Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-cp. TÊN doanh nghiệP/TỔ chứCtải về 0.49 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.49 Mb.
1   2   3   4   5

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI QUÝ........../6 THÁNG ĐẦU NĂM………/NĂM………

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…………..

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/chủ đầu tư: .................................................................................................................................................................................................................................

2. Địa chỉ: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Điện thoại: .............................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ..................................................................................................................................................................................................................................

5. Cơ quan cấp: ....................................................................... Ngày cấp: ...............................................................................................................................................................................

6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): .........................................................................................................................................................................................................................................

7. Tổng số lao động (bao gồm người lao động nước ngoài và lao động Việt Nam): ................................................................................................................................................................

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài quý ...................., 6 tháng đầu năm...................hoặc năm............................................ như sau:Số TT

Họ và tên

Giới tính

Quốc tịch

Hộ chiếu

Vị trí công việc

Cấp GPLĐ

Mức lương trung bình (triệu đồng)

Nam

Nữ

Châu Á

Châu Âu

Châu Mỹ

Châu Phi

Châu Đại Dương

Số hộ chiếu

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Nhà quản lý


Giám đốc điều hành


Chuyên gia


Lao động kỹ thuật

Khác

Cấp GPLĐ

Cấp lại GPLĐ

Không đủ điều kiện cấp, cấp lại GPLĐ

Không thuộc diện cấp GPLĐ

Đã nộp hồ sơ nhưng chưa được Cấp GPLĐ, Cấp lại GPLĐ hoặc xác nhận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)


Tổng

Nơi nhận:

- Như trên:- Lưu đơn vị


ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC/CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương