Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 527 /QĐtải về 13.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.17 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 527 /QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 02 tháng 3 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2015
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Bí thư Tỉnh Đoàn tại Tờ trình số 248/TTr-CQTĐ ngày 12/01/2016 và Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 51/TTr-BTĐKT ngày 27/01/2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 03 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 cá nhân thuộc Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015 (có danh sách kèm theo).

Tiền th­ưởng kèm theo danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh đ­ược trích từ kinh phí khen th­ưởng của tỉnh; mức thưởng thực hiện theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh.Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, NC. Đã ký
Nguyễn Hữu Hoài

DANH SÁCH

(Kèm theo Quyết định số 527 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2016

của Chủ tịch UBND tỉnh)
I. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc:

1. Văn phòng Tỉnh Đoàn Quảng Bình;

2. Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân và Đô thị, Tỉnh Đoàn Quảng Bình;

3. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thanh niên, Tỉnh Đoàn Quảng Bình.II. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Hà, Trưởng phòng Quản trị - Hành chính, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thanh niên, Tỉnh Đoàn Quảng Bình;

2. Bà Nguyễn Thị Thùy Giang, Trưởng phòng Phương pháp, Nhà Thiếu nhi Quảng Bình;

3. Ông Bùi Trung Thông, Trưởng phòng Tổng hợp, Tổng Đội Thanh niên xung phong Xây dựng Kinh tế, Tỉnh Đoàn Quảng Bình./.
: 3cms -> upload -> qbportal -> File -> VBPQ -> 2016 -> T03
2016 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
T03 -> Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
T03 -> QuyếT ĐỊnh v/v quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV
T03 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bìNH
T03 -> QuyếT ĐỊnh v/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền
T03 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
T03 -> Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của
T03 -> Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Công ty tnnh 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu áp dụng tại
T03 -> V/v đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất ở thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ sông Cầu Rào đến đường Nguyễn trường Tộ, thành phố Đồng Hới
T03 -> Về việc thay đổi tổ chức nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 931/QĐ-ubnd ngày 09/4/2015 của Chủ tịch ubnd tỉnh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương