Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 1685/ubnd-th cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 132.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích132.28 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

Số: 1685/UBND-THCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 09 tháng 5 năm 2014

V/v thực hiện Chiến lược phát

triển Thống kê Việt Nam.
Kính gửi: Các Sở, Ban, ngành tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg, ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Thực hiện Công văn số 602/BKHĐT-TCTK, ngày 09/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam.

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào Kế hoạch (đính kèm) đưa vào Kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị để tổ chức thực hiện.

Ngày 10 tháng 01 hàng năm trong giai đoạn thực hiện Chiến lược 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Cục Thống kê phối hợp với các Sở, Ban, ngành báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược, gửi về UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Bộ KH&ĐT(TCTK);

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);

- PCTTT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Quang

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TẠI QUẢNG NAM

(Kèm theo Công văn số 1685/CV-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam)


TT

Nội dung công việc

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp và tham mưu giúp việc

Thời gian thực hiện

Sản phẩm chính

1

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chiến lược

1.1

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược cấp tỉnh

UBND

tỉnh


Cục Thống kê

Tháng 5/2014

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược cấp tỉnh

1.2

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược và hướng dẫn khung theo dõi, đánh giá thực hiện chiến lược

-

Hội nghị do UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì ( 01 Hội nghị )

UBND

tỉnh


Cục Thống kê

2014

Đối tượng tham gia Hội nghị:

- Sở, Ban, ngành và các cơ quan địa phương;

- Các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh.


2

Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và điều phối các hoạt động thống kê

2.1

Đánh giá, bổ sung, sửa đổi Luật Thống kê và các văn bản dưới Luật
-

Góp ý, đánh giá, bổ sung, sửa đổi Luật Thống kê

UBND

tỉnh


Cục Thống kê và một số Sở, Ban, ngành liên quan

2014

- Văn bản góp ý (đã thực hiện)

-

Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phổ biến và tuyên truyền Luật Thống kê và các văn bản liên quan

UBND

tỉnh


Cục Thống kê

2014

- Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác Thống kê;

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến và tuyên truyền Luật Thống kê từ năm 2014 - 2020.2.2

Củng cố, hoàn thiện và đổi mới các tổ chức thống kê

-

Củng cố và hoàn thiện thống kê Sở, ngành ở địa phương, thống kê xã, phường

UBND

tỉnh


Sở Nội vụ;

Cục Thống kê2014-2015

Văn bản của UBND tỉnh về củng cố và hoàn thiện thống kê Sở, Ban, ngành ở địa phương, thống kê xã, phường

2.3

Xây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê

-

Góp ý Xây dựng Chính sách phổ biến thông tin thống kê

UBND

tỉnh


Các đơn vị thuộc Cục Thống kê

2012

Văn bản góp ý Chính sách phổ biến thông tin thống kê Việt Nam (đã thực hiện)

3

Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận và quy trình thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế

+

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế trong từng lĩnh vực thống kê

-

Góp ý việc lập Tài khoản vệ tinh Du lịch, Tài khoản môi trường và một số tài khoản khác

UBND

tỉnh


Cục Thống kê

2014-2020

Văn bản góp ý ( nếu có ) cập nhật và phổ biến phương pháp luận

-

Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận theo phiên bản mới của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế theo từng lĩnh vực thống kê chuyên ngành, thống kê tài chính

UBND

tỉnh


Cục Thống kê

2014-2020

Cập nhật và phổ biến phương pháp luận số liệu thống kê của từng lĩnh vực được TCTK biên soạn và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế

-

Nghiên cứu, cập nhật phương pháp luận điều tra chọn mẫu theo chuẩn quốc tế

UBND

tỉnh


Cục Thống kê

2014-2020

Văn bản góp ý ( nếu có ) cập nhật và phổ biến phương pháp luận

4

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê

4.1

Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

-

Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

UBND

tỉnh


Các đơn vị thuộc Cục Thống kê

2016-2020

Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã được cập nhật hàng năm từ năm 2016 - 2020 và góp ý văn bản bổ sung hoàn chỉnh HTCTTK

4.2

Rà soát, cập nhật hoàn thiện chương trình điều tra thống kê quốc gia, các cuộc điều tra của địa phương

-

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra thống kê của địa phương

UBND

tỉnh


Các Sở, Ban, ngành và Cục Thống kê

hàng năm

Phương án các cuộc điều tra, tổng điều tra được cải tiến theo hướng gọn nhẹ, chất lượng, hiệu quả

4.3

Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê

-

Cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

UBND

tỉnh


Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện và Cục Thống kê

2014, 2015, 2020

- Văn bản góp ý;

- Triển khai thực hiện;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cấp tỉnh, huyện, xã


-

Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở, ngành địa phương

UBND

tỉnh


Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện và Cục Thống kê

2015, 2020

- Văn bản góp ý;

- Triển khai thực hiện;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở, ngành địa phương


5

Đổi mới, hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê

5.1

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

UBND

tỉnh


Các Sở, Ban, ngành và Cục Thống kê

2014-2015

- Văn bản góp ý;

- Triển khai thực hiện;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp các báo cáo thống kê áp dụng đối với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố


5.2

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê trong các hệ thống chỉ tiêu thống kê đã ban hành

-

Xây dựng quy trình đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

UBND

tỉnh


Các Sở, Ban, ngành và Cục Thống kê

2014-2015

Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

-

Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

UBND

tỉnh


Các Sở, Ban, ngành và Cục Thống kê

2014-2015

Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

-

Xây dựng quy trình đối với các Chỉ tiêu thống kê (HTCTTK Bộ, Ngành )

UBND

tỉnh


Các Sở, Ban, ngành
- Văn bản góp ý

5.3

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, niên giám thống kê

-

Đối với Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, niên giám thống kê cấp tỉnh

UBND

tỉnh


Cục Thống kê

2012-2013

Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phổ biến số liệu thống kê kinh tế - xã hội, niên giám thống kê cấp tỉnh (đã thực hiện)

6

Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê

+

Triển khai các hoạt động phân tích và dự báo thống kê

-

Xác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến hành phân tích và dự báo ngắn hạn (Mỗi đơn vị phân tích và dự báo xác định các chỉ tiêu và lựa chọn phương pháp, xây dựng mô hình phân tích và dự báo ngắn hạn phục vụ quản lý điều hành của Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương)

UBND

tỉnh


Cục Thống kê và các Sở, Ban, ngành

hàng năm

Báo cáo phân tích và dự báo ngắn hạn được công bố

-

Xác định nội dung, phương pháp, công cụ phân tích và dự báo trung và dài hạn (Mỗi đơn vị phân tích và dự báo xác định các chỉ tiêu và lựa chọn phương pháp, xây dựng mô hình phân tích theo chu kỳ 3 năm, 5 năm và 10 năm)

UBND

tỉnh


Cục Thống kê và các Sở, Ban, ngành

Định kỳ

3 năm;


5 năm;

10 năm


Báo cáo phân tích và dự báo trung và dài hạn được công bố

7

Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê

7.1

Xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và Trung tâm dữ liệu thống kê quốc gia của Hệ thống thống kê tập trung

-

Cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

Bộ Kê hoạch và Đầu tư

( Tổng cục Thống kê)

UBND

tỉnh


( Cục Thống kê )

2014-2015

Cơ sở dữ liệu số liệu các chỉ tiêu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã được xây dựng và đưa vào sử dụng

7.2

Phát triển phần mềm ứng dụng trong thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích và dự báo, truyền đưa, lưu giữ và phổ biến thông tin thống kê

+

Xây dựng các chuẩn về thông tin thống kê, chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông áp dụng cho thống kê để thực hiện thống nhất và đồng bộ trong Hệ thống thống kê Nhà nước

Bộ Kê hoạch và Đầu tư

( Tổng cục Thống kê)

UBND

tỉnh


( Cục Thống kê )

2012-2013

- Văn bản góp ý (đã thực hiện)

+

Xây dựng, giám sát và đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước

Bộ Kê hoạch và Đầu tư

( Tổng cục Thống kê

UBND

tỉnh


( Cục Thống kê )

Hàng năm

- Văn bản góp ý (đã góp ý)

+

Đánh giá, bổ sung các hoạt động công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê Nhà nước

UBND

tỉnhCục Thống kê

Hàng năm

Báo cáo hàng năm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác thống kê tại địa phương

8

Phát triển nhân lực ngành Thống kê

-

Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác thống kê Sở, ngành địa phương; thống kê xã phường; thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

UBND

tỉnhSở Nội vụ , Cục Thống kê

2014-2015

Văn bản góp ý Quyết định pháp lý của cấp có thẩm quyền quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của thống kê sở, ngành địa phương, thống kê xã phường; thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

9

Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê

-

Bố trí nguồn vốn hợp pháp khác bổ sung thêm kinh phí cho hoạt động thống kê ở địa phương

UBND

tỉnhCục Thống kê và các Sở, Ban, ngành

Hàng năm

Có được các nguồn vốn hợp pháp khác cho các hoạt động thống kê ở địa phương

10

Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược

10.1

Biên soạn Tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chiến lược

UBND

tỉnh


Cục Thống kê

2015

- Văn bản góp ý; (đã thực hiện)

- Phổ biến, tài liệu10.2

Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược

-

Tổ chức theo dõi thường xuyên việc thực hiện Chiến lược

UBND

tỉnhCục Thống kê và các Sở, Ban, ngành liên quan

Hàng năm

- Hình thành hệ thống theo dõi thực hiện Chiến lược;

- Các báo cáo kết quả theo dõi thực hiện Chiến lược.-

Sơ kết, tổng kết thực hiện Chiến lược

UBND

tỉnhCục Thống kê và các Sở, Ban, ngành liên quan

2015; 2020

- Báo cáo sơ kết (2015), báo cáo tổng kết (2020) việc thực hiện Chiến lược tại địa phương

- Văn bản góp ý chiến lược TW

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương