Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủtải về 9.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.99 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1189/QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Tờ trình số 01/TTr-VPBCĐ ngày 30 tháng 3 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1248/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ Theo dõi việc xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp (Vụ III), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2011 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3 Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nơi nhận :

- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống TN;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, (Đã ký)

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai 10Nguyễn Xuân Phúc


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương