VĂn phòng chính phủtải về 24.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích24.27 Kb.
#1365

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------------

Số: 700/QĐ-VPCP


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động

kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội giữa Văn phòng Chính phủ

và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

-------------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định sổ 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thỉ số 32-CT/TW ngày 04 tháng 5 năm 1998 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Căn cứ Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTG ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;

Căn cứ Chương  trình phối hợp số 36/VPCP-UBNDTPHN ngày 30 tháng 3 năm 2009 về thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội giữa Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Vụ Khoa giáo - Văn xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010; định kỳ báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long kết quả triển khai thực hiện.

b) Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tạo điều kiện triển khai các dự án, công trình trong lĩnh vực về văn hoá kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan.

c) Đôn đốc, kiểm tra việc chuẩn bị hồ sơ, vận động UNESCO công nhận di tích Hoàng Thành Thăng Long là Di sản văn hoá thế giới.

d) Thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

đ) Đôn đốc, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sổng văn hoá; hoàn thiện quy chế hoạt động của các Ban Chỉ đạo ở địa phương.

e) Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các buổi họp định kỳ và đột xuất của Trưởng Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dự thảo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo.

g) Chủ  trì, phối hợp với Vụ Kinh tế ngành cùng Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án, công trình nằm trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

h) Cập nhật thông tin về hoạt động triển khai chương trình kỷ niệm 1 000 năm Thăng Long - Hà Nội, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

2. Nhiệm vụ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

a) Thành lập Tổ công tác triển khai nhiệm vụ thực hiện chuyên trang 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

b) Nhiệm vụ của Tổ công tác

- Là đầu mối làm việc giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện nội dung tuyên truyền tại Chương trình phối hợp số 36/VPCP-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2009 giữa Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Xây dựng đề án chuyên trang 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và các tài liệu liên quan trình Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua làm căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vu.

- Xây dựng các phương án, kế hoạch chi tiết của từng nhóm nhiệm vụ của chuyên trang trình Tổng Biên tập thông qua.

- Tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được duyệt (hoặc giao), bảo đảm tiến độ, chất lượng hiệu quả, chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước.

- Tổng hợp, quản lý, phục vụ việc khai thác thông tin dữ liệu liên quan đến Chương trình quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, thường trực Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; các văn bản của thành phố Hà Nội và các sở, ngành địa phương về việc chuẩn bị tổ chức Đại lễ kỷ niệm.

- Tổ chức các cuộc giao lưu, đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về các sự kiện quan trọng của Thủ đô Hà Nội và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

- Sản xuất bản tin âm thanh "Hà Nội - kỷ niệm 1000 năm" bằng tiếng Anh và tiếng Việt phát hàng ngày trên chuyên trang.

Khai thác bản quyền các phim phóng sự tài liệu, các phóng sự ngắn đặc sắc về Hà Nội, bổ sung nội dung tiếng Anh phát trên chuyên trang dưới dạng Video clip cho chuyên mục "Thăng Long - Hà Nội - Dấu ấn ngàn năm".

- Xây dựng chuyên mục "Hoàng Thành Thăng Long" tập hợp các bài viết nghiên cứu, các công trình khảo cứu về giá trị của di tích Hoàng Thành Thăng Long.

- Phối hợp tổ chức cuộc thi viết "Hà Nội - Dấu ấn ngàn năm".

- Trao đổi thông tin, liên kết chuyên trang với Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội và các Websites có nội dung về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

3 . Nhiệm vụ của Vụ Kinh tế ngành

a) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, đẩy mạnh việc xây dựng các dự án, công trình hạ tầng giao thông nằm trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhất là các dự án, công trình trên địa bàn Hà Nội bảo đảm hoàn thành trước Đại lễ kỷ niệm.

b) Trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết các khó khăn vướng mắc khi triển khai các dự án công trình trên địa bàn thành phố, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, trên cơ sở kiến nghị của Bộ, ngành liên quan.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù trong đầu tư xây dựng đối với các công trình xây dựng, giao thông kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trên cơ sở kiến nghị của các Bộ, ngành liên quan.

d) Phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội.

4 . Vụ Kinh tế tổng hợp

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cơ chế tài chính, nguồn kinh phí phân bổ cho công tác kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trên cơ sở kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan.

5 . Cục Quản trị :

a) Phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 2010

b) Đảm bảo các yêu cầu về lễ tân, hậu cần phục vụ Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

6. Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ thẹo chức năng của mình khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phân công để phục vụ công tác kỷ niệm 1000 năm Thăng Long  - Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

- UBND thành phố Hà Nội;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;- Lưu: Văn thư, KGVX (3). M. 40

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

Каталог: file -> downloadfile1 -> 293
293 -> Đề tài: Sự tập trung hóa báo chí ở các nước tư bản chủ nghĩa Giảng viên hướng dẫn
293 -> Chiến dịch đánh Tống 1075
293 -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
293 -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 956/QĐ-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
293 -> Lời Giới Thiệu Lịch sử Triết học
293 -> Các lệnh nhảy, vòng lặp và lệnh gọi
293 -> 143 NĂm vưƠng triều nguyễN (1802-1945)
293 -> Chương I các bộ VI điều khiển 8051 1 các bộ VI điều khiển và các bộ xử lý nhúng
293 -> HÀ NỘI – 2006 BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
293 -> Số 13 Tháng 3/2008 Chiều hướng phát triển dân số và học sinh, hiện tại và tương lai Vũ Quang Việt

tải về 24.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương