Ủy ban nhân dân tỉnh hà giangtải về 37.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích37.23 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 183/KH-UBND

Hà Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 04/8/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI.

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây viết tắt là Quyết định số 1299/QĐ-TTg); Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg (Ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-BTP ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp).

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất nguyên tắc, quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo quy định, góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, tiết kiệm chi phí tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công, phục vụ tốt hoạt động quản lý nhà nước về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

- Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đối với việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung, tiến độ, chất lượng và hiệu quả việc liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được xác định tại Đề án.2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ triển khai thực hiện những nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, quán triệt các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và những yêu cầu đối với việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Công bố, niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, chính xác nội dung các thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhân dân biết, thực hiện.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến

- Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể nhân dân nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg, các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức phù hợp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ( sau đây gọi chung là UBND cấp huyện).

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

+ Tham dự tập huấn nghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức; triển khai, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của ngành Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp là đơn vị đầu mối phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10, tháng 11 năm 2014.

+ Niêm yết công khai nội dung, quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sau khi Thông tư liên tịch và các quy định pháp luật có liên quan của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được ban hành và có hiệu lực thi hành.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã); công an các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Công an cấp huyện); Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội cấp huyện); Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Công an cấp xã).

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2014.

3. Bố trí công chức và các điều kiện thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

+ Bố trí công chức đúng chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; bảo đảm thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; bố trí kinh phí bảo đảm cho việc nhận, chuyển giao hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2014.

+ Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phù hợp với điều kiện của địa phương, đúng quy định của pháp luật cho việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 và tháng 11 năm 2014.

4. Kiểm tra việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2014.5. Báo cáo về tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg

Báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg theo định kỳ 6 tháng, đột xuất và hàng năm.

- Cơ quan thực hiện: Định kỳ 6 tháng và hàng năm, các sở, ngành có liên quan; Công an cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện và UBND cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg.

- Thời gian thực hiện:

+ Công an cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện và UBND cấp xã gửi báo cáo về UBND cấp huyện trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hàng năm.

+ Các sở, ngành có liên quan; UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo từ Công an cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện và UBND cấp xã gửi báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 hàng năm.

Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg theo định kỳ 6 tháng, đột xuất và hàng năm.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu xây dựng báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm.

6. Sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2015.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành: Nội vụ, Y tế, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định; đề xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương tình hình và kết quả triển khai thực hiện theo quy định.2. Sở Y tế

Hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi do ngành quản lý; đồng thời chủ trì, phối hợp hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.3. Công an tỉnh

- Hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi do ngành quản lý; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

- Phối hợp thực hiện kiểm tra liên ngành việc triển khai liên thông các thủ tục hành chính theo quy định.4. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi do ngành quản lý; đồng thời chủ trì, phối hợp hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

- Phối hợp thực hiện kiểm tra liên ngành việc triển khai liên thông các thủ tục hành chính theo quy định.5. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đề xuất biện pháp, bảo đảm điều kiện để UBND cấp xã thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ở địa phương theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc triển khai liên thông các thủ tục hành chính theo quy định.

6. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí, sử dụng kinh phí, đảm bảo các điều kiện tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định.7. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Hà Giang, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có các hình thức tuyên truyền phù hợp để người dân biết, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính để Nhân dân biết, thực hiện các quyền và nghĩa vụ về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

8. UBND cấp huyện

- Phối hợp chỉ đạo UBND cấp xã, Công an cấp huyện, Công an cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện trong việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo quy định.

- Chỉ đạo UBND cấp xã bố trí công chức đầy đủ năng lực, trình độ nghiệp vụ làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn; tiếp nhận, xử lý hoặc đề xuất xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; kiểm tra, đề xuất, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổng hợp báo cáo của UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, thành phố để báo cáo UBND tỉnh theo quy định (Thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp).

- Bảo đảm kinh phí, các điều kiện để UBND cấp xã thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, thành phố để nhân dân biết, thực hiện các quyền và nghĩa vụ hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.9. UBND cấp xã

- Triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; bố trí công chức đủ năng lực, trình độ nghiệp vụ làm đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, lập biên nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo quy định.

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tiếp nhận, xử lý hoặc đề xuất xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; kiểm tra, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và nội dung Kế hoạch này, các sở, ban, ngành có liên quan; UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Giao Sở Tư pháp là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh; trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn (UBND huyện, thành phố sao gửi);
- Lưu: VT, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông


 

: uploads -> laws
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
laws -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> 1. Mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia bhtn
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
laws -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
laws -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương