Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


PHẦN I - SÁM HỐI - PHÁT NGUYỆN 221. SÁM HỐI NGUYỆN VĂNtải về 4.51 Mb.
trang82/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   101

PHẦN I - SÁM HỐI - PHÁT NGUYỆN


221. SÁM HỐI NGUYỆN VĂN(Sám hối nguyện 13)
Tất cả chúng con,
Từ kiếp vô thủy,
Cho đến ngày nay,
Ðều bị vô minh,
Che lấp chân tính.
Sáu căn ba nghiệp,
Mê mờ không biết,
Vì thế mới gây,
Nên bao ác nghiệp.
Không bến không bờ,
Nếu chẳng ăn năn,
Sao giải thoát được?
Mười phương chư Phật,
Thường ở thế gian,
Tiếng pháp không dứt.
Diệu lương tràn đầy,
Thường buông ánh sáng,
Soi chỗ tối tăm,
Diệu lý còn mãi,
Như áng mây lớn,
Che khắp hết thảy,
Như vị đề hồ,
Rưới cho bốn loài,
Như nước cam lộ,
Thấm nhuần sáu ngả.
Vậy mà chúng con,
Không thấy không nghe,
Không hay không biết,
Bởi tại sáu căn che lấp,
Ba nghiệp ngăn ngừa,
Vì thế cho nên,
Trôi giạt mãi mãi.
Trong bể sống chết,
Trăm nghìn muôn kiếp,
Không có hẹn nào,
Thoát ly ra khỏi!
Trong kinh nói rằng:
Ðức Phật Tỳ Lô,
Ở khắp mọi nơi,
Mà chỗ Phật ở,
Thường được gọi là,
Cõi Thường Tịch Quang.
Vì thế nên biết,
Hết thảy mọi pháp,
Ðều là Phật pháp.
Thế mà chúng con,
Không hề tỏ ngộ,
Rồi cứ trôi lăn,
Theo dòng mờ mịt.
Bởi thế cho nên,
Trong đạo Bồ đề,
Lại thấy nhơ nhớp,
Trong đạo giải thoát,
Khởi tâm ràng buộc.
Ngày nay giác ngộ,
Chúng con chí thành,
Ðối trước chư Phật,
Và đại Bồ Tát,
Ai cầu khẩn đảo,
Giải bày sám hối,
Tất cả trọng tội,
Chúng con đã phạm.
Từ kiếp vô thủy,
Cho đến ngày nay,
Hoặc tự mình làm,
Hoặc dạy người làm,
Hoặc nghe hoặc thấy,
Người khác gây tội,
Sanh lòng vui mừng.
Nếu nhớ hay quên,
Hoặc rõ hay ngờ,
Hết thảy tội chướng,
Ðều xin sám hối.
Nguyện rằng từ đây,
Tất cả chúng con,
Tiêu trừ ác nghiệp,
Tinh tiến tu hành,
Trang nghiêm Tịnh độ.
Lại nguyện hết thảy,
Chúng sanh sáu ngả,
Ðều được sinh sang,
Cõi nước Cực lạc,
Ðức Phật Di Ðà.
Thường đến tiếp dẫn,
Hiện ở đời này,
Bồ đề tăng trưởng.
Tới phút lâm chung,
Lòng được chánh niệm,
Gặp Phật Di Ðà,
Cùng các Thánh chúng,
Tay cầm đài sen,
Thân đến tiếp dẫn.
Chỉ trong giây lát,
Sinh về cõi Phật.
Tu hạnh Bồ Tát,
Thành tựu Bồ đề.
Rộng độ chúng sanh,
Cùng thành chánh giác.

——————————


— Trích “Mục Liên Sám Pháp” của Phúc Tuệ dịch, Thành Hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh ấn hành, 1995
---o0o---

222. SÁM NGUYỆN


(Sám phát nguyện 24)
Trang nghiêm đài sen ngự toạ,
Ðại hùng Từ phụ Thích Ca.
Ðệ tử lắng lòng thanh tịnh,
Bàn tay chắp thành Liên hoa.
Cung kính hướng về Ðiều Ngự,
Dâng lời cầu nguyện thiết tha.
— Ðệ tử phước duyên thiếu kém,
Sống trong thất niệm lâu dài,
Không được sớm gặp chánh pháp,
Bao nhiêu phiền lụy đã gây.
Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại,
Vô minh che lấp tháng ngày.
Vườn tâm gieo hạt giống xấu,
Tham sân tự ái dẫy đầy.
Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng,
Gây nên từ trước tới nay.
Những điều đã làm đã nói,
Thường gây đổ vỡ hằng ngày.
Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng,
Nguyện xin sám hối từ đây.
— Ðệ tử thấy mình nông nổi,
Con đường chánh niệm lãng xao.
Chất chứa vô minh phiền não,
Tạo nên bao nỗi hận sầu.
Có lúc tâm tư buồn chán,
Mang đầy dằn vặt lo âu.
Vì không hiểu được kẻ khác,
Cho nên hờn giận oán cừu.
Lý luận xong rồi trách móc,
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau.
Chia cách hố kia càng rộng,
Có ngày không nói với nhau.
Cũng không muốn nhìn thấy mặt,
Gây nên nội kết dài lâu.
Nay con hướng về Tam Bảo,
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu.
— Ðệ tử biết trong tâm thức,
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi.
Hạt giống thương yêu hiểu biết,
Và bao hạt giống an vui.
Nhưng vì chưa biết tưới tẩm,
Hạt lành không mọc tốt tươi.
Cứ để khổ đau tràn lấp,
Làm cho đen tối cuộc đời.
Quen lối bỏ hình bắt bóng,
Ðuổi theo hạnh phúc xa vời.
Tâm cứ bận về quá khứ,
Hoặc lo rong ruổi tương lai.
Quanh quẩn trong vòng buồn giận,
Xem thường bảo vật trong tay.
Dày đạp lên trên hạnh phúc,
Tháng năm sầu khổ miệt mài.
Giờ đây trầm xông bảo điện,
Con nguyền sám hối đổi thay.
— Ðệ tử tâm thành quy ngưỡng,
Hướng về chư Phật mười phương.
Cùng với các vị Bồ Tát,
Thanh Văn, Duyên Giác, Thánh Hiền.
Chí thành cầu xin sám hối,
Bao nhiêu lầm lỡ triền miên.
Xin lấy cam lồ tịnh thủy,
Tưới lên dập tắt não phiền.
Xin lấy con thuyền chánh pháp,
Ðưa con vượt nẻo oan khiên.
Xin nguyện sống đời tỉnh thức,
Học theo đạo lý chân truyền.
Thực tập nụ cười hơi thở,
Sống đời chánh niệm tinh chuyên.
— Ðệ tử xin nguyền trở lại,
Sống trong hiện tại nhiệm mầu.
Vườn tâm ươm hạt giống tốt,
Vun trồng hiểu biết thương yêu.
Xin nguyện học phép quán chiếu,
Tập nhìn tập hiểu thật sâu.
Thấy được tự tánh các pháp,
Thoát ngoài sanh tử trần lao.
Nguyện học nói lời ái ngữ,
Thương yêu, chăm sóc sớm chiều.
Ðem nguồn vui tới mọi nẻo,
Giúp người vơi nỗi sầu đau.
Ðền đáp công ơn cha mẹ,
Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu.
Tín thành tâm hương một nén,
Ðài sen con nguyện hồi đầu.
Nguyện đức từ bi che chở,
Trên con đường đạo nhiệm mầu.
Nguyện xin chuyên cần tu tập,
Vuông tròn đạo quả về sau.
——————————
— Trích trong “Nghi thức Sám hối” của Ðạo tràng Mai Thôn ấn hành, Pháp quốc, 1997
— Có sửa vài từ cho thích hợp phổ biến đại chúng.

---o0o---


223. TÙY HỶ HỒI HƯỚNG VĂN(Sám phát nguyện 25)
Các đức Thế Tôn,
Thường trú trên đời,
Xin thương xót con:
Vì ngay trong kiếp này,
Và những kiếp xa xưa.
Từ đời vô thủy,
Con đã từng lầm lẫn,
Ðã gây khổ đau,
Cho chính bản thân,
Và cho kẻ khác.
Tự mình gây ra lầm lỗi,
Hoặc xúi người khác,
Làm nên lầm lỗi,
Hoặc tán đồng theo.
Giết hại, trộm cắp,
Dối trá, tà dâm,
Với những tà nghiệp khác.
Trong mười nghiệp bất thiện,
Hoặc có che giấu,
Hoặc không che giấu,
Những tội lỗi ấy,
Ðưa về địa ngục,
Ngạ quỷ, súc sinh.
Làm cho kiếp sau,
Sinh nơi biên địa,
Sáu căn khiếm khuyết,
Không có điều kiện,
Lớn lên thành người.
Những tội chướng ấy,
Hôm nay con nguyền nhất tâm,
Cầu xin sám hối.
Xin chư Phật Thế Tôn,
Chứng biết cho con,
Thương tưởng đến con,
Con phủ phục trước mặt các ngài,
Phát lời nguyện rằng:
Nếu trong vô lượng kiếp xa xưa,
Cũng như trong đời này,
Nếu con đã từng bố thí,
Dù chỉ một nắm cơm,
Hoặc một manh áo.
Nếu con đã từng nói lời ái ngữ,
Dù chỉ một vài câu.
Nếu con đã từng,
Biết nhìn với con mắt từ bi,
Dù chỉ trong chốc lát.
Nếu con đã từng,
Có cử chỉ an ủi vỗ về,
Dù chỉ một vài lần.
Nếu con đã từng,
Lắng nghe diệu pháp,
Dù chỉ một buổi.
Nếu con đã từng,
Cúng dường Trai Tăng,
Dù chỉ một lần.
Nếu con đã từng,
Cứu mạng chúng sanh,
Dù chỉ là vài con sâu con kiến.
Nếu con đã từng,
Tụng đọc kinh văn,
Dù chỉ một vài câu.
Nếu con đã từng xuất gia,
Dù chỉ trong một kiếp.
Nếu con đã từng,
Nâng đỡ kẻ khác,
Trên đường tu học,
Dù chỉ giúp được vài người.
Nếu con đã từng,
Tu học tịnh giới,
Dù chưa được hoàn toàn thanh tịnh.
Tất cả những công đức ấy,
Ðều là những thiện căn,
Con đã gieo trồng.
Hôm nay xin gồm thâu tất cả lại,
Kính dâng lên chư Phật,
Như một tràng hoa ngát hương.
Và xin hồi hướng,
Tất cả những công đức ấy,
Về quả vị Bồ đề.
Con xin mở lòng rộng lớn,
Hướng về vô thượng chánh giác.
Nguyện đạt tới hiểu biết lớn,
Nguyện thành tựu thương yêu sâu,
Nguyện tu tập chuyên cần,
Chuyển hóa khổ đau.
Cho con và cho tất cả mọi loài,
Tất cả mọi động tác,
Của thân miệng ý.
Ðều xin hướng về,
Làm hạnh phúc cho mọi người mọi loài.
Ðó là ước mong,
Sâu sắc nhất của con.
Ngoài tâm Bồ đề,
Ngoài khát khao hiểu biết lớn,
Ngoài nguyện ước thương yêu sâu.
Con không còn ước mong nào nữa cả.
Chư Phật trong mười phương và ba đời,
Ðều đã từng hồi hướng như thế.
Hôm nay con cũng xin,
Hồi hướng như thế.
Bao khuôn lầm lỗi đều xin sám hối,
Bao nhiêu công đức đều xin tùy hỷ,
Biển công đức vô lượng,
Cũng là núi trí tuệ cao vòi vọi.
Chư Phật và Thầy tổ,
Là ánh sáng soi chiếu cho con.
Trong giờ phút trang nghiêm,
Xin đem thân mạng này,
Quay về và đảnh lễ.
————————————
— Trích trong “Nghi Thức Sám Hối”
của Ðạo tràng Mai Thôn ấn hành, Pháp quốc, 1997
— Có sửa vài từ và ngắt câu cho phù hợp phổ biến đại chúng.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương