UỶ ban nhân dân tỉnh hòa bìNHtải về 23.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích23.29 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

–––––––


Số: 1266 /QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––Hòa Bình, ngày 22 tháng 7 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu

Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hoà Bình
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

Thực hiện Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng chính phủ, về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 174/TTr-SNN ngày 13/7/2011,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn lại Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020 (gọi tắt là Ban chỉ đạo 800) gồm:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo

Ông Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực;

- Ông Hoàng Văn Tứ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Các Ủy viên

- Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;

- Giám đốc Công an tỉnh;

- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hoà Bình;

- Ông Trần Bảo Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm uỷ viên thường trực.

Uỷ ban nhân dân tỉnh mời:

- Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tham gia làm uỷ viên.

- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, tham gia làm uỷ viên.

- Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh, tham gia làm uỷ viên.

- Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh, tham gia làm uỷ viên.

- Bí thư tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tham gia làm uỷ viên.4. Thường trực Ban chỉ đạo gồm:

- Trưởng ban chỉ đạo;

- Các Phó trưởng ban chỉ đạo;

- 03 ủy viên Ban chỉ đạo gồm Giám đốc các Sở: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính.5. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo 800 tỉnh: Chỉ đạo, quản lý, điều hành việc thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2010 – 2020.

6. Trưởng Ban chỉ đạo: Ban hành Quy chế hoạt động; Phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên của Ban Chỉ đạo; Quyết định thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực điều phối, giúp Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện Chương trình.

8. Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đặt tại Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh.

- Số lượng cán bộ của Văn phòng điều phối do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định, trong đó có:

+ Cán bộ chuyên trách, chủ yếu là cán bộ của Chi cục phát triển nông thôn tỉnh;

+ Cán bộ kiêm nhiệm là trưởng hoặc phó phòng chuyên môn của các sở, ngành liên quan cử đến;

+ Lao động hợp đồng.

- Chánh Văn phòng điều phối là Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Phó Chánh văn phòng điều phối gồm: 01 Phó Chánh văn phòng thường trực do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn đảm nhiệm và 01 Phó Chánh văn phòng điều phối.9. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách tỉnh cấp bảo đảm hoạt động theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế các quyết định:

- Quyết định số 1434/QĐ-UBND, ngày 01/9/2010 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình;- Quyết định số 1732/QĐ-UBND, ngày 15/10/2010 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thường trực Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 – 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng Ban dân tộc tỉnh; Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh; Bí thư tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hoà Bình và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH


Bùi Văn Tỉnh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương