Ubnd tỉnh thanh hoá SỞ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 154.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích154.44 Kb.

UBND TỈNH THANH HOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2300/SGDĐT-VP

V/v: Hướng dẫn xét và nộp hồ sơ công nhận các Danh hiệu kiểu mẫu năm 2015CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hanh phúc
Thanh Hoá, ngày 24 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

- Các phòng, ban cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo,

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014-2020; thực hiện Công văn số 151/HD-BTĐKT ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn thực hiện Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng, ban cơ quan Sở GD&ĐT và đơn vị trực thuộc Sở (trường THPT, TCCN, trường THCS-THPT, trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật - Tổng hợp - Hướng nghiệp) xét và nộp hồ sơ công nhận các danh hiệu kiểu mẫu như sau:I. CÁC DANH HIỆU

- Công dân gương mẫu.

- Đơn vị kiểu mẫu.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Cơ quan Sở GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở; cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác ở cơ quan Sở GD&ĐT và đơn vị trực thuộc Sở.III. TIÊU CHUẨN

Được quy định cụ thể tại Điều 3 và Điều 8 của Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa.IV. THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN DANH HIỆU

1. Giám đốc Sở GD&ĐT

- Công nhận danh hiệu công dân gương mẫu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của cơ quan Sở GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở.2. Chủ tịch UBND tỉnh

- Công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu (trong đó có công nhận danh hiệu kiểu mẫu cho Cơ quan Sở GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở).

- Hàng năm, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị trên địa bàn tỉnh, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh xét chọn 10 công dân gương mẫu tiêu biểu để vinh danh.

V. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU

1. Đối tượng đăng ký và đơn vị nhận đăng ký danh hiệu

- Sở GD&ĐT (Qua Bộ phận Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Sở) nhận đăng ký danh hiệu công dân gương mẫu của các phòng, ban cơ quan Sở và công dân gương mẫu, tập thể kiểu mẫu của đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp đăng ký danh hiệu tập thể kiểu mẫu của cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc để đăng ký với UBND tỉnh (Qua Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh).

2. Thời gian nộp đăng ký danh hiệu

- Trước ngày 10 tháng 02 hàng năm về Sở GD&ĐT (Qua Bộ phận Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Sở)

VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU

1. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Công dân gương mẫu”, đơn vị kiểu mẫu

1.1. Trình tự, thủ tục

- Cá nhân, tập thể đăng ký danh hiệu kiểu mẫu (theo quy định tại Mục V của công văn này)

- Căn cứ hồ sơ đề nghị của cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ họp xét và đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận danh hiệu “Công dân gương mẫu”, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu đơn vị kiểu mẫu.

1.2. Hồ sơ: 01 bộ, gửi về Văn phòng Sở (Qua Bộ phận Thi đua - Khen thưởng) đồng thời chuyển bản mềm (tờ trình kèm danh sách đề nghị, bản trích ngang tóm tắt thành tích) qua hộp thư điện tử của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chuyên viên Tổng hợp - Thi đua. Hồ sơ khen thưởng gồm:

a) 01 Bản đăng ký các danh hiệu kiểu mẫu

b) 01 Tờ trình và biên bản họp bình xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị, kèm danh sách (có từ 80% trở lên số người tham dự họp nhất trí đề nghị)

c) 01 Bản báo cáo thành tích của cá nhân, 02 bản báo cáo thành tích của tập thể (nếu tập thể đề nghị). Mẫu 01: đối với cá nhân, mẫu 02: đối với tập thể.

d) 01 bản tóm tắt thành tích (Mẫu 03 đối với cá nhân, mẫu 04 đối với tập thể)

2. Thời gian nộp hồ sơ

Thời gian nộp hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu kiểu mẫu trước ngày 15 tháng 12 năm 2015

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng, ban cơ quan Sở GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn trên. Trong khi thực hiện có gì vướng mắc đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chuyên viên Tổng hợp - Thi đua (số điện thoại: 0916.446.468) để được giải đáp.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

- Ban TĐKT tỉnh;

- Ban Giám đốc Sở (chỉ đạo); (Đã ký)

- Thường trực CĐN (phối hợp);

- Lưu: VT, VP.Phạm Thị Hằng

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS; Giám đốc TTGDTX triển khai nghiêm túc Công văn số 2300/SGDĐT-VP về việc Hướng dẫn xét và nộp hồ sơ công nhận các Danh hiệu kiểu mẫu năm 2015 đến toàn thể CBGV, NV trong đơn vị.

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

Số: /TTr…….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

…….. Ngày … tháng …. năm 2015


TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị công nhận các danh hiệu kiểu mẫu năm 2015

Kính gửi: Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo


Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014-2020; thực hiện Công văn số 2300/SGDĐT-VP ngày 24/11/2015 về việc hướng dẫn xét và nộp hồ sơ công nhận các danh hiệu kiểu mẫu năm 2015 của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Ngày .. tháng … năm … Hội đồng TĐKT ….đã họp xem xét đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo xét trình:

1. Danh hiệu đơn vị kiểu mẫu: Trường (Trung tâm)................

2. Danh hiệu Công dân gương mẫu: Số lượng cá nhân?

Đã có thành tích xuất sắc ………………………………..

(Có danh sách, báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích kèm theo)Kính trình Hội đồng thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định!
Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Như kính gửi (Ký tên, đóng dấu)- Lưu VT…..

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN

CÁC DANH HIỆU KIỂU MẪU NĂM 2015

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr…. ngày tháng năm ...........)

Đơn vị: …………………………………………

1. Tập thể:

2. Cá nhân:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Ghi chú:


* Lưu ý:

- Chức vụ: nếu là giáo viên, tổ trưởng chuyên môn phải ghi rõ môn giảng dạy

- Danh sách cá nhân sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống.

(Mẫu 01)
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

………… Ngày tháng nămBÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÔNG NHẬN DANH HIỆU “CÔNG DÂN GƯƠNG MẪU” NĂM 2015I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên:

- Ngày, tháng, năm sinh: Giới tính:

- Quê quán:

- Nơi thường trú:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ: (Đảng, chính quyền, đoàn thể)

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng

- Quá trình công tác: Khai vắn tắt (Năm nào, công tác ở đâu, chức vụ)II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Sơ lược thành tích của đơn vị: Nêu vắn tắt (Đối với cán bộ quản lý)

2. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao

3. Thành tích đạt được của cá nhân

3.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao: Năng suất, chất lượng, hiệu quả từng công việc cụ thể; có số liệu cụ thể.

3.2. Công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

3.3. Công tác nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến kinh nghiệm (tên đề tài, sáng kiến, kết quả xếp loại, số quyết định)

3.4. Việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành, nội quy của cơ quan và tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức.

- Việc thực các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành, nội quy của cơ quan.

- Việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức.

3.5. Tham gia các hoạt động đoàn thể trong đơn vị và xây dựng cơ quan có nếp sống văn hóa.

3.6. Tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm


Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành QĐ
CSTĐ cơ sởCSTĐ cấp tỉnhGiáo viên giỏi cấp tỉnh
2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
Thủ trưởng đơn vị

Xác nhận đề nghị

(Ký, đóng dấu)

Người khai thành tích

(Ký, ghi rõ họ và tên)XÁC NHẬN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Ghi chú: Báo cáo thành tích 01 năm (năm 2015). Báo cáo thành tích phải cụ thể, ngắn gọn, súc tích và nêu được thành tích nổi bật của cá nhân so sánh được thành tích của năm đề nghị (năm 2015) so với năm trước (tùy từng nội dung có thể lấy số liệu của năm học hoặc năm hành chính)
(Mẫu 02)

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

………… Ngày tháng nămBÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CÔNG NHẬN DANH HIỆU ĐƠN VỊ KIỂU MẪU NĂM 2015
Đơn vị: ………………………………..

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

1. Đặc điểm tình hình

- Tên đơn vị (ghi đầy đủ không viết tắt)

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, Fax, địa chỉ trang tin điện tử

- Quá trình thành lập: tháng, năm thành lập…..

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Phòng, ban (tổ, khối) trong đơn vị

+ Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, TC …

+ Các tổ chức đoàn thể: Tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh (số lượng cụ thể và tỉ lệ đảng viên trong đơn vị),

- Những đặc điểm chính của đơn vị đóng tại địa phương: Thuận lợi, khó khăn chủ yếu của đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác được giao.2. Chức năng nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: Báo báo thành tích căn cứ vào các chức năng được giao, nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc, nổi bật: Năng xuất, chất lượng, hiệu quả công việc, có số liệu so sánh cụ thể.

1. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao

1.1. Quy mô và chất lượng giáo dục

- Quy mô phát triển số lớp, số học sinh, tình hình duy trì sĩ số so với đầu năm học (Tổng số học sinh, số lớp báo cáo trong 2 năm học)

Biểu thống kê:Năm học

Hạnh kiểm

(%)


Văn hóa đại trà

(%)


Số HS giỏi

HS

TN


HS Đỗ ĐH, CĐ

HS thủ khoa ĐH

Tốt

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Trường


Tỉnh

Q. gia

%

%

SLSo sánh

Tăng (+) Giảm (-)

(So sánh cụ thể, phân tích biểu thống kê để thấy được thành tích của đơn vị)

1.2. Xây dựng đội ngũ nhà giáo

- Tỉ lệ giáo viên/lớp:

- Biểu thống kê:Năm học

Số cán bộ GV,CNV

GV đạt chuẩn

%)


GV trên

chuẩn (%)GV dạy giỏi

(SL)


Ghi chú

Trường

Tỉnh

Quốc gia

Số CB, GV được đi học nâng chuẩn, trên chuẩnSo sánh

Tăng (+)


Giảm (-)1.3. Xây dựng CSVC, thiết bị dạy học:

- Nêu rõ CSVC, trang thiết bị hiện có (Phòng học kiên cố, cao tầng, các phòng học chức năng, .....khuôn viên trường lớp được quy hoạch như thế nào.....). Trường được công nhận đạt Chuẩn Quốc gia năm nào? Hoặc lộ trình xây dựng chuẩn.

Công tác sử dụng và bảo quản CSVC, trang thiết bị

- Phong trào tự làm đồ dùng dạy học

- Trong năm đã đầu tư, xây dựng mới, đã bổ sung trang thiết bị như thế nào, tổng số vốn đầu tư, cụ thể các nguồn vốn, các hạng mục công trình nổi bật.

1.4. Công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Biểu thống kê:

Năm học

Tỉ lệ CB, GV, nhân viên tham gia

viết SKKN

Số SKKN được công nhậnTrường

Ngành GD

cấp tỉnh


Cấp tỉnhSL


Tỉ lệ xếp loại

SL

Tỉ lệ xếp loại

SL

So sánh

Tăng (+)


Giảm (-)(So sánh, đánh giá)

1.5. Công tác Xã hội hoá giáo duc

Biểu thống kê công tác từ thiện

Năm học

Số kinh phí quyên góp

Số kinh phí đã ủng hộ từ thiệnSo sánh: Tăng (+)

Giảm (-)
(So sánh, đánh giá)

1.6. Công tác quản lý và cải cách hành chính2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích, các phong trào thi đua đã được áp dụng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.1. Những biện pháp tổ chức thực hiện và nguyên nhân đạt được thành tích:

Ví dụ:

- Tăng cường sự chỉ đạo của tổ chức Đảng; sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể; hiệu lực quản lý nhà nước của Hiệu trưởng; đổi mới phương thức hoạt động của đơn vị ngày càng vững mạnh, toàn diện.- Thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

- Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng, viết SKKN để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên.

- Đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy…

- Làm tốt công tác XHH giáo dục

- Làm tốt công tác Thi đua khen thưởng

- Tăng cường xây dựng CSVC, thiết bị dạy học; khuôn viên trường, lớp xanh, sạch, đẹp theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa, thân thiện với môi trường và trường chuẩn quốc gia.

- Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, giáo viên.

2.2. Các phong trào thi đua: Nêu việc tổ chức phát động phong trào thi đua (tên cụ thể phong trào); thực hiện đăng ký thi đua; công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị; ban hành quy chế, xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng quỹ Thi đua, khen thưởng; công tác phát hiện và nhân điển hình tiên tiến vv..3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Hoạt động xã hội, từ thiện4. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể

- Vai trò của các tổ chức đoàn thể

- Kết quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể

- Xếp loại của các tổ chức, đoàn thể5. Xây dựng cơ quan văn hóa

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm (Năm học)


Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định2. Hình thức khen thưởng:

Năm

(Năm học)Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


XÁC NHẬN CỦA SỞ GD&ĐT THANH HÓA

XÁC NHẬN CỦA UBND TỈNH THANH HÓA

Ghi chú: Báo cáo thành tích 01 năm (năm 2015). Báo cáo thành tích phải cụ thể, ngắn gọn, súc tích và nêu được thành tích nổi bật của đơn vị, so sánh được thành tích của năm đề nghị (năm 2015) so với năm trước (tùy từng nội dung có thể lấy số liệu của năm học hoặc năm hành chính)


(Mẫu bìa ngoài)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CÔNG NHẬN DANH HIỆU ĐƠN VỊ KIỂU MẪU NĂM 2015


ĐƠN VỊ: TRƯỜNG...........................HUYỆN

TỈNH THANH HÓA

THANH HÓA, NĂM.......(Mẫu bìa ngoài)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÔNG NHẬN DANH HIỆU CÔNG DÂN GƯƠNG MẪU NĂM 2015


Họ và tên:

Chức vụ:

Đơn vị:

THANH HÓA, NĂM.......
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN Mẫu 03

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÔNG NHẬN DANH HIỆU CÔNG DÂN GƯƠNG MẪU NĂM 2015TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

(Năm sinh)


Giới tính

Đã được khen thưởng

Năm 2015Thành tích nổi bật trong năm 2015

11. Danh hiệu thi đua

2. Hình thức khen thưởngI. Sơ lược thành tích của nhà trường năm 2015 (Nếu là cán bộ quản lý)

II. Thành tích cá nhân năm 2015:

Nêu Tóm tắt

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

(Nếu là giáo viên nêu rõ là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm nào, năm 2015 xếp loại GVG cấp nào?)

2. Công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

3. Công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm (Nêu rõ tên đề tài/SKKN, năm xếp loại, cấp xếp loại, kết quả xếp loại)

4. Việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành, nội quy của cơ quan và tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức.

5. Tham gia các hoạt động đoàn thể trong đơn vị và xây dựng cơ quan có nếp sống văn hóa.

6. Tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng

7. Xếp loại đảng viên, công chức2

3

4Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

* Lưu ý:

- Đối với cơ quan Sở GD&ĐT các cá nhân đề nghị công nhận công dân gương mẫu tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ được giao để nêu thành tích nổi bật đạt được trong năm 2015.- Đối với các đơn vị, trường học: các cá nhân đề nghị công nhận công dân gương mẫu, chức vụ nếu là giáo viên phải ghi rõ môn giảng dạy.

- Tóm tắt thành tích phải thực tế, cụ thể (có số liệu), thể hiện những thành tích, đóng góp nổi bật, đảm bảo theo các tiêu chí công nhận công dân gương mẫu.

- Chỉ nêu thành tích đã đạt được trong năm 2015.

- Tóm tắt không quá 2 trang A4.

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN Mẫu 04ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
TỐM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CÔNG NHẬN DANH HIỆU ĐƠN VỊ KIỂU MẪU NĂM 2015TT

Đơn vị

Đã được khen thưởng

Năm 2015


Thành tích nổi bật trong năm 2015

1
1. Danh hiệu thi đua

2. Hình thức khen thưởng1. Chất lượng giáo dục:

2. Xây dựng đội ngũ nhà giáo:

3. Xây dựng CSVC: Trường đạt chuẩn QG năm nào.

4. Các phong trào thi đua (Nêu rõ tên các phong trào, tác dụng, hiệu quả)

5. Thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước

6. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tham gia các hoạt động cộng đồng

7. Xây dựng cơ quan (đơn vị) văn hóa:

(Đã đạt chuẩn đơn vị văn hóa chưa? năm nào?)

8. Xếp loại tổ chức Đảng, đoàn thể.Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

* Lưu ý:

- Tóm tắt thành tích phải thực tế, cụ thể (có số liệu), thể hiện những thành tích, đóng góp nổi bật đảm bảo các tiêu chí công nhận đơn vị kiểu mẫu.

- Chỉ nêu thành tích đã đạt được trong năm 2015- Tóm tắt không quá 2 trang A4


: file -> download
download -> Môn: Hoá học Đề chính thức Thời gian
download -> VĂn phòng chính phủ
download -> Đề tài: Sự tập trung hóa báo chí ở các nước tư bản chủ nghĩa Giảng viên hướng dẫn
download -> LUẬn văN ĐỀ TÀI " Mã trải phổ trong cdma"
download -> Bài Luận Đề tài: Mối lien hệ giữa dân số và môi trường MỤc lụC
download -> CHƯƠng 1: CƠ SỞ LÝ luận của hoạT ĐỘng xuất khẩu lao đỘng 3 chưƠng 2: TỔng quan tình hình xuất khẩu lao đỘng việt nam 13 chưƠng 3: MỘt số biện pháP ĐẨy mạnh và NÂng cao hiệu quả xuất khẩu lao đỘng trong những năm tớI 30
download -> BỘ ĐỀ SỐ 1 Câu 1: Số nguyên tố mà trong cấu hình electron nguyên tử có phân lớp ngoài cùng là 4s2 là A
download -> ÐỀ thi tuyển sinh đẠi học khối a năM 2011 Môn thi : toán I. Phần chung cho tất cả thí sinh (7,0 điểm)
download -> Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành hôm nay công ty chúng tôi Lập trình tong dai dien thoai
download -> Bài 1: ( 5 điểm) A=24,4872 1\ Tính a = 2\ Tính giá trị của biểu thức: B=7,708220309 B= tại X =; z = 4 Bài 2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương