UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúctải về 16.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích16.2 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1296/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 04 tháng 5 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Công ty Cổ phần Cosevco Lê Hóa thuê đất

tại Cụm tiểu thủ công nghiệp phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng HớiỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đồng Hới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 200/TTr-STNMT ngày 22 tháng 4 năm 2016,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Công ty Cổ phần Cosevco Lê Hóa (địa chỉ trụ sở chính: xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) thuê 6.000,0 m2 (Sáu nghìn mét vuông) đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CĐ 140056 cho đơn vị để sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp (xây dựng Nhà máy gạch ngói không nung).

Thời hạn cho thuê đất: Đến ngày 31 tháng 12 năm 2065.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản chỉnh lý địa chính thửa đất số 32, thuộc Tờ bản đồ địa chính số 7, phường Bắc Nghĩa do Trung tâm Quy hoạch Tài nguyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 25 tháng 01 năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 26 tháng 01 năm 2016, kèm theo Quyết định này.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Giá đất, tiền thuê đất phải nộp: Thực hiện theo Thông báo nộp tiền thuê đất của Cục Thuế.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty Cổ phần Cosevco Lê Hóa nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật, ký hợp đồng thuê đất, xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đơn vị sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; tổ chức chỉnh lý hồ sơ địa chính.

2. Cục Thuế xác định các khoản nghĩa vụ tài chính và thông báo cho Công ty Cổ phần Cosevco Lê Hóa thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, Chủ tịch UBND phường Bắc Nghĩa; Giám đốc Công ty Cổ phần Cosevco Lê Hóa, Giám đốc Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố Đồng Hới và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng UBND tỉnh đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT Tin học - Công báo;

- Lưu: VT, CVTNMT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký

Nguyễn Xuân Quang: 3cms -> upload -> qbportal -> File -> VBPQ -> 2016 -> T05
T05 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1302/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
T05 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
T05 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
T05 -> Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông; trung tâm giáo dục dạy nghề huyện, thị xã, thành phố năm học 2016 2017
T05 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1328/QĐ
T05 -> Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
T05 -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư ven sông Lệ Kỳ dọc theo tuyến đường 36m, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
T05 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1434/QĐ
T05 -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Danh mục các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật
T05 -> Về việc cấp Bằng công nhận Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2016 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương