CỤc khảo thí VÀ kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dụCtải về 0.87 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Phụ lục 1: Mẫu quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá


TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG......................................

Số: /QĐ-….


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………..., ngày tháng năm 20..


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
GIÁM ĐỐC/HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …........................

- Căn cứ………………….

- Căn cứ Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

- Xét đề nghị của ………………….,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá trường ………………………….

gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá …………theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng …………………………………… và các thành viên của Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu ……………………..


GIÁM ĐỐC/HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)DANH SÁCH

Thành viên Hội đồng tự đánh giá

(Kèm theo Quyết định số …...ngày… tháng… năm…

của Hiệu trưởng Trường…………)

STT

Họ và tên

Chức danh,

chức vụ

Nhiệm vụ

1Chủ tịch HĐ

2Phó Chủ tịch HĐ

3Thư ký HĐ

4Uỷ viên HĐ

5Uỷ viên HĐ

6Uỷ viên HĐ

7Uỷ viên HĐ

8Uỷ viên HĐ

9Uỷ viên HĐ

10Uỷ viên HĐ

11Uỷ viên HĐ

(Danh sách gồm có...... người)


Phụ lục 2: Danh sách thành viên Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1
Trưởng đơn vị (bộ phận)

Đảm bảo chất lượngTrưởng Ban thư ký

2


3


4


DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

……………..


……………..Nhóm 2

……………..


……………..Nhóm 3

……………..


……………..……..

1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương