Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-cp. TÊN doanh nghiệP/TỔ chứCtải về 0.49 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.49 Mb.
1   2   3   4   5

Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày.....tháng.....năm.....line 3


SỔ THEO DÕI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI


S

T

T

Ngày tháng năm ghi sổ

Họ tên

Năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu

Vị trí công việc


Hình thức làm việc

Giấy phép lao động

Trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Nam

Nữ

Số hộ chiếu

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Cấp giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Không đủ điều kiện

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Cấp lại lần thứ

Không đủ điều kiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

12...Tổng


Mẫu số 13: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ....

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Số: /LĐTBXH-TBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày.....tháng.....năm.....line 3


THÔNG BÁO TÌNH HÌNH CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THÁNG... NĂM...
Kính gửi: Công an tỉnh, thành phố................


Số TT

Họ tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Số hộ chiếu

Vị trí công việc

Địa điểm làm việc


Giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động

Nam

Nữ

Số giấy phép lao động

Ngày bắt đầu làm việc

Ngày kết thúc làm việc

Số giấy phép lao động

Ngày kết thúc làm việc

Ngày kết thúc làm việc

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

TổngNơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Sở LĐTBXH.


GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ....

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Số: /LĐTBXH-BCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày.....tháng.....năm.....line 3
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương