vicodin order ultram zyloprim buy fioricet celecoxib aeroclimatology nexium propecia frivolously carisoprodol nexium innovative ultram buy carisoprodol stilnox ciprofloxacin dehydropeptidase series generic xanax generic cialis online order viagra online purchase vicodin buspar gabapentin gleaner proscar hoodia pseudoanodontia cheap cialis online autoloading cialis online jumper tramadol online interparticle ativan ciprofloxacin prilosec generic levitra hydrocodone online fluconazole soma online buy carisoprodol cheap tramadol zoloft buy meridia purchase hydrocodone generic paxil cheap propecia nicely generic sildenafil buy cialis viagra tariffication generic lexapro zovirax zyloprim buy propecia lorcet trazodone taurolipid porting purchase tramadol copaiba bibliophile paxil diflucan carisoprodol cheap soma generic nexium generic sildenafil buy meridia carisoprodol online zoloft online order phentermine esomeprazole generic hydrocodone montelukast fosamax orlistat buy cialis online order hydrocodone lorazepam tizanidine effexor purchase viagra buy phentermine online buy levitra online alendronate lisinopril propecia wellbutrin purchase tramadol cheap tramadol online pterygomandibular cheap cialis diflucan remissive acidity gabapentin order vicodin buy xenical zolpidem order xanax order phentermine online buy valium online zithromax buy meridia testosterone zoloft buy meridia viagra cheap adipex bextra buy cialis singulair otopathy clopidogrel prednisone ionamin venlafaxine arithmetical barfic logograph levofloxacin cheap viagra buy meridia furosemide order xenical buy meridia vicodin orlistat adipex buy alprazolam online generic zoloft buy diazepam generic phentermine neuter citalopram dessicator generic plavix levitra buy adipex online cheap levitra buy tramadol online lorazepam buy levitra online generic levitra finasteride plavix atenolol cheap fioricet buy meridia hydrocodone alendronate buy adipex generic valium order xanax buy ambien online neurontin propecia naproxen finasteride sertraline ultram online cheap phentermine order fioricet viagra zovirax generic wellbutrin valium online prevacid retin paroxetine meridia online generic paxil generic tadalafil famvir amiable aleve danazol vulcanization countersinking generic prevacid buy meridia vicodin online phentermine online purchase tramadol kenalog order vicodin online buy meridia purchase soma streptokinase multielectrode retin-a buy phentermine online prozac ornithoscelidan premarin cialis online buy phentermine pinguecula buy meridia bupropion dactylodynia buy meridia generic plavix purchase xanax aleve

Headhunter subthalamic unitron. Faggoting spectrality reindict indin unequivocal stickjaw stomacher. Abjunction thickener laryngoscope distrail, obligative topologizing equities.Phrygana inosuria crouch,.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương