Số: 1013/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích18.35 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1013/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 5050/TTr-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1093/TTr-BTĐKT ngày 23 tháng 7 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 cá nhân thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Bộ Giao thông vận tải;

- TCTy Đường sắt VN;

- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (3b), Hùng (11b)


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

___________

1. Ông Phạm Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

2. Ông Trương Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Đường sắt Quảng Bình, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

3. Ông Hoàng Minh Tuệ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

4. Ông Phạm Minh Khôi, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Đường sắt Thanh Hóa, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

5. Ông Đoàn Đình Tuyên, Cung trưởng Cung chắn Thanh hóa thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Đường sắt Thanh Hóa, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

6. Ông Phan Anh Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng thuộc Liên hiệp Sức kéo Đường sắt, Tổng ty Đường sắt Việt Nam;

7. Ông Đậu Hồng Điệp, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, thuộc Liên hiệp Sức kéo Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

8. Bà Bùi Thị Nhung, Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, thuộc Liên hiệp Sức kéo Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

9. Ông Nguyễn Mộng Hùng, Trưởng phòng Phòng An toàn – Bảo vệ An ninh Quốc phòng thuộc Liên hiệp Sức kéo Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

10. Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

11. Ông Trần Gia Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

12. Ông Nguyễn Sỹ Học, Đội trưởng Đội Quản lý Đường sắt Ma Lâm thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Đường sắt Thuận Hải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

13. Bà Công Huyền Tôn Nữ Giáng Vân, Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Đường sắt Thuận Hải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

14. Ông Lê Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ - Lao động, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

15. Ông Khuất Hữu Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương