BỘ NÔng nghiệp và phát triểNtải về 13.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.09.2016
Kích13.14 Kb.


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN


Số: 77/2004/QĐ-BNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 03 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Danh mục Giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành.

Điều 2. Trong từng thời kỳ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ điều chỉnh, bổ sung Danh mục này nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh giống vật nuôi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Bá BổngDANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGÀNH(ban hành kèm theo Quyết định số 77/2004/QĐ-BNN ngày 31/12/2004

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Giống lợn

Các giống lợn ngoại thuần chủng: Yorkshire, Landrace, Duroc, Hampshire, Pietrain, PIC (L19, L95, L06, Lll, L64); SP-France Hybrid.2. Giống gia cầm: Từ cấp giống ông bà, bố mẹ trở lên:

2.1. Giống gà:

- Giống gà công nghiệp hướng thịt: Avian, Lohmann, AA (Arbor Acres), Hubbard, Cobb, Ross 308, ISA MPK, Hubbard Plex, ISA Color.

- Giống gà công nghiệp hướng trứng: Leghorn, Goldline 54, Brown Nick, Hyline, Lohmann Brown, Hisex Brown, ISA Brown, Babcock - 380.

- Giống gà chăn thả: Gà Kabir, ISA (gồm các dòng gà mầu), Sasso, Tam Hoàng (Jiangcun và 882), gà L­ương Phư­ợng (LV1, LV2, LV3), gà Ai Cập.

2.2. Giống vịt:

Vịt hướng thịt: Cherry Valley, CV. Super M.

Vịt hướng trứng: CV. Layer 2000, Khai Campbell.

2.8. Giống ngan: Giống ngan Pháp dòng R31, dòng R51 và dòng R71.

2.4. Giống ngỗng: Rheinland Hungari.

2.5. Giống chim bồ câu: Bồ câu Titan, Mimas (Pháp).

3. Giống bò

3.1. Giống bò sữa: Holstein Friesian, Jersey,3.2. Giống bò thịt: Red Sindhi, Sahiwal, Brahman, Droughtmaster.

4. Giống trâu: Trâu Murrah.

5. Giống dê: Saanen, Alpine, Jumna- pa ri, Barbari, Beetal, Boer.

6. Giống ngựa: Ngựa Carbardin, các giống ngựa đua và kéo xe.

7. Giống thỏ: Thỏ New Zealand, California, Hungari.

8. Giống ong: Ong Apis Menifera Ligustica.

9. Giống tằm: Giống tằm 01, 02, A1, A2, A, B, C, D.


www.mot.gov.vn


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương