Xulosa Foydalanilgan adabiyotlartải về 48.18 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu29.03.2024
Kích48.18 Kb.
#57000
  1   2   3   4
MULKCHILIKNING TURLI SHAKLLARI VA ULARNING MAZMUNI


Mulkchilikning turli shakllari va ularning mazmuni
kIRISH
Reja:
1. Mulk shakllarining bozorga ta`siri
2. Davlat mulki
3. Хususiy mulk
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar


Kirish
Har qanday iqtisodiy tizimda bo`lganidek, bozor iqtisodiyotida ham mulk muammosi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi va harakatdagi mavjud mulk shakllarining bozor talabiga, uning xususiyatlariga mos kelishi talab etiladi. Yuqorida qayd qilganimizdek, erkin iqtisodiy taraqqiyot, xo`jalik xillarining turliligi, iqtisodiy tashabbuskorlik, raqobat holati bozorning mo-hiyatini belgilovchi asoslardir. Bular avvalo mavjud mulk shakllariga bog`liq bo`lib, ularning ifodasini tashkil etgan xolda asosan mulk mohiyatidan kelib chiqadi.
Iqtisodiy tizimlar mulk shakllarining aksi bo`lga-nidek, bozor munosabatlari ham o`zlariga xos va mos mulk shakllarini talab etadi.

Mulk shakllarining bozorga ta`siri
Tarixda turli mulkchilik va yakka mulkchilik davrlari mavjud bo`lgan. Jamiyat turli xil mulkchilik asoslarida rivojlanib kelgan. XX asrga kelib yakka mulkchilik tizimi ham barpo bo`ldi. Bozor munosabatlari, bozor iqtisodiyotining mulk shakllariga bog`liqligi ijtimoiy mulkchilik sharoitida, ayniqsa juda ayon bo`ldi.
Хo`jaliklarning turliligi, darajalarining har xilligi kurashga da`vat etadi, ya`ni raqobatga olib keladi. Ijtimoiy mulk esa, aksincha, tenglik, bir xillik xususiyatini yaratadi. Bundan tashqari u xo`jalik yuritishda markazlashuvga olib kelib, mustaqil harakat qilish, tashabbus ko`rsatish imkonlarini yo`q qiladiki, bunday sharoit bozor taraqqiyotini inkor etadi.
Eng muhim narsa shuki, ijtimoiy mulk bir xillik bo`lsa, xususiylik turlilikdan iboratdir.
Mulk moddiy va boshqa boyliklardan foydalanish sharoitlari, munosabatlari, egalik qilish, o`zlashtirish mazmunini o`z ichiga oladi. Mulkka egalik esa ko`proq boylikka ega bo`lish va u bilan boshqa barcha sharoitlarni qo`lga kiritishdir. Shunga ko`ra u iqtisodiyot asosidir. Iqtisodiy faoliyatda mulkning hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi unga egalik darajasini kuchaytirish va boyliklarga nisbatan erkin munosabatda bo`lishga erishishda ifodalanadi. Ma`lumki, ishlab chiqarish sharoiti, taqsimot va iste`mol holati, miqdori va darajasi albatta mulk munosabatlariga bog`liq va u bilan belgilanadi. Undan foydalanish, unga egalik qilishda umumiylik va xususiylik mavjuddir, boshqacha qilib aytganda, uning qatnashchilari tenglik, tengsizlik va itoatkorlik holatida bo`lishi mumkin. Bunda albatta mulkiy munosabatlar bir xilda bo`lmay, balki turli xilda va turli ta`sirda bo`ladi.
Mulkka egaliqdagi umumiylik amalda tenglikni yuzaga keltirmaydi. Chunki, uning harakati kimdir tomonidan boshqarilishi kerak, u vakil, belgilangan shaxs, yoki tashkilot bo`lishi mumkin. Bunday sharoitda barchaning manfaatlari bir xilda e`tiborga olinishi mumkin emas, chunki, kimki mulkka yaqin u uni boshqarish huquqlariga ega bo`lsa, u manfaatdorlikdagi bir xillikka to`la rioya eta olmaydi va u o`zi, o`ziga yaqinlarning manfaatiga ko`proq e`tibor beradiki, bu boshqalarning manfaati hisobiga amalga oshadi. Shu bilan birga umumiylikda xaqiqiy mulk egaligi ta`min-lanmaydi, asosan egasizlik ustunlik qiladi. Shuning uchun ham yirik iqtisodchilarning ijtimoiy mulkda egasizlik xususiyati mavjud, deb ta`kidlashida haqiqat bor. Shuning uchun ham mulqdagi umumiylikning samaradorlik darajasi, ayrim voqelikdan tashqari, yuqori bo`la olmaydi. Bu esa ijtimoiy mulkning istiqbolini belgilaydiki, bunga asoslangan tizim uzoq umr ko`rishi, yuqori taraqqiyotni ta`minlashi mumkin emas. Bundan tashqari mulkdagi umumiylik bozor sharoitlarini inkor etadi.
Mulkdagi xususiylikning ijobiy tomonlari ko`p, u ijtimoiylikka nisbatan bir qancha ustunliklarga ega. U, avvalo, umumiylikning teskarisi bo`lgan turlilik, xilma-xillik, tengsizlik sharoitlari bilan borliqdir. Bunda egalik darajasi yuqori bo`lib, javobgarlik hissiyoti kuchli bo`ladi. Eng muhimi shaxsiy manfaatdorlik to`la yoki to`laroq ifodalanadi. Mulqdan foydalanishning shaxsga bevosita bog`liqlik darajasi yuqori bo`ladi.
Mulk xususiyligi yuritishdagi turlilik, xilma-xillik va erkinlik sharoitlarini yaratish tufayli bozor munosabatlariga mos keladigan raqobatga asos soladi. Bozor munosabati bilan mulk muammosi, uning harakatdagi shakllariga e`tibor berar ekanmiz, uning bozor iqtisodiyoti rivojida o`rni, ahamiyati, bozor uchun uning ma`qul va zarur ko`rinishlari, bozor iqtisodi rivoji maqsadida mulk munosabatlarining taraqqiyotiga e`tibor berish zarur.
Mulkchilikning turi va shakllari mavjud. Mulk turi ijtimoiy iqtisodiy tuzumlarga nisbatan belgilanib, asosan bularga xos mulkiy munosabatlarni ifodalaydi. Bunda mavjud mulk shakllari avvalo ekspluatatsiya yoki noekspluatatsiya tuzumlarining asosi bo`lib hisoblanadi. Ma`lumki, tarixan yashab o`tilgan tuzumlar ekspluatatsiya bilan bog`liq bo`lib, ularni quldorlik, feodal va kapitalizm tuzumlari deb farqlar edik. Ekspluatatsiyaning mazmuni ishlab chiqarishni tashkil etish uchun zarur boyliklar ma`lum sinf, guruhlar qo`lida bo`lib qolganlarning ular uchungina mehnat qilishi bilan belgilanadi. Mehnat qilgan mahsulot taqsimotida ishtirok etmay, kam daromad olgan va mulk egalari esa mehnatsiz ham ko`p daromad olgan. O`z mehnati bilan daromad oluvchi mulkdorlar ham bo`lganu, lekin ular asosiy guruhlar qatoriga kirmagan.

Jamiyat taraqqiyotida, avval, iqtisodiy rivojlanish natijasida aralash iqtisodiyot yuzaga kelib, ko`pchilikning mulk egasi bo`la olishi sharoiti paydo bo`ladi. Yuqori darajada ishlab chiqarish, iqtisodiy o`sish ko`pchilikning mulkka hissador bo`lishi, moddiy resurslar ishlab chiqarilgan mahsulotlarni o`zlashtirishda qatnashuvi mumkin bo`ladi. Umuman, iqtisodiy taraqqiyotda barchaning manfaatdorligi yuzaga keladiki, bu yangicha mulkiy munosabatlar mazmuniga xos mulk turini yaratadi.
Mulkchilik yakka hukmronlikdan turlilik tomon rivojlanadiki, bu shakllari taraqqiyotini ko`rsatadi Mulk to`g`risida yuqorida aytib o`tilgan fikrlar uning shakllarida o`z ifodasini topadi va o`z ta`sirini mavjud harakatdagi mulk shakllari tufayli namoyon etadi.
YAkkamulkchilik to`la ijtimoiy mulk shaklidan iborat bo`lsa, mulk shakllarining turliligi asosan davlat mulki, shaxsiy mulk, shuningdek, jamoa, qo`shma, kooperativ mulklari kabilardan iboratdir. Mulkdan foydalanishda yana qo`shimcha shakllar ham yuzaga keladi. Bular qatoriga ijara, pudrat, sheriklik, fermerlik (dehqonchilik) kabilarni qo`shish mumkin.
Mulk shakllari mulkni o`zlashtirishdagi qo`rinishlar, mulkning amaliy ifodasi bo`lib, uning mazmunini bildiradi.


4-tarx. Bozor iqtisodiyotidagi mulk shakllari


Aytganimizdek, bozor iqtisodiyoti turli mulk shakl-larini taqozo etadi. Yuqorida keltirilgan tarxda mavjud mulk shakllari bog`liqligi ko`rsatilgan. Asosan davlat, xususiy va birlashma mulklarni mulk turlari desak, turlar shakllarga, shakllar esa o`z navbatida, yana o`z ichida mulk subshakllariga bo`linib ketadi. Mulk shakllarining turliligi, yangilarining paydo bo`lishi bozor iqtisodiyoti taraqqiyoti natijasidir. Biron bir mulk shakli mavjud ekan, demak u samarali harakatda bo`ladi.


Mulk turlari nisbatini xo`jalik sub`ektlari tuzumi bo`yicha olsak, O`zbekistonda bu 2002 yilning 1 yanvariga qadar quyidagicha edi:

  1. Davlat korxonalari

  2. Хususiy korxonalar

  3. Birlashma korxonalarDavlat mulki

Har bir davlat o`z mulkini tashkil etadi. Bu asosan xo`jalik, avvalo, ishlab chiqarish bilan bog`liq bo`ladi. Keyingi vaqtlarda buning hajmi sezilarli darajada bo`lib, umumiy mulk miqyosida nisbati Frantsiyada deyarli uchdan bir qismga, Angliyada 20— 21 foizga, AQShda 13—14 foizga tengdir. Bular asosan barcha tarmoqlarga oid va xalq xo`jaligi infrastrukturalari sohasidadir. Lekin kapitalistik deb atalayotgan davlat mulklari qaysi shaklda bo`lishiga qaramay, asosan xususiy xarakterda va bozor qoidalari asosida faoliyat ko`rsatadi. Shunga ko`ra u bozor munosabatlarini rivojlantirish, raqobatga sharoit yaratish uchun xizmat qiladi.


Lekin davlat mulkining boshqa bir turi mavjud bo`lib, u o`z hajmi va harakat mazmuni nuqtai nazaridan farklanadi. Bu sobiq sho`rolar mamlakatlarida yuzaga kelgan davlat mulkidir. Bu xil mulk shak-li ijtimoiy mulk bo`lib, o`ta darajada umumlashgan va markazlashgan mulkdir. Sobiq sho`ro imperiyasida bunday mulk avvalo ishlab chiqarish vositalari milliylashtirilib, ularni hech qanday to`lovsiz davlat ixtiyoriga olish hisobiga paydo bo`la boshladi. Bunda, birinchi navbatda, erga bo`lgan xususiy mulkka barham berildi va u davlat mulkiga aylantirildi.
Mayda mulk va bunga asoslangan ishlab chiqarish vaqtincha xususiyligicha saqlanib, 30-yillarga kelib, ular ham umumlashtirildi va artel shaklidagi kooperativlarga birlashtirildi. Qishloq xo`jaligida kolxozlar tuzildi, shaharlarda hunarmandchilik artellari yuzaga keldi. Nomiga bu jarayon ixtiyoriylik asosida tashkil topdiyu, amalda majburiy usulda yuzaga keldi. Shu bilan mamlakatda xususiy mulk yo`q qilinib, umuman xususiy manfaat ham inkor etilib, ijtimoiylikka asos solindi.
Birlashmalar, ya`ni korxona va tashkilotlar uyushmasi mulki mavjud bo`lib, bular asosan davlat mulki asosida bo`lganligi tufayli, buni davlat mulkiga bog`lab ko`rsatmoqchimiz. Chunki, bu umuman birlashma mazmunida bo`lib, xususiy mulk ishtirokida ham bo`lishi mumkinligi va xususiylik munosabatlariga moyillik bo`lishiga qaramay davlatchilik ustunlik qiladi va asos bo`lib hisoblanadi. Bunday mulk ham boshqalarga o`xshagan xalq xo`jaligining bar-cha tarmoq va sohalarida yuzaga keladi. Uyushma mulki esa ishtirokchilar mulkidan ajratilgan qisminigina tashkil etib, umumiy manfaat uchungina ishlatiladi. Bu ayniqsa, o`tish davriga juda xarakterli bo`lib, O`zbekistonda ham ko`p qo`llanilmoqda.


Хususiy mulk

Eng qadimgi va keng tarqalgan mulk xususiy shakldagi mulk bo`lib, u asosan ayrim shaxslar bilan bog`liqdir.


Хususiy mulkning asosiy xususiyati shuki, mulk bir kishining ixtiyorida bo`ladi va mulkka nisbatan to`la mustaqil ish tutish imkoniyati tug`iladi. Хususiy mulkning chegarasi uning egasidagi imkoniyat va qobiliyatga bog`liq. Bozor iqtisodiyoti rivojida bu tur alohida o`rin egallaydi. Хususiy mulk bir shakldagi mulk, lekin har bir xususiy mulk o`ziga xos alohida mulk bo`lganligi tufayli, ular mustaqil mulklar, ya`ni juda ko`p miqdordagi, ming-minglab sonli mulklardir. Ularning har biri bozorning alohida ishtirokchisi va raqobat kurashining qatnashchisidir. Bundan xususiy mulk raqobatni kengaytiruvchi, kuchaytiruvchi mulk shakli ekanligi yana bir bor oydinlashadi.
Shunga ko`ra xususiy mulk bozor sharoitiga juda tez moslashadigan, xaridor talabini tez e`tiborga olib ish tutish va faoliyat ko`rsatish uchun eng qulay sharoitga ega bo`lgan mulk shaklidir. Bunday xususiyat bozor iqtiso-diyotida xususiy mulkning ahamiyatini kuchaytiradi va etakchilik rolini belgilab beradi. Demak, bozor rivoji uchun birinchi navbatda, xususiy mulk keng quloch yozmog`i, iqtisodiyotda asosiy o`rinni egallamog`i talab etiladi. Zero, xususiy mulk taraqqiyotisiz bozor iqtisodiyotini tasavvur etib bo`lmaydi. Хususiy mulk asosiy o`rinni egallamaguncha va davlat mulki ustunligi yo`q qilinmaguncha iqtisodiy taraqqiyotning ob`ektivligiga nisbatan sun`iylikning ustunligi sharoiti mavjud bo`laveradi.
Хususiy mulk turlicha: kichik, o`rta, katta va juda katta hajmlarda bo`ladi va xuddi shunday xo`jaliklarni ifodalaydi. Albatta ular to`xtovsiz ravishda kattalashish va kengayish xususiyatiga ega. Shunga ko`ra xususiy mulk, ayrim shaxslar mulki bo`lishiga qaramay, juda katta hajmda million, milliard dollar miqdorida bo`lishi mumkinki, u juda yirik korxonalarni ham o`z ichiga oladi. Хususiy mulk O`zbekistonda juda tezlik bilan shakllanmoqda. Uning hissasi xo`jalik sub`ektlari ichida 2003 yil boshida 44,1 foizni tashkil etdi. Bu 1996 yilning boshiga nisbatan 9,4 foiz ko`pdir.
Хususiy mulk ikki, ya`ni individual va korporativ shaklda bo`ladi. Individual mulk sharoitida boylik alohidalik asosida o`zlashtiriladi. Bunda mulk egasi mulki-dan foydalanishda ijaraga berish yoki biron guruhga qushi-lib ish tutishda to`la mustaqillikka ega bo`ladi.

tải về 48.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương