KẾ hoạch tổ chứC ĐẠi hội chi đOÀn khoa y dưỢC, ĐẠi học quốc gia hà NỘi lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2014tải về 19.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích19.42 Kb.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN KHOA Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2012 – 2014

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 19 tháng 09 năm 2012.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng 901 – Nhà điều hành ĐHQGHN

3. Số lượng đại biểu triệu tập: 14 đại biểu

4. Tiến độ chuẩn bị Đại hội:

4.1. Từ ngày 10/8 đến 27/8/2012

- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội, báo cáo Chi ủy Khoa Y Dược và Đoàn ĐHQG Hà Nội.

- Dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2012 – 2014; Báo cáo Chi ủy Khoa Y Dược và Đoàn ĐHQG Hà Nội.

- Báo cáo kiểm điểm của Chi đoàn Khoa Y Dược giai đoạn lâm thời.

- Đề án xây dựng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012– 2014.

4.2. Từ ngày 27/8 đến 5/9/2012:

Chi đoàn báo cáo Chi ủy, Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN về nhân sự chủ chốt tham gia Ban Chấp hành Chi đoàn Khoa Y Dược I, nhiệm kỳ 2012 – 2014 và nội dung các văn bản trên.

4.3. Từ ngày 5/9 đến 10/9/2012:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội.

- Dựa trên những ý kiến góp ý của Chi ủy Khoa Y Dược và Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN, Chi đoàn tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo chính trị và các văn kiện khác.

- Chi đoàn Khoa Y Dược ĐHQGHN hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị cho Đại hội và xây dựng kịch bản Đại hội.

- Triệu tập đại biểu.

- Gửi giấy mời khách mời.

- Hoàn thiện các văn bản chuẩn bị cho đại hội.

4.4. Ngày 12/9/2012: Tổ chức duyệt Đại hội Chi đoàn Khoa Y Dược lần thứ I (nhiệm kỳ 2012 – 2014), với thành phần tham gia

- Đại diện Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Đại diện cấp ủy Khoa Y Dược, ĐHQGHN;

- Chi đoàn Khoa Y Dược.

4.5. Ngày 19/9/2012:

Tổ chức Đại hội Chi đoàn Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ I (nhiệm kỳ 2012-2014)

5. Ban Tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ I và các Tiểu ban:

5.1. Ban Tổ chức.

- Đ/c Nguyễn Thành Trung - Bí thư Chi đoàn Trưởng ban

- Đ/c Hoàng Thị Hà Anh - Đoàn viên Ủy viên

- Đ/c Trần Huyền Trang - Đoàn viên Ủy viên

- Đ/c Vũ Đức Lợi - Đoàn viên Ủy viên

- Đ/c Phạm Hằng Nga - Đoàn viên Ủy viên

5.2. Các Tiểu ban

5.2.1. Tiểu ban Nội dung

- Đ/c Nguyễn Thành Trung - Bí thư Chi đoàn - Trưởng Tiểu ban

- Đ/c Hoàng Thị Hà Anh - Đoàn viên - Phó Trưởng Tiểu ban

- Đ/c Trần Huyền Trang - Đoàn viên - Ủy viên

- Đ/c Đỗ Tuấn Anh - Đoàn viên - Ủy viên

- Đ/c Đỗ Thành Trung - Đoàn viên - Ủy viên5.2.2. Tiểu ban Tuyên truyền

- Đ/c Vũ Đức Lợi - Đoàn viên - Trưởng Tiểu ban

- Đ/c Trần Huyền Trang - Đoàn viên - Phó Trưởng Tiểu ban

- Đ/c Vũ Thị Thơm - Đoàn viên - Ủy viên

- Đ/c Lê Anh Tuấn - Đoàn viên - Ủy viên

- Đ/c Nhữ Thu Hòa - Đoàn viên - Ủy viên5.2.3. Tiểu ban Hậu cần

- Đ/c Phan Thị Phương Hoa - Đoàn viên - Trưởng ban

- Đ/c Phạm Hằng Nga - Đoàn viên - Phó Trưởng Tiểu ban

- Đ/c Đỗ Thành Trung - Đoàn viên - Ủy viên

- Đ/c Nhữ Thu Hòa - Đoàn viên - Ủy viên

- Đ/c Lê Anh Tuấn - Đoàn viên - Ủy viên

6. Trách nhiệm của các tiểu ban:

6.1. Tiểu ban Nội dung:

- Xây dựng Dự thảo Báo cáo Đại hội Chi đoàn lần thứ I;

- Tổng hợp ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Báo cáo;

- Chương trình Đại hội, diễn văn khai mạc, bế mạc;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Khoa Y Dược lần thứ I;

- Báo cáo kiểm điểm của Chi đoàn, giai đoạn lâm thời .6.2. Tiểu ban Tuyên truyền:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền (trước, trong và sau đại hội);

- Chuẩn bị Hội trường, phù hiệu cho khách mời và đại biểu.

6.3. Tiểu ban Hậu cần:

- Lập dự trù kinh phí, quản lý thu-chi, quyết toán;

- Chuẩn bị tài liệu;

- Chế độ đại biểu.
DUYỆT LÃNH ĐẠO KHOA

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

BÍ THƯ ĐOÀN TNNguyễn Thành Trung

: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương