Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


- SÁM QUI MẠNG DIỄN NGHĨAtải về 4.51 Mb.
trang51/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   101

132 - SÁM QUI MẠNG DIỄN NGHĨA

Qui mạng mười phường ÐIỀU NGỰ SƯ,


Diễn dương thanh tịnh pháp Chơn Như,
Tam thừa tứ quả Tăng siêu thoát,
Xin mở từ bi tiếp độ cho.
Vì đệ tử tự lầm Chơn tánh,
Bị cuốn lôi theo cảnh mê si.
Ðọa tử sanh chìm nổi khổ nguy,
Nhiễm thinh sắc, lụy vì tham dục.
Bởi thập sử, thập triền câu thúc,
Tích tạo thành hữu lậu chi nhơn.
Lục căn, trần, tác tội muôn phần,
Chìm biển khổ, nhiễm thâm tà ác.
Chấp nhơn ngã, vạy ngay xuyên tạc,
Chướng nghiệp xưa tạo tác dập dồn.
Các tai khiên tội lỗi muội hôn,
Ngưỡng TAM BẢO TỪ TÔN hóa độ.
Nay đệ tử lòng thành hối ngộ,
Nguyện NĂNG NHƠN cứu hộ phàm gian.
Dắt dìu ra khỏi chốn khổ nàn.
Thoát phiền não nghiệt oan vực thẳm.
Ðặng tới chốn Bồ đề bỉ ngạn,
Chứng Niết bàn trực phản chơn nguyên,
Nguyện đời nay mạng vị phước điền,
Cả thảy đặng diên niên thạnh vượng.
Lai sanh, các linh miêu trí chủng,
Ðồng phát khai tăng trưởng cơ năng.
Sanh gặp miền đại đức phước tăng,
Minh sư độ chỉ đàng Chơn đạo.
Lòng chánh tín xuất gia thọ giáo,
Giữ đồng chơn nhập đạo tu hành.
Lục căn thường thông lợi tinh minh
Tam nghiệp vốn chơn thành hòa nhã.
Lòng chẳng nhiễm trần duyên tội quá,
Phạm hạnh thường một dạ dồi trau.
Chuyên giữ gìn cấm giới không xao,
Trần nghiệp chẳng xông vào tâm tánh.
Oai nghi giữ nghiêm trang chơn chánh,
Loài muỗi mòng quyết chẳng tổn thương.
Tám nạn hằng xa lánh khỏi vương,
Bốn duyên phước khiến thường đặng gặp.
Trí Bát Nhã hiện tiền soi khắp,
Tâm Bồ đề giữ chặt chẳng lui.
Chánh pháp hằng chung thỉ cần tu,
Ðại thừa giáo học cho liễu ngộ.
Mở hoát cửa chơn hành lục độ,
Vượt tam kỳ kiếp khổ hải hà.
Dựng pháp tràng tứ xứ gần xa,
Phá nghi võng đứt ra từng đoạn.
Hàng phục cả chúng ma xâm loạn,
Tam bửu gìn viên mãn xương long.
Thờ thập phương chư Phật hết lòng,
Chẳng biết nhọc, cũng không giải đãi.
Dốc tu học pháp môn cả thảy,
Cho đạt thông chánh đại lý chơn.
Quyết rộng làm phước huệ nghĩa nhơn,
Hầu lợi khắp trần gian sanh chúng.
Ðặng sáu thứ thần thông diệu dụng,
Tu một đời, quả chứng Phật tôn.
Trở lại nơi pháp giới lập công,
Ði khắp chốn bụi hồng độ thế.
Noi gương PHẬT QUAN ÂM từ huệ,
Hạnh PHỔ HIỀN nguyện thệ hải hà.
Trong các phương cảnh giới Ta bà,
Tùy hình loại hiện ra sắc thể.
Diễn dương pháp huyền vi diệu đế,
Ðộ các loài đọa bể trầm luân.
Khắp các nơi địa ngục khổ thâm,
Cùng ngạ quỉ, thú cầm ác lộ,
Hoặc đại phóng quang minh cứu độ,
Hoặc biến thần thông hộ các loài.
Thấy tướng con hóa hiện vãng lai,
Cùng nghe tiếng con nay thuyết pháp.
Cả thảy phát Bồ đề tâm Phật,
Thoát khỏi nơi khổ bức luân hồi.
Ngục hỏa thiêu, sông tuyết các nơi,
Thảy đều hóa rừng thơm nồng nực.
Nước đồng nóng, sắt hoàn đỏ hực,
Hóa ra miền tịnh lạc Niết bàn.
Người ác nhơn sừng đội lông mang.
Kẻ thù oán, cừu oan để dạ.
Ðồng dứt hết não phiền nghiệp cả,
Ðặng vẻ vui thong thả an nhàn.
Ðời bịnh nguy hiện có thuốc thang,
Cứu lành mạnh khỏi mang trầm trệ.
Buổi đói khó hóa sanh cốc mễ,
Cứu sanh linh những kẻ đói nghèo.
Cả chúng dân lợi ích đồng đều,
Ðặng hưng vượng gặp nhiều duyên phước
Bà con cả xa gần kiếp trước,
Cùng các người quyến thuộc đời nay,
Nơi tứ sanh nguyện khỏi đọa đày,
Tình luyến ái dứt ngay muôn kiếp.
Cả thảy với chúng sanh hết nghiệp,
Phật đạo thành vĩnh kiếp thung dung.
Cõi hư không tuy có tận cùng,
Lời con nguyện vẫn không cùng tận.
Hữu tình với vô tình đồng tấn,
Chứng vô sanh, trí đặng viên minh.*

---o0o---


133 - SÁM VĂN NHỚ ƠN PHẬT

Ðời chen lộn ngàn đường tội lỗi,


Ta bước riêng một lối thanh cao,
Ðạo vàng quí báu biết bao,
Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người!
Cùng giải thoát khỏi nơi biển khổ.
Cùng rước đưa khỏi chỗ sông mê,
Lối đi đã sẵn đường về,
Công người khai vẹt ai hề nhớ chăng?
Ðức Phật Tổ toàn năng toàn giác,
Sanh trong trần nhưng khác người trần,
Nhìn xem cuộc thế chuyển vần,
Cảm thương muôn loại chịu phần đau thương.
Lòng tha thiết tìm phương cứu chữa,
Tự đem mình nghiệm thửa pháp môn,
Dấn thân vào chốn núi non,
Bỏ lìa điện ngọc, lầu son, ngai vàng!
Tình phụ tử dứt ngang quyết liệt,
Nghĩa phu thê đoạn tuyệt can trường,
Vượt qua tấm vách thế thường,
Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh.
Buổi sơ khởi, một mình nhọc khổ,
Bước vân du, nhiều chỗ lọc lừa,
Thấp cao đạo lý chẳng vừa,
Bao phen tìm kiếm vẫn chưa thấy gì!
Ngài thong thả suy đi nghĩ lại,
Ðạo phải chăng ở tại lòng ta ?
Hẳn nhờ thiền định tìm ra,
Xếp chơn ngồi lại kiết già công phu.
Sáu năm chẵn, khư khư kiên nhẫn,
Tấm thân gầy trơ nắm xương da,
Dãi dầu nắng táp mưa sa,
Yếu lần đến đỗi thân đà mỏn hơi.
Chợt tỉnh ngộ, tức thời thấy rõ,
Ðạo chưa thành, thân bỏ sao đang,
Ðộ đời nguyện lớn thênh thang,
Mỏi mòn thể vóc, đảm đang sao rồi.
Nghĩ cạn lẽ, bèn thôi ép xác.
Ðịnh ăn dùng đạm bạc thô sơ,
Mỗi ngày một bữa ngọ trưa,
Miễn vừa nuôi xác, lại vừa trau tâm.
Tấm áo mặc một thân rách rã,
Lượm vải thô, chằm vá khíu khâu,
Khẻ khầm từng miếng kế đâu,
Thành y bá nạp tạm hầu che thân.
Rồi lần lượt bước chân giải thoát,
Ðem gương lành, ôm bát hóa trai,
Ðói no đắp đổi qua ngày,
Nếu chưa thành đạo nào ai biết mình.
Còn gặp phải điêu linh gay cấn,
Tục truyền rằng : ngộ trận Ma Vương,
Lúc Ngài nhập định phóng quang,
Ma Vương binh tướng nghinh ngang đánh đùa.
Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn,
Ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên,
Từ bi gương mặt dịu hiền,
Từ bi nhập định tham thiền phóng quang.
Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối,
Bên trong còn tội lỗi gợi khêu :
Những hàng ma nữ cợt trêu,
Ấy là dục vọng quẩn theo bóng hình.
Nhưng Ngài dụng sức linh thiền định,
Vững tinh thần, thanh tịnh chơn tâm.
Vọng căn nguồn gốc đã tầm,
Tham lam, sân giận, si lầm dang xa.
Ðắc trí tuệ soi ra vạn pháp,
Phóng hào quang chiếu khắp tứ phương,
Lục thông chứng pháp phi thường,
Biết bao cố gắng, khôn lường công lao,
Nắng vằng vặc, mưa rào gió lốc,
Tròi trọi thân dưới gốc Bồ đề,
Nhứt tâm phát một lời thề :
“Nếu chưa thành đạo chẳng hề dậy đi”.
Bền nguyện lực sau khi đắc quả,
Ði khắp nơi hoằng hóa chúng sanh.
Ðầu tiên trên bước lữ hành,
Lẻ loi chỉ có một mình đường xa.
Nhưng lần lượt trải qua các xứ,
Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang,
Lập thành Giáo hội Ðạo tràng,
Ðắp tô xong xả con đường Tây phương,
Ðoàn hậu tấn noi gương hành đạo,
Chỗ gởi thân rốt ráo Niết bàn,
Khởi hành từ chốn trần gian,
Về nơi Cực Lạc dưỡng an đời đời.
Từ ngàn trước bao người dong ruỗi,
Nay chốn này đến buổi chúng ta,
Con dòng hưởng lấy tài gia,
Ðoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình.
Càng rộng lớn, kinh dinh đồ sộ,
Là người xưa lao khổ lại càng,
Tìm ra được ánh đạo vàng,
Nhọc nhằn một kẻ, vẻ vang muôn người.
Ôi! Thật đáng cho đời kính ngưỡng,
Công đức Ngài vô lượng vô biên,
Hỡi chư Phật tử hữu duyên,
Nhớ ơn Từ Phụ, cần chuyên tu hành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật.*


---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương