Ubnd thành phố HÀ NỘi sở NÔng nghiệp và ptnttải về 12.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích12.24 Kb.
#12707

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

________
Số: 549/SNN-TCKT


V/v: Mua sắm tài sản năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________


Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 1913/UBND-KT ngày 19/3/2014 về việc hướng dẫn mua sắm tài sản năm 2014 theo Công văn số 2133/BTC-QLCS ngày 09/02/2014 của Bộ Tài chính;

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ được giao thực hiện mua sắm tài sản với những trường hợp thực sự cấp thiết (bao gồm tài sản là: xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng, trang thiết bị của dự án, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng và tài sản khác) trong năm 2014 như sau:

1. Kinh phí mua sắm đã được bố trí trong phạm vi dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2014 (không bổ sung dự toán).

2. Mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn định mức và chế độ hiện hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Cụ thể:

- Đối với tài sản là xe ô tô, phương tiện vận tải: Thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước; Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg. Được Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố có ý kiến tại văn bản số 360/HĐND-KTNS ngày 18/10/2013.

- Đối với tài sản là trang thiết bị và phương tiện làm việc thực hiện theo Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức, trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ công chức, viên chức Nhà nước và theo Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Việc mua sắm phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả. Thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản mhawmf duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và Quyết định số 5799/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND Thành phố; phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại Quyết định số 126/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND Thành phố.

4. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn tại công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các đơn vị báo cáo để Sở tổng hợp đề nghị Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.Nơi nhận:

- Như kính gửi (thực hiện);

- UBND TP (báo cáo)

- Các đ/c Lãnh đạo Sở;

- Website Sở;

- Lưu: VT, TCKT.GIÁM ĐỐC
(đã ký)


Chu Phú Mỹ

Каталог: sonn -> cgtdt -> web -> images -> upload1
sonn -> §Æt vÊn ®Ò I. TÝnh cÊp thiÕt
upload1 -> Ubnd thành phố HÀ NỘi sở NÔng nghiệP & ptnt
sonn -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạN
sonn -> CỤc quản lý chất lưỢng nông lâm sản và thủy sản số: 1251
sonn -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chính độc lập Tự do Hạnh phúc
sonn -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 3 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
sonn -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 3 tháng 1 năm 2008 của chính phủ quy định chức năng nghiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
upload1 -> Ubnd thành phố HÀ NỘi sở NÔng nghiệP & ptnt

tải về 12.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương