CÔng ty cổ phần chứng khoán alpha số: 23/2013/QĐ-apsctải về 139.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích139.78 Kb.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
Số:23/2013/QĐ-APSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Vinamotor tại Công ty Cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 • Căn cứ Nghị quyết số 532/NQ-HĐQT-CIV ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Vinamortor;

 • Căn cứ Nghị quyết số 597/NQ-HĐQT-CIV ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Vinamortor thông qua Tờ trình số 590/TT-CIV ngày 27 tháng 8 năm 2013 v/v đề xuất phương án thoái vốn tại Công ty CP VTHK Thanh Xuân của Công ty Cổ phần Đầu tư Vinamotor;

 • Căn cứ Công văn số 1047/TCCB-LĐ của Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam ngày 11 tháng 11 năm 2013;

 • Căn cứ Nghị quyết số 782/NQ-HĐQT-CIV ngày 19 tháng 11 năm 2013;

 • Căn cứ Nghị quyết số 803/NQ-HĐQT-CIV ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Vinamotor;

 • Căn cứ hợp đồng kinh tế số 70/2013/TVDN/APSC-CIV ngày 05/09/2013 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha với Công ty Cổ phần đầu tư Vinamotor;

 • Căn cứ vào các văn bản pháp luật có liên quan khác.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần đầu tư Vinamotor tại Công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha quyết định theo sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Đầu tư Vinamotor.

Điều 3: Các Phòng ban, Bộ phận, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha, Công ty cổ phần đầu tư Vinamotor và Công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN ALPHA

 • Như Điều 3;

 • Lưu hành chính.

(đã ký)


NGUYỄN QUỐC HÙNG


QUY CHẾ

Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần đầu tư Vinamotor tại Công ty Cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân

(Ban hành kèm theo Quyết định số Số: 23/2013/QĐ-APSC ngày 12 tháng 12 năm 2013

của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Alpha)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
  1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức, thực hiện bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần đầu tư Vinamotor tại Công ty Cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân được thực hiện tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.
  1. Giải thích từ ngữ


Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Bán đấu giá cổ phần là việc bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư Vinamotor tại Công ty Cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.

 2. Nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

 3. Đơn vị bán cổ phần là Công ty Cổ phần đầu tư Vinamotor (CIV).

 4. Cổ phần được chào bán là cổ phần của Công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân.

 5. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.

 6. Giá đấu là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.

 7. Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá: 10.000 đồng.

 8. Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Công ty Cổ phần đầu tư Vinamotor quyết định là 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/cổ phần

 9. Tiền đặt cọc là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá.

 10. Tổ chức bán đấu giáCông ty cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC).

 11. Ban tổ chức đấu giá là tổ chức do Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.

 12. Nhà đầu tư từ chối mua cổ phần là trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá theo kết quả đấu giá nhưng không nộp tiền mua cổ phần đúng thời hạn theo quy định tại Điều 17 Quy chế đấu giá này.

 13. Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia.

 14. Hội đồng bán đấu giá cổ phần là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Alpha, đại diện Công ty cổ phần đầu tư Vinamotor, đại diện Công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại điện Tổ chức bán đấu giá cổ phần, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

 15. Ngày kết thúc cuộc đấu giá là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá.

 16. Ngày kết thúc việc bán cổ phần là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức bán đấu giá cổ phần.

 17. Nhập lệnh tại Công ty cổ phần chứng khoán Alpha là việc nhập các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ


 1. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty cổ phần đầu tư vinamotor (CIV)

 1. Mở 01 (một) tài khoản phong tỏa, Tài khoản phong tỏa là tài khoản riêng biệt tại một ngân hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu từ bán cổ phần. Tài khoản phong tỏa sẽ được ngân hàng giải tỏa khi ngân hàng nhận được văn bản xác nhận việc CIV nhận được đầy đủ tiền mua cổ phần trúng đấu giá của nhà đầu tư và Nhà đầu tư trúng đấu giá nhận được giấy chứng nhận sở hữu cổ phần từ CIV.

 2. Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Bản công bố thông tin liên quan đến cổ phần được chào bán theo đúng quy định.

 3. Quyết định giá khởi điểm, phê duyệt Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các mẫu biểu liên quan .

 4. Thông báo công khai tại trụ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi Đơn vị bán phần vốn có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc theo đúng quy định. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư đăng tải trên trang thông tin điện tử của CIV bao gồm các nội dung sau:

 • Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;

 • Quyết định bán phần vốn của cơ quan có thẩm quyền;

 • Các thông tin về Cổ phần được chào bán theo quy định của pháp luật;

 • Đơn đăng ký tham dự đấu giá theo quy định;

 • Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định (nếu có).

3.5. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần.

3.6. Tổng hợp, báo cáo về tình hình và kết quả bán đấu giá cổ phần gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bán phần vốn.

3.7. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá

Điều 4: Trách nhiệm của Công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân

4.1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho CIV và Tổ chức bán đấu giá cổ phần để xây dựng Bản công bố thông tin trước khi bán cổ phần, và chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu, thông tin cung cấp cho CIV và Tổ chức bán đấu giá.

4.2. Thông báo công khai tại trụ sở về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc theo đúng quy định bao gồm các nội dung sau:


 • Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;

 • Quyết định bán phần vốn của cơ quan có thẩm quyền;

 • Các thông tin về Cổ phần được chào bán theo quy định của pháp luật;

 • Đơn đăng ký tham dự đấu giá theo quy định;

 • Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định (nếu có).

4.3. Phối hợp và hỗ trợ CIV và Tổ chức bán đấu giá trong suốt thời gian thực hiện việc bán cổ phần.

4.4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần.

4.5. Thực hiện các công việc khác theo quy định để hoàn thành việc bán cổ phần.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha  1. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư Vinamotor và Công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để soạn thảo và hoàn thiện bản công bố thông tin và các tài liệu có liên quan đến cuộc bán đấu giá theo quy định.

  2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo sự phê duyệt của Công ty Cổ phần Đầu tư Vinamortor.

  3. Lựa chọn phương thức nhập lệnh: Nhập lệnh trực tiếp tại trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Alpha.

  4. Thông báo công khai tại trụ sở về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức bán đấu giá cổ phần bao gồm các nội dung sau:

 • Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;

 • Quyết định bán phần vốn của cơ quan có thẩm quyền;

 • Các thông tin về Cổ phần được chào bán theo quy định của pháp luật;

 • Đơn đăng ký tham dự đấu giá theo quy định;

 • Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định (nếu có).

  1. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại khoản 10.2 Điều 10 của Quy chế này.

  2. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư.

  3. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

  4. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

  5. Tại thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá, Tổ chức bán đấu giá công bố những thông tin chủ yếu như:

 • Thông tin cơ bản về cổ phần được chào bán, như: vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;

 • Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc;

 • Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá;

 • Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.

  1. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

  2. Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, CIV lập và đồng ý ký vào Biên bản xác định kết quả đấu giá.

  3. Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, CIV và Tổ chức bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.

  4. Gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư tham gia đấu giá.

  5. Tổ chức bán đấu giá cổ phần chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá đã vi phạm Quy chế đấu giá vào tài khoản phong tỏa của CIV để xử lý theo quy định.

  6. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản phong tỏa của CIV trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

  7. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho CIV trong vòng 03 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

  8. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

Điều 6: Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

6.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.

6.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.

6.3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

6.4. Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện CIV và Công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 7: Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá


7.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Tổ chức bán đấu giá và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức).

7.2. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 196/2011/TT-BTC.

7.3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức bán đấu giá cổ phần tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày đấu giá.

7.4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

7.5. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

Điều 8: Công bố thông tin

  1. Tổ chức bán đấu giá cổ phần phối hợp với CIV và Công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân công bố thông tin về việc bán đấu giá theo quy định tại khoản 3.4 Điều 3, 4.2 Điều 4 và 5.4 Điều 5 Quy chế này.


Tổ chức bán đấu giá cổ phần, CIV và Công ty Cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng quy định.
  1. Thông tin cụ thể về đợt đấu giá được công bố tại:


 • Công ty cổ phần đầu tư Vinamotor

Địa chỉ: 35B Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội

Website: www.vinamotorinvest.com • Công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân

Địa chỉ: 25 Đường Lê Văn Thiêm –Thanh Xuân – Hà Nội

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Địa chỉ: 2 Phạm Ngũ Lão – P. Phan Chu Trinh – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội

Website: www.apsc.vn

Điều 9: Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan


9.1. Đối tượng được tham gia đấu giá là những nhà đầu tư thỏa mãn quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, cụ thể:

 • Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này;

 • Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua;

9.2. Những đối tượng sau đây không được tham gia mua cổ phần:

- Cán bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Vinamotor có liên quan đến việc bán đấu giá phần của Công ty cổ phần Đầu tư Vinamotor tại Công ty cổ phần Vận tải Hành khách Thanh Xuân và người liên quan của họ theo quy định tại Luật chứng khoán.

- Cá nhân và tổ chức tài chính trung gian thực hiện định giá hoặc bán giá cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Vinamotor tại Công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân và người liên quan của họ theo quy định tại Luật chứng khoán.

Điều 10: Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc


  1. Nhà đầu tư trực tiếp nhận Đơn đăng ký mua cổ phần hoặc in từ website của Tổ chức bán đấu giá.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Địa chỉ: 2 Phạm Ngũ Lão – P. Phan Chu Trinh – Q. Hoàn Kiếm – Hà NộiWebsite: www.apsc.vn

  1. Nộp Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia mua cổ phần và nộp tại Trụ sở của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha - Địa chỉ: 2 Phạm Ngũ Lão – P. Phan Chu Trinh – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội kèm theo xuất trình:

 • Đối với cá nhân trong nước:

    • CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm theo quy chế này.

    • Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;

 • Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân, còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó;

 • Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với các cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

  1. Nộp tiền đặt cọc

 • Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

 • Hình thức nộp tiền cọc bằng tiền mặt: Được nộp tại trụ sở của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha- Địa chỉ: 2 Phạm Ngũ Lão – P. Phan Chu Trinh – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội. Khi đến nhà đầu tư liên hệ với chị Vũ Thúy Anh – Kế toán trưởng, số điện thoại 0982465676, để được hướng dẫn cụ thể.

 • Hình thức nộp tiền cọc bằng chuyển khoản: Tiền chuyển khoản nộp vào tài khoản phong toả của Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha:

 • Tên tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Alpha

 • Số tài khoản: 12210000364795

 • Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

 • Nội dung: Chuyển tiền đặt cọc đấu giá < Số lượng cổ phần> cổ phần Của Công ty Cổ phần đầu tư Vinamotor tại Công ty Cổ phần VTHK Thanh Xuân cho –[Tên Nhà đầu tư ] – [số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD]

 • Phí chuyển khoản do nhà đầu tư chịu.

 • Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

  1. Thời gian nộp tiền đặt cọc và đăng ký mua cổ phần từ 08 giờ 30 ngày 30/12/2013 đến 15 giờ ngày 06/01/2014. Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và đặt cọc, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá cổ phần.

  2. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức bán đấu giá cổ phần.

Điều 11: Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

  1. Nhà đầu tư tự điền mức giá đấu vào Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

 • Phiếu do Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha cung cấp; có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua đúng bằng mức đăng ký; và có chữ ký của nhà đầu tư. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì kín do Tổ chức đấu giá cung cấp có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì.

 • Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Alpha từ 8h30 ngày 30/12/2013 đến 15h ngày 15/01/2014.

 • Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến Công ty cổ phần chứng khoán Alpha từ 8h30 ngày 30/12/2013 đến 15h ngày 15/01/2014.

 • Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Công ty cổ phần chứng khoán Alpha ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

  1. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu Công ty cổ phần chứng khoán Alpha đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

  2. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán Alpha cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

Điều 12: Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

  1. Địa điểm tổ chức đấu giá là tại trụ sở:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Địa chỉ: 2 Phạm Ngũ Lão - P. Phan Chu Trinh - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội  1. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h ngày 16 tháng 01 năm 2014

Điều 13: Các quy định liên quan đến việc đấu giá

CIV phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá xác định: • Tổng số lượng cổ phần chào bán: 408.003 cổ phần

 • Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần

 • Giá khởi điểm: 50.000 (năm mươi nghìn đồng) đồng/cổ phần

 • Bước giá: 100 đồng

 • Mức giá đặt mua: 01 (một) mức giá

 • Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ 408.003 cổ phần (bằng số cổ phần chào bán), áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

 • Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 01 (một) mức giá đặt mua.

Điều 14: Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức bán đấu giá cổ phần sẽ kiểm tra và xác định rõ: • Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;

 • Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá và cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Điều 15: Thực hiện đấu giá

  1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

 • Thông tin về cổ phần được bán đấu giá, số lượng cổ phần bán đấu giá, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.

 • Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.

 • Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

  1. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Công ty cổ phần chứng khoán Alpha nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần.

  1. Xác định kết quả đấu giá

 • Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc giá đặt mua từ cao xuống thấp nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu cao nhất trong số các giá đấu hợp lệ của các nhà đầu tư.

 • Trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư trở lên có cùng mức giá đấu cao nhất, Hội đồng đấu giá sẽ tổ chức cuộc đấu giá tiếp theo giữa các nhà đầu tư này với mức giá khởi điểm bằng mức giá trúng đấu giá cao nhất của đợt đầu giá trước. Nhà đầu tư nào từ chối không tham gia cuộc đấu giá tiếp theo sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc. Cuộc đấu giá tiếp theo phải được tổ chức chậm nhất 20 ngày làm việc kể từ khi cuộc đấu giá thứ nhất được tiến hành, Hội đồng đấu giá cổ phần sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các nhà đầu tư bằng văn bản. Trong trường hợp việc đấu giá tiếp theo vẫn không xác định được 01 nhà đầu tư có mức giá cao nhất thì Hội đồng đấu giá sẽ sử dụng hình thức bốc thăm để tìm ra nhà đầu tư trúng đấu giá. Trong thời gian chờ để xác định được nhà đầu tư trúng đấu giá, các nhà đầu tư có cùng mức đấu giá cao nhất trong đợt đấu giá đầu tiên sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc. Các nhà đầu tư này chỉ được nhận lại tiền đặt cọc nếu được xác định là không trúng đấu giá và có tham gia bỏ phiếu hợp lệ tại cuộc đấu giá tiếp theo.

 • Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của đại diện Tổ chức bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện CIV và Công ty cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân.

Điều 16: Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư


Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Công ty cổ phần chứng khoán Alpha trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trong trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại Công ty cổ phần chứng khoán Alpha, công ty sẽ gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 02 (hai) kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

Điều 17: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần


  1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn từ 8h30 ngày 17/01/2014 đến 15h ngày 22/01/2014.

  2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Tổ chức bán đấu giá. Tổ chức bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản phong tỏa của CIV sau 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

Điều 18: Xử lý các trường hợp vi phạm


  1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

 • Không nộp phiếu tham dự đấu giá;

 • Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại khoản 11.1 Điều 11 và Điều 13 và của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua, không ký vào Phiếu tham dự đấu giá;

 • Đăng ký nhưng không đặt mua, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc;

 • Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;

 • Phiếu ghi sai bước giá;

 • Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;

 • Không thanh toán tiền mua cổ phần trúng đầu giá theo kết quả đấu giá.

  1. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 18.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều 19: Xử lý trường hợp nhà đầu tư từ chối mua cổ phần

19.1. Trong trường hợp hết hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần nhưng nhà đầu tư trúng giá không nộp tiền mua theo quy định thì nhà đầu tư trả giá cao liền kề theo kết quả đấu giá đã được xác định có quyền được mua cổ phần tại mức giá mà mình đã đặt mua.

19.2. Trong trường hợp xảy ra tại khoản 19.1 Điều 19 Quy chế này, Tổ chức đấu giá sẽ thông báo cho CIV biết đồng thời gửi thông báo cho nhà đầu tư trả giá cáo liền kề biết về việc họ được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán tại mức giá mà mình đã đặt mua. Việc thông báo được thực hiện chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ khi hết hạn nộp tiền mua cổ phần mà nhà đầu tư trúng giá không nộp tiền mua.

19.3 Nhà đầu tư được quyền mua cổ phần do nhà đầu tư trúng giá từ chối mua cổ phần theo quy định tại khoản 19.1 Điều 19 Quy chế này phải xác nhận bằng văn bản về việc có thực hiện quyền mua cổ phần hay từ chối quyền mua này trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo từ Tổ chức đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư có xác nhận bằng văn bản đồng ý mua cổ phần, nhà đầu tư phải thanh toán đủ tổng giá trị cổ phần tại mức giá mà mình đã đặt mua cổ phần trong cuộc đấu giá được tổ chức vào ngày 16/01/2014 trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc tính từ khi nhận được thông báo từ Tổ chức đấu giá.

19.4 Trong trường hợp tại mức giá cao liền kề so mức giá trúng đấu giá có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng đặt mua thì nhà đầu tư nào có văn bản xác nhận việc mua đến Tổ chức đấu giá trước thì được quyền ưu tiên mua cổ phần. Thời gian để xác định là thời điểm Công ty cổ phần chứng khoán Alpha ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện (trong trường hợp nhà đầu tư chuyển văn bản xác nhận qua đường bưu điện).

19.5 Trong trường hợp nhà đầu tư được quyền mua cổ phần được đề cập tại Khoản 19.1 và khoản 19.3 Điều 19 Quy chế này không xác nhận bằng văn bản về việc thực hiện quyền mua hoặc không nộp tiền mua cổ phần theo quy định thì nhà đầu tư này được coi là đã từ chối quyền ưu tiên mua. Trong trường hợp này nhà đầu tư có mức giá cao liền kề tiếp theo sẽ có quyền được mua cổ phần tại mức giá mà mình đã đặt mua. Các quy định về việc thông báo của Tổ chức đấu giá; xác nhận mua cổ phần và nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư được quyền mua thực hiện tương tự như quy định tại Khoản 19.2, 19.3, 19.4 Điều 19 Quy chế này. Việc tìm nhà đầu tư có quyền mua cổ phần sẽ được thực hiện lặp lại các bước từ Khoản 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 Điều 19 Quy chế này cho đến khi tìm được nhà đầu tư mua cổ phần. Trong trường hợp với phương thức thực hiên như nêu trên không thể tìm được nhà đầu tư mua số cổ phần chào bán, Tổ chức bán đấu giá sẽ thông báo cho CIV biết để xử lý theo quy định.


Điều 20: Xử lý trường hợp bán đấu giá không thành công


Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức bán đấu giá cổ phần thông báo cho CIV về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 21: Xử lý tiền đặt cọc


 • Các nhà đầu tư tham gia đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì Tổ chức bán đấu giá sẽ thanh toán lại số tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư từ 8h30 ngày 17/01/2014 đến 15h ngày 22/01/2014

 • Đối với nhà đầu tư tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;

 • Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 18 Quy chế này được Tổ chức bán đấu giá chuyển về tài khoản phong tỏa của CIV để xử lý theo quy định.

Điều 22: Các quy định khác


Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Tổ chức bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do CIV cung cấp.

Điều 23: Hiệu lực thi hành


Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cty Cp đầu tư Vinamotor;

-Công ty Cp vận tải hành khách Thanh Xuân;

- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN ALPHA

(Đã ký)

NGUYỄN QUỐC HÙNGCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương