Ctcp vận tải hành khách Thanh Xuân BẢn công bố thông tintải về 0.78 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6

CTCP Vận tải hành khách Thanh Xuân BẢN CÔNG BỐ THÔNG TINRectangle 3
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THANH XUÂN

Trụ sở chính: 25 Đường Lê Văn Thiêm, phuờng Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà NộiĐiện thoại: (84-4) 3558 6530 Fax: (84-4) 3558 6533 – 3558 5238


BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Rectangle 2Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban tổ chức đấu giá bán phần của Công ty cổ phần Đầu tư Vinamotor tại Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản Công Bố thông tin này trước khi quyết định đăng ký tham gia đấu giá. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ hiện có của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

ĐƠN VỊ BÁN CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMOTOR (CIV)

Trụ sở: 35B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Văn phòng: 106 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3858 1068 - Fax: (84-4) 3558 3766

Website: www.vinamotorinvest.com


ĐƠN VỊ CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC CHÀO BÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THANH XUÂN

Trụ sở: 25 Đường Lê Văn Thiêm, phuờng Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3558 6530

Fax: (84-4) 3558 6533 – 3558 5238

TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BÁN ĐẤU GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Trụ sở: Số 02 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3933 4666

Fax: (84-4) 3933 4997

MỤC LỤC

I.CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 5

II.CÁC KHÁI NIỆM VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT 7

III.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 10

IV.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 11

1.Rủi ro về kinh tế 11

2.Rủi ro đặc thù ngành 13

3.Rủi ro về cơ chế, chính sách, pháp luật 13

4.Rủi ro từ đợt chào bán 14

5.Rủi ro khác 14

V.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC CHÀO BÁN 14

1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 14

1.1.Giới thiệu về công ty 14

1.2.Quá trình hình thành và phát triển 15

2.Sơ đồ tổ chức của Công ty 15

3.Cơ cấu bộ máy quản lý 16

4.Danh sách các cổ đông lớn; Cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 16

4.1Danh sách các cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tính đến hết ngày 30/06/2013 16

4.2Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 18

4.3Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 30/06/2013 18

5.Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân, những công ty mà Công ty cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân: 19

V.1.Danh sách công ty mẹ của Công ty cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân hoặc công ty nắm quyền kiểm kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân: 19

V.2.Danh sách các công ty con của Công ty cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân hoặc những công ty mà Công ty cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: 19

6.Hoạt động kinh doanh 19

6.1Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm 20

6.2Nguyên vật liệu đầu vào, giá vốn hàng bán và tổngchi phí hoạt động của Công ty 23

6.3Trình độ công nghệ 26

6.4 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 26

6.5 Hoạt động Marketing 26

6.6 Nhãn hiệu thương mại. đăng ký phát minh sáng chế 26

7.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 26

7.1Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 2011 và 2012 26

7.2Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 27

8.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 28

8.1Vị thế của Công ty trong ngành 28

8.2Triển vọng phát triển của ngành 29

9.Chính sách đối với người lao động 29

9.1Số lượng người lao động trong công ty 29

9.2Chính sách đối với người lao động 30

10.Chính sách cổ tức 30

11.Tình hình tài chính 31

11.1Khấu hao tài sản cố định 31

11.2Thanh toán các khoản nợ đến hạn 31

11.3Các khoản phải nộp theo luật định 31

11.4Trích lập các quỹ theo luật định 31

11.5­­­­Tổng dư nợ 32

11.6Tình hình phải thu 33

11.7Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 33

11.8Tình hình tài sản 34

11.9Tình hình sử dụng đất đai 34

12. Hội đồng Quản trị. Ban Giám đốc. Ban Kiểm soát. Kế toán trưởng 35

12.1Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 35

12.2Ban kiểm soát 38

12.3Ban giám đốc 40

12.4Kế toán trưởng 41

13.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 41

14.Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức bán đấu giá 41

15.Các thông tin. các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phần chào bán 42

VI.THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN CỔ PHẦN 43

1.Những thông tin cơ bản về đợt bán cổ phần 43

2.Mục đích chào bán 44

3.Địa điểm Công bố thông tin 44

4.Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt cọc, nộp phiếu tham dự đấu giá và tổ chức bán cổ phần 45

4.1Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc 45

4.2Bỏ phiếu tham dự đấu giá 45

4.3Tổ chức bán đấu giá cổ phần 45

5.Thanh toán tiền mua cổ phần 45

6.Các quy định khác 45

VII.THAY CHO LỜI KẾT 46

VIII.PHỤ LỤC 46THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Tên đơn vị bán cổ phần

:

Công ty cổ phần Đầu Tư Vinamotor

Tên đơn vị có cổ phần được chào bán

:

Công ty cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân

Cổ phần được chào bán

:

Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân

Loại cổ phần

:

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá một cổ phần

:

10.000 đồng/cổ phần

Tổng số cổ phần được chào bán

:

408.003 cổ phần (Bốn trăm lẻ tám ngàn lẻ ba cổ phần) tuơng đương 54,968% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của đơn vị có cổ phần được chào bán.

Giá khởi điểm

:

50.000 đồng/cổ phần

Hình thức chào bán

:

Bán trọn lô toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Vinamotor tại Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân thông qua đấu giá công khai

Đối tượng tham gia

:

Tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần

Khối lượng đặt

:

Toàn bộ khối lượng chào bán (đấu giá trọn lô)

Bước giá

:

100 VNĐ

Mức giá trong đấu giá

:

Mỗi nhà đầu tư được đăng ký 01 (một) mức giá không thấp hơn giá khởi điểm cho toàn bộ khối lượng đặt mua

Phương thức thanh toán

:

tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Tổ chức bán đấu giá

Địa điểm đấu giá

:

Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha- Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương