CÔng ty cổ phần chứng khoán alpha số 24/2013/QĐ-apsctải về 174.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích174.86 Kb.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Số 24/2013/QĐ-APSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng 12 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 • Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần được Chính phủ ban hành ngày 18/07/2011;

 • Căn cứ Thông tư 196/2011/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/12/2011

 • Căn cứ vào Quyết định số 1127/QĐ-BXD về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 thành công ty cổ phần được Bộ Xây dựng ban hành 04/11/2013;

 • Căn cứ hợp đồng kinh tế số 72/2013/TVDN/APSC-LICOGI20 ngày 03/12/2013 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha với Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20;

 • Căn cứ vào các văn bản pháp luật có liên quan khác.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha quyết định theo sự chấp thuận của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 hoặc cá nhân hay đơn vị được Ban chỉ đạo cổ phần hóa ủy quyền.

Điều 3: Các Phòng ban, Bộ phận, cá nhân có liên quan thuộc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20, Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha và Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN ALPHA

 • Như Điều 3;

 • Lưu hành chính.

(Đã ký)


Nguyễn Quốc Hùng

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI

CỦA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG – CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 (LICOGI 20)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-APSC ngày …/12/2013của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Alpha)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 (LICOGI20) được thực hiện tại Công ty cổ phần chứng khoán Alpha.

Điều 2. Giải thích từ ngữ


Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Công ty hoặc LICOGI20 hoặc Doanh nghiệp là Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 (LICOGI20);

 2. Bán đấu giá cổ phần là việc bán công khai cổ phần của Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 (LICOGI20) cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

 3. Nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

 4. Cơ quan quyết định cổ phần hoá là Bộ Xây dựng;

 5. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;

 6. Bước khối lượng là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;

 7. Giá đấu là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;

 8. Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá: 10.000 đồng;

 9. Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do cơ quan quyết định cổ phần hoá quyết định.

 10. Tiền đặt cọc là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;

 11. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần là Công ty cổ phần chứng khoán Alpha;

 12. Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;

 13. Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;

 14. Ban tổ chức đấu giá là tổ chức do Công ty cổ phần chứng khoán Alpha thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;

 15. Hội đồng đấu giá là tổ thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại điện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa, đại diện LICOGI20, đại diện CTCP Chứng khoán Alpha. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, thay mặt cho Hội đồng bán giá đấu cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền;

 16. Ngày kết thúc cuộc đấu giá là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá;

 17. Ngày kết thúc việc bán cổ phần là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần;

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa

 1. Gửi Công ty cổ phần chứng khoán Alpha các tài liệu liên quan đến cổ phần hóa và đơn đăng ký tổ chức bán đấu giá theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 Thông tư số 196/2011/TT-BTC và ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Công ty cổ phần chứng khoán Alpha.

 2. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định. Trường hợp Ban chỉ đạo cổ phần hóa uỷ quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin

  1. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá chậm nhất 20 ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp và tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:

 • Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;

 • Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và Phương án cổ phần hóa;

 • Thông tin liên quan đến doanh nghiệp cổ phần hóa theo Phụ lục số 02 Thông tư số 196/2011/TT-BTC;

 • Các thông tin có liên quan đến việc bán cổ phần (bao gồm cả thông tin về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, bán cổ phần cho người lao động, bán cổ phần cho tổ chức công đoàn, hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có));

 • Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần được xây dựng phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan;

 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo Phụ lục số 6a, 6b Thông tư số 196/2011/TT-BTC;

 • Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định;

  1. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

  2. Tổng hợp, báo cáo về tình hình và kết quả bán đấu giá cổ phần gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa;

  3. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

Điều 4.Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

  1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định

  2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.

  3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

  4. Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa và đại diện doanh nghiệp lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp

  1. Doanh nghiệp có trách nhiệm mở tài khoản phong tỏa. Tài khoản phong tỏa là tài khoản riêng biệt tại một ngân hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu từ bán cổ phần.

  2. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa về doanh nghiệp (bao gồm cả phương án cổ phần hóa, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần) trước khi bán cổ phần.

  3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần.

  4. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.

  5. Thông báo công khai tại doanh nghiệp, nơi bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trên toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày theo Phụ lục số 05 Thông tư số 196/2011/TT-BTC. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư tại trụ sở doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung sau:

 • Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;

 • Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và Phương án cổ phần hóa;

 • Thông tin liên quan đến doanh nghiệp cổ phần;

 • Các thông tin có liên quan đến việc bán cổ phần (bao gồm cả thông tin về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, bán cổ phần cho người lao động, bán cổ phần cho tổ chức công đoàn, hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có));

 • Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần được xây dựng phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan;

 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo Phụ lục số 6a, 6b Thông tư số 196/2011/TT-BTC;

 • Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.

Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu trên thực tế thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 6.Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá

  1. Yêu cầu Doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định

  2. Thống nhất với Doanh nghiệp bán đấu giá về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

  3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.

  4. Phối hợp với doanh nghiệp thực hiện công bố về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày theo Phụ lục số 05 Thông tư số 196/2011/TT-BTC. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần bao gồm các nội dung sau:

 • Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;

 • Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và Phương án cổ phần hóa;

 • Thông tin liên quan đến doanh nghiệp cổ phần;

 • Các thông tin có liên quan đến việc bán cổ phần (bao gồm cả thông tin về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, bán cổ phần cho người lao động, bán cổ phần cho tổ chức công đoàn, hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có));

 • Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần được xây dựng phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan;

 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo Phụ lục số 6a, 6b Thông tư số 196/2011/TT-BTC;

 • Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.

Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Ban chỉ đạo cổ phần hóa và doanh nghiệp cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

  1. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần.

  2. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức

  3. Tổ chức thực hiện việc đấu giá

  4. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định

  5. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa, đại diện doanh nghiệp và đại diện đơn vị tư vấn lập, đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

  6. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.

  7. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa để xử lý theo quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa.

  8. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư

  9. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

  10. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

Điều 7. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá


  1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) theo đúng mẫu đơn đăng ký của tổ chức đấu giá đã ban hành.

  2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của tổ chức đấu giá theo đúng thời hạn đã quy định trong Quy chế đấu giá này.

  3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

  4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

Điều 8. Công bố thông tin

 1. Thông tin về đợt đấu giá được công bố trên các phương tiện sau đây:


 • Ba (03) số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trên toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

 • Website: www.apsc.vn

 • Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do doanh nghiệp bán đấu giá cung cấp.
 1. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp cổ phần hoá và đợt đấu giá cũng được công bố tại:


 • Công ty cổ phần chứng khoán Alpha

Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG – CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 (LICOGI 20)

61E La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan


  1. Những đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

  • Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

  • Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này;

  • Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

  1. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần lần đầu:

 • Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa LICOGI20 (trừ các thành viên là đại diện của Công ty);

 • Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính và cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp; trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh;

 • Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá;

 • Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty và tổ hợp công ty mẹ - công ty con

Điều 10. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc


  1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

  2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm trước 15 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2013. Tiền đặt cọc bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

 • Hình thức nộp tiền cọc bằng tiền mặt: Được nộp tại trụ sở của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha- Địa chỉ: 2 Phạm Ngũ Lão – P. Phan Chu Trinh – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội. Khi đến nhà đầu tư liên hệ với chị Vũ Thúy Anh – Kế toán trưởng, số điện thoại 0982465676, để được hướng dẫn cụ thể.

 • Hình thức nộp tiền cọc bằng chuyển khoản: Tiền chuyển khoản nộp vào tài khoản phong toả của Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha:

 • Tên tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Alpha

 • Số tài khoản: 12210000364795

 • Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

 • Nội dung: Chuyển tiền đặt cọc đấu giá < Số lượng cổ phần> cổ phần của Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 (LICOGI20) cho –[Tên Nhà đầu tư ] – [số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD]

 • Phí chuyển khoản do nhà đầu tư chịu.

 • Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

  1. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

 • Đối với cá nhân trong nước:

 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền;

 • Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

 • Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.

 • Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

  1. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc

 • Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Từ 08 giờ 30 ngày 19 tháng 12 năm 2013 đến 15 giờ 00 ngày 31 tháng 12 năm 2014.

 • Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc tiền mua cổ phần:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)

Trụ sở: Số 2, Phạm Ngũ Lão, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: +84 4 933 4666 Fax: +84 4 933 4668

Website: www.apsc.vn Email: infor@apsc.vn • Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá.

10.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức đấu giá.

Điều 11. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

11.1. Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là: • Phiếu do Công ty cổ phần chứng khoán Alpha cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

 • Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau.

+ Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty cổ phần chứng khoán Alpha (Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội): Chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 06 tháng 01 năm 2014; hoặc,

+ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến Công ty cổ phần chứng khoán Alpha (Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội): Chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 06 tháng 01 năm 2014;

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm tổ chức đấu giá ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

11.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu đại lý đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

11.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị (nơi đăng ký tham dự đấu giá) cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

12.1. Địa điểm tổ chức đấu giáCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội12.2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 07 tháng 01 năm 2014

Điều 13. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

13.1. Ban chỉ đạo cổ phần hoá LICOGI20 phối hợp với Tổ chức bán đấu giá xác định:

-  Số lượng cổ phần đấu giá: 636.300 cổ phần

-  Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần

-  Giá khởi điểm: 10.100 (mười nghìn một trăm) đồng/cổ phần.

-  Bước giá: 100 (một trăm) đồng

-  Bước khối lượng: 100 (một trăm) cổ phần

-  Số mức giá đặt mua: 02 (hai) mức giá

- Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua của mỗi nhà đầu tư :

+ Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần, đăng ký theo bội số của 100 cổ phần (áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài);

+ Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa: 636.300 cổ phần (áp dụng chung cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài).

13.2 Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 02 (hai) mức giá đặt mua; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.Điều 14. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

14.1 Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;

- Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

14.2 Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Điều 15. Thực hiện đấu giá

15.1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

-  Tên doanh nghiệp cổ phần hóa, dự kiến vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.

- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.

-  Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

15.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần;

15.3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC như sau:


  • Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.

  • Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

Số cổ phần nhà đầu tư được mua

=

Số cổ phần

còn lại chào bánx

Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau

Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau

Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

15.4. Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hoá, đại diện Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 (LICOGI20) và CTCP Chứng khoán Alpha.

Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư


16.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

16.2 Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại tổ chức đấu giá vòng 05 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày 08/01/2014 đến ngày 14/01/2014). Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại tổ chức đấu giá, Công ty cổ phần chứng khoán Alpha có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Điều 17. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần


17.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Công ty cổ phần chứng khoán Alpha cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 09/01/2014 đến 15 giờ 00 phút ngày 16/01/2014

17.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 196/2011/TT-BTC.

17.3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Tổ chức bán đấu giá.


 • Hình thức nộp tiền bằng tiền mặt: Được nộp tại trụ sở của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha- Địa chỉ: 2 Phạm Ngũ Lão – P. Phan Chu Trinh – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội. Khi đến nhà đầu tư liên hệ với chị Vũ Thúy Anh – Kế toán trưởng, số điện thoại 0982465676, để được hướng dẫn cụ thể.

 • Hình thức nộp tiền bằng chuyển khoản: Tiền chuyển khoản nộp vào tài khoản phong toả của Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha:

 • Tên tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Alpha

 • Số tài khoản: 12210000364795

 • Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

 • Nội dung: Chuyển tiền mua cổ phần trúng đấu giá < Số lượng cổ phần> cổ phần của Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 (LICOGI20) cho –[Tên Nhà đầu tư ] – [số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD]

 • Phí chuyển khoản do nhà đầu tư chịu.

Tổ chức bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản phong tỏa của Đơn vị bán cổ phần sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm


18.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

-   Không nộp phiếu tham dự đấu giá;

-   Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 12.1 Điều 12 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;

-    Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;

-    Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;

-    Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;

-    Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;

-    Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

18.2. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều 19. Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán đấu giá, Công ty cổ phần chứng khoán Alpha thông báo cho Ban Chỉ đạo cổ phần hóa LICOGI20 để xử lý theo quy định.Điều 20. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định


Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc


21.1.  Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá

21.3. Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.

21.4.  Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Khoản 1 Điều 19 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa để xử lý theo quy định.

Điều 22. Các quy định khác


Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp.


Điều 23. Hiệu lực thi hành


Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Quốc Hùng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương