Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


SÁM 10 ÐIỀU PHÁT NGUYỆN TÂY PHƯƠNGtải về 4.51 Mb.
trang69/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   101

182. SÁM 10 ÐIỀU PHÁT NGUYỆN TÂY PHƯƠNG


(Sám phát nguyện 18)
Trước Phật đài con nay sám hối
Phát nguyện này cầu đặng vãng sanh
Nay con gieo chút căn lành
Cần lo giải thoát tu hành tinh chuyên
Nguyện con Tịnh độ hữu duyên
Thấy rõ Cực lạc hiện tiền phóng quang
Một là : tội chướng tiêu tan
Dứt tâm phiền não về đàng quang minh
Hai là : lễ Phật tụng kinh
Chuyên lòng niệm Phật cầu sinh lạc thành
Ba là : bồi đắp căn lành
Sân si dứt hết gieo nhành liên hoa
Bốn là : sám hối Thích Ca
Ðộ con ra khỏi Ta bà về Tây
Năm là : lạy đức Như Lai
Di Ðà thọ ký liên đài nêu danh
Sáu là : con phát chí thành
Cầu cho biết trước vãng sanh ngày về
Bảy là : giữ đạo Bồ đề
Ðặng qua An dưỡng hầu kề lạc bang
Tám là : nguyện dứt nghiệp oan
Kết duyên Tịnh độ sen vàng nở ra
Chín là : nguyện Phật hằng sa
Dắt dìu đệ tử thẳng qua Lạc thành
Mười là phát nguyện vãng sanh
Nguyện con thêm lớn căn lành Tây phương
Chúng con sám hối cúng dường
Nguyện cho bá tánh Tây phương mau về.
- Trích từ "Pháp Môn tu Tịnh Ðộ " chùa Ðại Giác ấn hành - Sàigòn 1974.

---o0o---


183. SÁM NGÃ NIỆM NGHĨA (IV)

Con từ kiếp trước không lường


Mất chơn bản tánh nên vươn đọa trần
Kể từ có đặng huyễn thân
Gây oan tạo nghiệp muôn phần gớm ghê
Miệng thời thô ác mắng thề
Nghịch cha cải mẹ bộn bề nghinh ngang
Chê bai chánh pháp điêu tàn
Không ưa điều phải hiệp đoàn hung hăng
Lại còn hủy Phật báng Tăng
Khinh khi Tam Bảo dối văn lời Thầy
Tạo nhiều nghiệp ác dẫy đầy
Ý còn ham muốn tội lây thấu trời
Hôm nay bỏ hết việc đời
Thành tâm sám hối xin rời nghiệp oan
Bao nhiêu ác nghiệp lăng loàn
Con xin dứt bỏ nguyện toàn thiện tâm
Nghĩ mình đọa lạc thú cầm
Nếu không chừa bỏ tội lâm ngục hình
Khổ thân mất hết tánh linh
Lạy cầu đức Phật thương tình cứu con
Nguyện con nghiệp chướng tiêu mòn
Tẩy từ oan báo chẳng còn chút chi
Tránh xa địa ngục A Tỳ
Nguyện làm con Phật sân si hết liền
Dứt trừ quả báo nhãn tiền
Gieo trồng cội phúc phước điền thêm lên
Nguyện về cửu phẩm nêu tên
Ðặng qua cực lạc ngồi trên liên tòa
Bạn cùng Bồ Tát một nhà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hóa thân độ chúng hữu tình
Ðồng về cực lạc vô sinh đời đời
Nguyện cho khắp cả nơi nơi
Ðồng lo tu niệm thảnh thơi đạo mầu
Ngày đêm sám hối khẩn cầu
Nguyện con ra khỏi biển dâu hồng trần
Quyết lòng đền đáp bốn ân
Vượt qua ba cõi tham sân dứt liền
Nguyện sanh về cửu phẩm liên
Là nơi cực lạc ở miền Tây phương
Chúng con sám hối cúng dường
Nguyện chung nam nữ Tây phương mau về.
- Trích "Nghi Thức Tụng Niệm" chùa Ðại Giác ấn hành - Sàigòn 1974.

---o0o---


184. SÁM ÐẠO TRÀNG


(Sách tấn tu tập 6)
Nguyện Tam Bảo từ bi chứng giám
Chốn Ðạo tràng lễ sám thành tâm
Chúng con mê muội lỗi lầm
Nghiệp dày phước mỏng vô tâm hững hờ
Nay tỉnh ngộ thờ ơ đâu lẽ
Nguyện Bồ đề con sẽ nêu cao
Ba thừa cửa pháp thẳng mau
Nhứt tâm viên tịch lẽ nào chẳng thông
Chúng con nguyện gia công cố gắng
Ðường phước duyên sốt sắng tuần hành
Bao nhiêu diệu pháp thơm thanh
Vô vị tịnh lạc đấu tranh vắn dài
Chí thành khẩn, hôm mai giồi luyện
Chơn tinh thần, tỏ hiện càng xinh
Làu làu bổn nguyện công trình
Chúng sanh nên Phật oai linh rạng ngời
Ngôi Tam Bảo khắp nơi truyền bá
Giòng Thích Ca một dạ kiên tâm
Ðưa nhau thoát khỏi mê tân
Mười phương chư Phật ơn thâm diệu huyền
Phát lòng nguyện lớn Phổ Hiền
Vì ngôi bất thối cần chuyên tu hành
Nguyện đường tu học viên thành
Bỏ nơi uế trược, vãng sanh sen vàng
Nguyện cùng chúng hội Ðạo tràng
Ngày đêm tinh tấn Lạc bang nguyện về
Nay con phát một lời thề
Sao dời vật đổi không hề đổi thay.
- Soạn theo "Kinh Nhật Tụng " - Niết Bàn Tịnh Xá ấn hành - Vũng Tàu 1970.

---o0o---


185. SÁM LỤC HÒA (I)


(Sách tấn tu tập 5)
Kính lạy đức Phật Thích Ca
Con nay sám hối để mà qui y
Phát tâm niệm chữ A Di
Nguyện về cảnh Phật, phải đi tàu bè
Lên bờ mới bỏ được ghe
Chấp lý bỏ sự không nghe pháp nầy.
- Giới hòa gương báu sáng thay
Soi trong các pháp, pháp rày vốn không
Giới châu như ý suốt thông
Ðộ người ra khỏi ngoài vòng lửa thiêu
Giữ giới lòng chẳng tự kiêu
Thương yêu chúng bạn, mai chiều công phu
Ðồng nhau quyết chí đi tu
Ma ni bửu ngọc mấy thu dễ tìm
Tọa thiền đoan chánh trang nghiêm
Thân tâm hòa hợp là thiền vô vi .
- Kiến hòa tâm chẳng nghĩ suy
Suốt thông vạn pháp tổng trì do tâm
Xưa nay vì bởi lạc lầm
Ðường trong gang tấc đi tầm cho xa
Chẳng theo giáo pháp Thích Ca
Ðể theo ngoại đạo như là đi đêm
Tâm viên ý mã chẳng kềm
Xuất gia còn tánh thù hiềm sao nên.
Lợi hòa chia sớt đôi bên
Cầm cân ngay thẳng dưới trên cho đồng
Mới là đúng bực tâm không
Xuất gia chẳng uổng của công cúng dường .
- Thân hòa đồng ở cùng nương
Trên vui dưới thuận lòng thương mọi người
Chớ nên thô tháo biếng lười
Ðánh xô ỷ mạnh, thói đời hung hăng
Tu hành chớ để nghiệp tăng
Ðừng gieo quả xấu, đừng ngăn lòng từ
Giúp nhau sửa bỏ thói hư
Chỉ nhau điều phải cũng như ruột rà
Cùng nhau chung ở một nhà
Yên vui tu niệm lánh xa bụi trần .
- Ý hòa vui vẻ nên gần
Tâm đầu ý hợp chuyên cần công phu
Chẳng phân kẻ trí người ngu
Chẳng buồn chẳng giận cho dù đúng sai
Chỉ lòng mình biết thẳng ngay
Thuận tình đại chúng đường dài ngựa hay
Người khôn trau luyện đức tài
Chung lòng chung ý sớm mai thanh nhàn.
- Khẩu hòa chớ cãi quấy càn
Chớ buông lời dữ chẳng màng dưới trên
Trái oan nghiệp miệng gây nên
Mắng người gây gổ đâu nên bạn lành
Nhu hòa lời kẻ tu hành
Ðừng nên to tiếng đua tranh cửa chùa
Lời nói đâu mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Xuất gia khẩu nghiệp thanh cao
Mới mong giải thoát trần lao thế thường .
- Lục hòa sáu pháp phô trương
Tại gia, xuất thế, dựa nương tu trì
Nếu không làm được như vầy
Uổng cơm tín thí đủ đầy dưỡng nuôi
Tu hành chẳng được dễ duôi
Y lời Phật dạy mà vui lục hòa
Quy y Tam Bảo một nhà
Thánh Tăng hộ niệm, Phật Ðà chứng minh.
- Trích soạn theo "Tam Quy Ngũ Giới" của Yết Ma Thiện Niệm, chùa Linh Sơn Sàigòn - Giảng tại Trai đàn chung thất Tổ Phi Lai - Châu Ðốc năm Tân Mão 1951.
- Nguyên bản chỉ còn 28 câu. Ðồng Bổn soạn thêm 27 câu cho đủ lục hòa.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương