Ban thưỜng vụ Số: 02/kh – btv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 38.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích38.2 Kb.

HỘI LHPN TỈNH BẮC GIANG

BAN THƯỜNG VỤ


Số: 02/KH – BTVCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2015


KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp" năm 2015 của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang


Thực hiện Công văn số 127/HVPNVN của Học viện Phụ nữ Việt Nam ngày 19/12/2014 về việc rà soát thực hiện hoạt động Đề án 1891 năm 2014 và xác nhận vốn năm 2015, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015, cụ thể như sau:  1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2014

1. Công tác chỉ đạo

- Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo 10/10 huyện, thành Hội rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt và đưa chỉ tiêu cán bộ Hội chủ chốt cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh vào chỉ tiêu thi đua; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội hàng năm và đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội từ 2014-2017.

- Xây dựng tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác Phụ nữ tại tỉnh, huyện cho đội ngũ cán bộ Hội LHPN cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với trường Chính trị tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động theo Đề án tại tỉnh và chỉ đạo các huyện - thành Hội phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện - thành phố tổ chức bồi dưỡng công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở.

- Cử cán bộ Hội LHPN tỉnh, huyện – thành phố tham gia học lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác phụ nữ do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

- Phân công Ban Tổ chức cán bộ tham mưu, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam theo quy định.2. Kết quả thực hiện

Năm 2014, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ (chương trình 1 tháng) cho đội ngũ Chủ tịch Hội LHPN cơ sở đã có bằng trung cấp chuyên môn trở lên, 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ Hội cơ sở (3 ngày/lớp), 01 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác phụ nữ (5 ngày) cho cán bộ chi, tổ phụ nữ, cụ thể:a) Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ (chương trình 1 tháng)

- Lớp học từ 04/11-04/12/2014 tại Trường Chính trị tỉnh.

- Tổng số học viên của lớp 70 đồng chí, trong đó: 30 đồng chí là Chủ tịch Hội LHPN cơ sở (43%), 24 đồng chí là Phó chủ tịch Hội LHPN cơ sở (35%), 14 đồng chí là Ủy viên BTV, BCH, Chi hội trưởng phụ nữ (20%) và 02 đồng chí là cơ cấu ngành khác thuộc diện quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội LHPN cơ sở (0,2%).

- Kết quả học tập và rèn luyện của học viên:

+ 70/70 học viên xếp loại rèn luyện tốt.

+ Kết quả bài thu hoạch: 20 bài đạt điểm giỏi (29%), 35 bài đạt điểm khá (50%), 15 bài điểm trung bình khá (21%).

+ 70/70 học viên được cấp Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Hội.

b) Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ Hội cơ sở

- Số lớp: 02 lớp

- Thời gian học: 3 ngày/lớp tại Trường Chính trị tỉnh

- Tổng số học viên của 2 lớp: 230 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 230/230 xã, phường, thị trấn.c) Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác phụ nữ cho cán bộ chi, tổ phụ nữ

- Thời gian học: 05 ngày tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lạng Giang

- Tổng số học viên: 90 học viên là Chi hội trưởng phụ nữ

3. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

- Việc triển khai các hoạt động thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, đạt yêu cầu đề ra. Đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng phù hợp, đúng tiêu chuẩn, đủ số lượng.

- Về nội dung, chương trình bổ ích, thiết thực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong giai đoạn hiện nay; phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên tích cực, nhiệt tình, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học viên, giúp học viên vận dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công tác Hội.

- Về ý thức học tập, rèn luyện của học viên: Ngay khi khai giảng, các lớp bồi dưỡng đều xây dựng nội quy của lớp; đa số các học viên có ý thức, thái độ học tập tốt, tự giác tham gia thảo luận, làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 100% học viên tham gia các lớp tập huấn được viết bài thu hoạch đều đạt yêu cầu đề ra.

- Về kinh phí: được sử dụng đúng mục đích, quy định hiện hành, có hiệu quả đối với từng hoạt động.

- Công tác phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh, Học viện Phụ nữ Việt Nam và Trường Chính trị tỉnh được triển khai thường xuyên, chặt chẽ trong các hoạt động xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí, tổ chức tập huấn và giám sát lớp học. b) Hạn chế

- Do điều kiện vừa học, vừa làm, vừa phải hoàn thành công tác ở địa phương; một số học viên đang tham gia các lớp Trung cấp chính trị và các lớp đào tạo Đại học từ xa nên phần nào đã ảnh hưởng đến thời gian tham gia học tập của một số học viên.

- Một số học viên chưa là cán bộ chủ chốt, mới quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội LHPN cơ sở, còn hạn chế trong thực tiễn công tác Hội phụ nữ nên khó khăn cho giảng viên trong quá trình giảng dạy cũng như hướng dẫn thảo luận, trao đổi kinh nghiệm.II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2015

1. Tiếp tục xây dựng tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác phụ nữ tại tỉnh, huyện cho đội ngũ cán bộ Hội LHPN cơ sở.

2. Cử cán bộ Hội LHPN tỉnh, huyện – thành phố tham gia học lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác phụ nữ do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

3. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng:
TT

Các hoạt động trọng tâm

Số lớp

Số học viên

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Địa điểm tổ chức

Đơn vị phối hợpLớp Trung cấp công tác xã hội chuyên ngành công tác phụ nữ

01

70

Tháng 5/2015

Ngân sách TW hỗ trợ

Trường Chính trị tỉnh

Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trường Chính trị tỉnhLớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho đội ngũ cán bộ Hội LHPN cơ sở.

02

230

Tháng 7/2015

Ngân sách địa phương

Trường Chính trị tỉnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnhLớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho đội ngũ cán bộ Hội chi, tổ.

04

360

Quý I/2015

Ngân sách trung ương hỗ trợ

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế

Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế.

Trên đây là kết quả thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp giai đoạn 2013-2017" năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang.


Nơi nhận:

- Học viện Phụ nữ Việt Nam;

- Lưu: VP - TC.

Bản điện tử:

- Ban Tổ chức TW Hội LHPNViệt Nam

(bantochuctwhoi2009@yahoo.com.vn);

- Thường trực Tỉnh hội.
TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đỗ Thị Lệ


: sites -> default -> files -> vb hoatdonghoi
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
vb hoatdonghoi -> Ubnd tỉnh bắc giang bcđ thực hiệN ĐỀ Án theo qđ SỐ 343&704 CỦa thủ TƯỚng chính phủ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương